Problémy s čísly jednacími a jejich odraz v judikatuře správních soudů

Vydáno: 44 minut čtení

I zdánlivě velmi formální aspekt úředních dokumentů - číslo jednací může být terčem pochybností daňových subjektů. V dnešním výběru z judikatury se podíváme na to, jak na tyto pochybnosti reagují správní soudy.

Problémy s čísly jednacími a jejich odraz v judikatuře správních soudů
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s.r.o.
Ke sporům o čísla jednací dochází např. z následujících obav daňových subjektů:
-
některé písemnosti byly do jeho spisu vloženy dodatečně,
-
dokumenty byly antidatovány, přičemž si správce daně nechával „volné“ číslo jednací pro „zpětné“ vložení dokumentu,
-
některé, písemnosti mu byly zatajeny,
-
v jednom dokumentu pod jedním jednacím číslem je „sloučeno“ více samostatných apod.
V některých případech je námitka nesprávnosti čísla jednacího i pokusem o procesní „záchranu“ jinak ztraceného případu. Podívejme se, jak se soudy vypořádávají s námitkami tohoto druhu.
 
Z judikatury
 
1. Chybějící označení úřadu vztahující se k číslu jednacímu
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 84/2013-25 ze dne 12.3.2014)
Komentář k judikátu č. 1
Daňový subjekt se domáhal nicotnosti platebního výměru finančního úřadu. Svůj názor opíral o to, že finanční úřad sice odkazoval na číslo jednací písemnosti katastrálního úřadu, která byla podkladem pro vystavení platebního výměru, ale zapomněl uvést označení tohoto katastrálního úřadu. Podle jeho názoru tedy pouhé uvedení jednacího čísla nepostačuje k řádné identifikaci dokumentu. Nejvyšší správní soud však tuto námitku neakceptoval, protože po prostudování případu zjistil, že zmíněné číslo jednací bylo oběma stranami v daném řízení používáno, nemohlo tedy dojít k omylu, při kterém by daňový subjekt nemohl identifikovat, o jakou písemnost jde.
Shrnutí k judikátu
Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou námitku, v níž stěžovatel namítal nesprávné posouzení otázky nicotnosti platebního výměru vydaného správcem daně. Podle stěžovatele se jedná o rozhodnutí neurčité a nesrozumitelné, když neobsahuje údaj označující katastrální úřad, jehož se týká číslo jednací V-1519/2010-831, které je v platebním výměru označeno za výchozí právní skutečnost, na jejímž základě byla daň vyměřena. Podle obsahu správního spisu bylo toto číslo jednací běžně používáno k identifikaci věci v korespondenci správce daně, která předcházela vydání platebního výměru. Stěžovatel nemohl být na pochybách ohledně chybějícího označení, neboť je sám při komunikaci se správcem daně ve spojitosti s příslušným katastrálním úřadem používal. Písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat mimo jiné označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, v posuzované věci se ovšem jedná o označení jiného správního orgánu, které navíc bylo stěžovateli známo. Dílčí pochybení správce daně tak nepředstavuje nezákonnost, která by musela vést ke zrušení rozhodnutí, a už vůbec nečiní rozhodnutí nicotným.
 
2. Výpočet penále na dalších stránkách platebního výměru se stejným číslem jednacím
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Afs 101/2004-51 ze dne 3.2.2005, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 5/2005 pod č. 548/2005)
Komentář k judikátu č. 2
V daném případě byl na platebních výměrech uveden výpočet daňového penále - počet dnů prodlení a výše neuhrazené splatné daně. Tyto údaje však byly uvedeny až na druhé straně platebních výměrů, která u žádného z nich není datována, podepsána ani opatřena úředním razítkem. Taková rozhodnutí byla dle názoru krajského soudu nicotná. Nejvyšší správní soud však měl opačný názor a sdělil, že pokud výrok na platebním výměru obsahuje odkaz na výpočet uvedený na další stránce platebního výměru označené shodným číslem jednacím, je takovýto postup v pořádku. Obdobně v případě úroků z prodlení judikoval Nejvyšší správní soud pod čj. 5 Afs 12/2013 ze dne 23.8.2013.
Právní věta
"Platebním výměrem vydaným podle § 63 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, sděluje správce daně předpis penále. I takový platební výměr musí mít náležitosti podle ustanovení § 32 odst. 2 tohoto zákona a součástí jeho výroku musí být výpočet penále. Není však na újmu platnosti platebního výměru, pokud výrok obsahuje odkaz na výpočet uvedený na další stránce platebního výměru označené shodným číslem jednacím.“
Shrnutí k judikátu
Finanční úřad v Dobrušce sdělil žalobci dvaceti šesti platebními výměry předpis penále na dani. Všechny platební výměry finančního úřadu ve výroku obsahovaly předpis penále s uvedením konkrétní částky a odkaz, že výpočet penále je uveden na dalších stránkách výměru. Tento výpočet byl na rubu platebního výměru označeném jako strana 2 (případně i na další připojené straně označené jako strana 3) platebního výměru s uvedením jeho čísla, daně, které se týká, a přehledem penalizace k určitým dnům, sazby, počtu dní prodlení a vypočteného penále a jeho so