Daňová podpora výchovy dětí

Vydáno: 28 minut čtení

Daňové zákony sledují kromě svého hlavního účelu, kterým je nepochybně zajištění příjmů státního rozpočtu, i cíle jiné. Jedním z těchto nefinančních cílů je podpora porodnosti, podpora rodičů vyživujících děti a nově rovněž podpora sladění pracovních a rodinných povinností rodičů malých dětí. Účelem tohoto článku je zmapování druhů této podpory, stanovených pravidel a praktického uplatnění ze strany daňových poplatníků ve zdaňovacím období roku 2015 s přesahem i do roku 2014, za který se v těchto týdnech zpracovávají daňová přiznání poplatníků daně z příjmů fyzických osob, případně roční zúčtování ze strany jejich zaměstnavatelů.

Daňová podpora výchovy dětí
Ing.
Otakar
Machala
 
Daňové zvýhodnění na děti
Podle § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mají někteří poplatníci daně z příjmů fyzických osob nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě (dále jen „DZV“) žijící s nimi ve společně hospodařící domácnosti. Tento nárok, za předpokladu splnění dále uvedených podmínek, mají pouze poplatníci, jejichž společně hospodařící domácnost se nachází na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V praxi to znamená, že se v drtivé většině případů bude jednat o daňové rezidenty těchto států.
Pojem společně hospodařící domácnosti je pro účely daní z příjmů definován v § 21e odst. 4 ZDP jako společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. K praktickým dopadům této podmínky se vrátíme dále.
DZV může jako jediná daňová úleva v celém ZDP mít dvojí podobu:
a)
sleva na dani,
b)
daňový
bonus
.
O slevu na dani se jedná v případě, kdy poplatník vykáže daňovou povinnost, vůči které může slevu na vyživované dítě uplatnit. V případě, že daňovou povinnost buď nevykáže vůbec, nebo je jeho daňová povinnost nižší než výše uplatňovaného DZV, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový
bonus
uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.
 
Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění
Pro uplatnění slevy na dani je tedy především třeba splnit podmínku vyživování dítěte ve společně hospodařící domácnosti nacházející se na území EU, případně EHP. Za vyživované dítě se pro účely ZDP považuje:
-
dítě vlastní,
-
osvojenec,
-
dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů. nebo
-
dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči.
Za dítě v péči nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu.
Za vyživované dítě se považuje rovněž dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli DZV uplatnit. Z původního vymezení se v praxi někdy mylně dovozovalo, že rodiče takového dítěte nesmějí mít žádné zdanitelné příjmy. Dle přesvědčení autora byl ale i v minulosti správný výklad (a to jak jazykový, tak teleologický), podle kterého ze zákona vyplývalo, že prarodiče mohou za předpokladu splnění ostatních podmínek uplatnit slevu na vnuka či vnučku i v případech, kdy rodiče sice mají zdanitelné příjmy, ale takové, že z nich DZV nemohou uplatnit. Současné znění § 35 odst. 6 ZDP (účinné od 1.1.2015), tak představuje změnu potvrzující.
Příklad 1
Rodiče dítěte studují a v rámci bri