Vady odvolání

Vydáno: 2 minuty čtení
Vady odvolání
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Označení rozhodnutí
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.10.2014, sp. zn. 4 Afs 143/2014, www.nssoud.cz
K předpisům:
Nejvyšší správní soud je však přesvědčen, že bylo na místě napadené rozhodnutí zrušit, neboť důvod pro zastavení odvolacího řízení nebyl v předmětné věci dán. Odvolání žalobce ze dne 4.3.2012 totiž podle názoru Nejvyššího správního soudu obsahovalo všechny zákonem požadované náležitosti, neboť v něm byla uvedena příslušná právní argumentace, proč žalobce považuje dodatečný platební výměr za nezákonný. Žalobce totiž uvedl tyto okruhy právních otázek, kterými se měl odvolací orgán zabývat: nebyl dán důvod pro dodatečné doměření daně z příjmů prostřednictvím pomůcek; nepřezkoumatelnost dodatečného platebního výměru, neboť správce daně neuvedl důvod, proč daň doměřil prostřednictvím pomůcek; stanovení daně v nesprávné výši; stavení daně po uplynutí prekluzivní lhůty. Byť bylo odvolání žalobce ze dne 4.3.2012 v odůvodnění a propracovanosti argumentace značně strohé, lze z něj bez jakýchkoli pochyb s ohledem na předmět daného daňového řízení zjistit, proč žalobce považuje rozhodnutí o dodatečném doměření daně za nezákonné. Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že tato strohost nebránila řádnému projednání věci a že se žalovaný mohl a měl s těmito odvolacími námitkami řádně vypořádat a nevyzývat (opakovaně) žalobce k jejich doplnění.
Odvolání plní v daňovém řízení důležitou roli. Z tohoto důvodu na něj klade daňový řád určité požadavky. Na tyto požadavky však nelze nahlížet až příliš formalisticky. Požaduje-li tak zákon, aby odvolání obsahovalo důvody, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí, lze tyto uvést i v krátké, avšak výstižné formě. Absence „právnické omáčky“ či odkazů na paragrafy na tom nic nemění. Za těchto okolností tak nelze požadovat, tak jak činil správce daně v tomto případě, aby odvolatel své odvolání pod hrozbou zastavení doplňoval.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád