Problematika zdaňování fyzických osob řešená na KOOV

Vydáno: 30 minut čtení

Neustálé změny daňových zákonů a nejednoznačnost možného výkladu ustanovení těchto zákonných předpisů vyvolávají nestabilní daňové prostředí, ve kterém se náročně orientují daňoví odborníci a s velkými potížemi také osoby, které podle těchto zákonných předpisů vypočítávají a odvádějí daně za své činnosti. K výkladu daňových předpisů jsou Generálním finančním ředitelstvím vydávány pokyny GFŘ (jedním z posledních je pokyn D-22 ze dne 6.2.2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP ) a na webové stránce www.financnisprava.cz jsou zveřejňována stanoviska a informace GFŘ k řešení různých daňových otázek. Ke snaze stanovit odpovědi na řešení nejednoznačných výkladových problémů aplikace daňového zákona slouží rovněž tzv. koordinační výbory (dále KOOV) - jedná se o problémy předložené daňovými poradci s návrhem jejich řešení, které jsou projednávány na těchto koordinačních výborech a jsou k nim zaujímána stanoviska GFŘ. Rovněž tyto zápisy z koordinačních výborů jsou odborné veřejnosti k dispozici na webové stránce www.financnisprava.cz. Některé ze závěrů z těchto příspěvků KOOV, týkající se výkladových otázek zdanění fyzických osob, jsme zařadili do tohoto příspěvku.

Problematika zdaňování fyzických osob řešená na KOOV
Ing.
Ivan
Macháček
 
Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů – závěry KOOV č. 419/30.01.14
Zákon o daních z příjmů, ve znění účinném do 31.12.2013, obsahoval dvě ustanovení týkající se osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů. Podle prvního ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP byly od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců. Osvobození se však vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5%. Druhým ustanovením byl § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, podle kterého byly od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů neuvedených pod písm. w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů dobu 5 let.
Novela § 4 odst. 1 písm. w) ZDP na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. již neobsahuje podmínku pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů dle tohoto ustanovení, aby celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5%. Vzhledem k tomu, že nové znění § 4 odst. 1 písm. r) ZDP se již netýká cenných papírů, jako tomu bylo v roce 2013, § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném od 1.1.2014, se tak vztahuje na veškeré cenné papíry bez ohledu na to, jaký je u prodejce cenného papíru jeho přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti. Poznamenáváme, že zákonem č. 267/2014 Sb. došlo ke změně pojmu „prodej cenného papíru“ na „úplatný převod cenného papíru“.
V bodu 5 přechodných ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. se uvádí, že u osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Při prodeji akcií nabytých do 31.12.2013 a prodaných v roce 2014 se bude tedy postupovat podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném do 31.12.2013 - tj. časový test pro osvobození příjmů od daně je 6 měsíců. Osvobození se však vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem akcií 5%.
Uplatnění výše uvedeného přechodného ustanovení zákonného opatření Senátu bylo předmětem projednání koordinačního výboru dne 4.2.2014 pod označením č. 419/30.01.14 Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů - přechodné ustanovení. V rámci projednání tohoto příspěvku na KOOV zaujalo GFŘ stanovisko, ze kterého vyplývá:
-
přechodné ustanovení se vztahuje na osoby, jejichž přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem papírů 5%. U těchto osob je tak při posuzování časového testu zachován stav, který platil před nabytím účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.;
-
ostatní osoby (tedy s větší účastí než 5%) uplatňují při prodeji cenných papírů osvobození od daně z příjmů po uplynutí tříleté lhůty od nabytí podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění platném od 1.1.2014. Tyto osoby jsou tak při prodeji cenných papírů nabytých do 31.12.2013 a prodaných po 1.1.2014 z