Daň ze surového tabáku a podmínky nakládání se surovým tabákem

Vydáno: 34 minut čtení

Uplynulý rok byl na novely zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních (dále jen „zákon o spotřebních daních“), celkem bohatý a ani letošní rok si s ním nezadá. Koncem února byly Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (ČR) předloženy zároveň 2 vládní návrhy zákonů, kterými se mění zákon o spotřebních daních . První vládní návrh zákona, který byl předložen 25.5.2015 jako poslanecký tisk č. 417, zavádí novou spotřební daň ze surového tabáku a upravuje nakládání se surovým tabákem.

Daň ze surového tabáku a podmínky nakládání se surovým tabákem
Ing.
Bohumila
Kotenová
Generální ředitelství cel
Zákon o spotřebních daních transponuje příslušné směrnice EU, které upravují nakládání s vybranými skupinami zboží zatíženými spotřebními daněmi. Dle směrnice 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (dále jen „směrnice 118“) článek 1 bod 3 mohou členské státy vybírat daně z výrobků jiných než ze zboží podléhajícímu spotřební dani. Výběr těchto daní však nesmí vést k formalitám při přechodu hranice v rámci obchodu mezi členskými státy.
Směrnice 118 stanoví obecnou úpravu spotřební daně, která dopadá přímo nebo nepřímo na spotřebu tabákových výrobků, na něž se vztahují směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES. Směrnice 95/59/EHS definuje tabákové výrobky, vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, způsoby nakládání s tabákovými výrobky a povinnosti pro daňové subjekty, které souvisejí s nakládáním s tabákovými výrobky. Mezi tabákové výrobky patří cigarety, cigarillos, doutníky a tabák ke kouření, tedy hotové výrobky získané zpracováním tabáku. Směrnice 95/59/EHS neupravuje nakládání se surovým tabákem, tj. všemi formami surového tabáku od nezpracovaných tabákových listů až po částečně zpracovaný tabák, kdy se ještě nejedná o tabákový výrobek nebo tabák vhodný ke kouření.
V uplynulých letech Celní správa ČR řešila desítky případů, ve kterých byl zajištěn surový tabák, a to včetně výrobních linek na výrobu cigaret, řezaček na výrobu jemně řezaného tabáku ke kouření nebo pro ruční výrobu cigaret. V těchto případech bylo jednoznačně prokázáno, že dosud nezpracovaný surový tabák byl určen pro nelegální výrobu tabákových výrobků, a docházelo tedy k nelegálnímu obohacení z nepřiznané a nezaplacené spotřební daně. Postupem času, jak sílila kontrolní činnost orgánů celní správy, změnili podloudníci svou taktiku. Dodání a prodej surového tabáku přemístili do tzv. večerek, hobby obchodů s chovatelským zbožím a začali deklarovat použití tohoto tabáku jako stelivo pro domácí zvířata, hnojivo, pro vykuřování skleníků a podobně. Zároveň s tím tito „distributoři“ snížili i množství surového tabáku, které se nacházelo na těchto prodejnách, aby v případě kontroly ze strany celní správy nebylo zajištěno „zbytečně“ velké množství zboží. V případech, kdy docházelo k zajištění tohoto surového tabáku, bylo obtížnější prokazovat kontrolovaným osobám jejich nelegální nakládání se surovým tabákem, obcházení zákona o spotřebních daních, a tím pádem jim doměřit spotřební daň. Vzhledem k tomu, že v rámci intrakomunitárního obchodu není sledován pohyb surového tabáku, lze vysledovat povětšinou pouze zásilky surového tabáku v rámci dovozů ze třetích zemí.
V souvislosti s těmito pravidelnými záchyty tabákových listů, surového či částečně zpracovaného tabáku a absence sledování pohybu surového tabáku mezi členskými státy EU, vyvstala potřeba legislativně upravit nakládání se surovým tabákem a zdanit surový tabák, se kterým bude nakládáno jinak, než bude definovat zákon. Navrhovaná úprava má podchytit obchod se surovým tabákem prostřednictvím registrace osob, které s touto surovinou nakládají. Neočekává se, že dojde k dramatickému navýšení inkasa spotřebních daní tím, že bude v případě nelegálního obchodu se surovým tabákem inkasována daň ze surového tabáku. Předkládaná úprava má donutit osoby nakládat se surovým tabákem legálně, zamezit tím daňovým únikům na spotřební dani z tabákových výrobků a navýšit inkaso na této spotřební dani. Úpravu lze rozdělit do třech částí. První část definuje předmět daně, skupinu plátců a vznik daňové povinnosti v souvislosti s nakládáním se surovým tabákem. Druhá část upravuje registrační řízení, stanovuje evidenční a oznamovací povinnosti a definuje omezení v oblasti nakládání se surovým tabákem. Tř