Jednatel firmy a pracovní smlouva

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s r. o. tvoří 3 společníci, z nichž 2 jsou jednatelé a 1 jednatel je zároveň zaměstnán na pracovní smlouvu. A právě o něj se jedná. V pracovní smlouvě má sjednán výkon funkce obchodního ředitele firmy. Smlouvu na výkon jednatele nemá, žádné odměny za tuto práci nepobírá. Může tento jednatel být i nadále zaměstnancem firmy - v pracovně právním vztahu dle zákoníku práce ? Pracovní smlouvu mu podepsal za zaměstnavatele druhý jednatel firmy. Anebo musí mít mandátní či příkazní smlouvu na výkon jednatele a být odměňován jen z této funkce? A „normální“ pracovní poměr už ne? Sepisovat mu pracovní smlouvu např. na práci řidiče, aby neměl pracovní poměr podobný pozici jednatele, je nesmysl. A kdyby měl tedy mít raději mandátní smlouvu a byl odměňován jako jednatel - jak by toto odměňování fungovalo? Šlo by to přes mzdy, aby mohlo být odváděno sociální a zdravotní pojištění, anebo to má nějak odvádět sám? Mzda to není - ale odvody se provést musí. Pro úplnost dodávám, že firma má 12 zaměstnanců.

Jednatel firmy a pracovní smlouva
JUDr.
Eva
Dandová
Související předpisy:
-
§ 66d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění do 31.12.2013 (dále „ObchZ“),
-
§ 59 až 62 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Právní postavení společností s ručeným omezeným je nyní po 1.1.2014 upraveno zákonem o obchodních korporacích. Původně do konce roku 2011 platilo, že vztah mezi jednatelem s. r. o. a obchodní společností je výhradně vztahem obchodněprávním. Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 351/2011 Sb. umožnila podle § 66d ObchZ pověřit obchodním vedením někoho jiného.
Nyní platný zákon o obchodních korporacích ustanovení § 66d zrušeného ObchZ nemá, on upravuje smlouvy o výkonu funkce ve vztahu ke všem korporacím v úvodních ustanoveních § 59 až 62 zákona pouze v obecné rovině. Tato smlouva však vždy vzniká
ex lege
, tedy jmenováním a vzniká jako smlouva příkazní, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak, tedy se výslovně nezakazuje ani využití jiného smluvního typu, včetně smlouvy pracovněprávní. Pro společnost s ručením omezeným z těchto ustanovení vyplývá, že smlouva musí mít zásadně písemnou podobu a že ji schvaluje nejvyšší orgán společnosti, tedy v případě společnosti s ručením omezeným, valná hromada.
Zákon o obchodních korporacích také obsahuje tzv. pravidla o střetu zájmů a z nich vyplývá, že když má člen orgánu obchodní
korporace
(jako ve vašem případě jednatel) uzavřít s korporací smlouvu, musí o tom informovat nejvyšší orgán společnosti, tedy u společnosti s ručením omezeným valnou hromadu.
Jinak zákon o obchodních korporacích upravuje jako základní povinnost jednatele tzv. obchodní vedení společnosti, jakož i řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. Dále ze zákona o obchodních korporacích vyplývá, že výkon funkce jednatele je bezúplatný. Důvodová zpráva k tomu říká, že toto řešení, které je odlišné od právní úpravy platné do konce r. 2013, je motivační a dává stranám na výběr, aby si odměny sjednaly přesně a předem.
Pokud by měl být výkon funkce úplatný, pak podle přechodných ustanovení zákona (§ 777) je třeba do 6 měsíců od účinnosti zákona, tedy do konce června 2014 upravit stanovy společnosti a doručit je rejstříkovému soudu.
Vzhledem k tomu, že zákon výslovné ustanovení o uzavírání pracovněprávních vztahů se členy vedení
korporace
(společnosti s ručením omezeným) nemá, převažuje v literatuře zatím názor, že smlouvy uzavřené před 1.1.2014 platí i nadále a není je třeba měnit. Pokud byste ale v budoucnu uzavírali nějakou smlouvu o výkonu funkce, pak dbejte na to, aby si ji uzavřela valná hromada.