Odměna společníka

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme s. r. o., vedeme podvojné účetnictví, jeden společník i jednatel v jedné osobě, jeden zaměstnanec (sekretářka). Společník nemá smlouvu o výkonu funkce ani smlouvu o příkazu, pobírá mzdu jako zaměstnanec + vyplácí si podíly na zisku. Je možné takto nadále pokračovat? Jaké nutné úpravy ve společenské smlouvě (je z roku 2007) nebo v obchodním rejstříku musí tato jednočlenná společnost provést?

Odměna společníka
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
§ 67 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
-
§ 77 odst. 1, § 777 odst. 3 a 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Od 1.1.2014 rozlišujeme tři skupiny obchodních společností a družstev, resp. obchodních korporací, u nichž kritériem rozlišení bude okamžik založení a zároveň právní úprava, kterou se budou řídit:
1)
První skupinu tvoří obchodní
korporace
založené po 1.1.2014. Tyto obchodní
korporace
se řídí novou právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“) v plném rozsahu.
2)
Druhá skupina sestává z obchodních korporací vzniklých (založených) před 1.1.2014, tedy ještě podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („ObchZ“), které se však na základě vlastního rozhodnutí podřídily právní úpravě ZOK jako celku -učinily tzv. generální opt-in.
3)
Třetí skupina představuje obchodní
korporace
vzniklé (založené) před 1.1.2014, tedy ještě podle ObchZ, které se nepodřídily právní úpravě ZOK. Tyto se budou řídit zčásti právní úpravou ObchZ a zčásti ZOK. Ovšem podle přechodného ustanovení § 777 odst. 1 ZOK byla k 1.1.2014 zrušena ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s tzv. donucovacími ustanoveními ZOK (o konkrétním rozsahu se vedou četné odborné diskuze...). V dotazované věci je dále
relevantní
§ 777 odst. 4 ZOK, podle kterého se má za to, že obsahem společenských smluv „starých“ firem jsou i dosavadní ustanovení ObchZ, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě. (o konkrétním rozsahu se opět vedou odborné diskuze...). Tyto subjekty mají povinnost doručit společenské smlouvy přizpůsobené ZOK do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku do 1.7.2014. Pokud tak neučiní, rejstříkový soud je nejprve vyzve ke splnění této povinnosti a stanoví přiměřenou lhůtu k jejímu splnění. Jestliže obchodní
korporace
tuto povinnost nesplní ani pak, rejstříkový soud je zruší a nařídí likvidaci. Dále je nutno přizpůsobit nové právní úpravě také smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování (viz § 777 odst. 3 ZOK), a to opět do 1.7.2014, jinak bude nadále jednatel vykonávat svou funkci statutárního orgánu s. r. o. bezúplatně (tj. bude pracovat zadarmo).
Za zmíněná tzv. donucující (
kogentní
) ustanovení ZOK -která se proto týkají i „starých“ s. r. o. založených před 1.1.2014 - se považují rovněž nová pravidla pro výplatu podílů na zisku. A to zejména tzv. test insolvence, že se touto výplatou podílů na zisku (nebo záloh na ně) nesmí dotyčná s. r. o. dostat do úpadku.
Připomeňme také související „papírování“. Do sbírky listin obchodního rejstříku je nutno spolu s účetní závěrkou (výroční zprávou) uložit návrh rozdělení zisku (vypořádání ztráty) i jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, viz § 67 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
S ohledem na nejednoznačné právní výklady ohledně zmíněných tzv. donucující (
kogentní
) ustanovení ZOK, která je nutno do 1.7.2014 zapracovat do společenských smluv všech „starých“ s. r. o. lze rozhodně doporučit prověření znění těchto smluv renomovaným právníkem specializujícím se na nové právo obchodních korporací. Problémem samozřejmě nebude mzda za pracovněprávní vztah sekretářky, do čehož ZOK „nemluví“ - jde o pracovněprávní nárok vyplývající ze zákoníku práce a uzavřené pracovní smlouvy. Diskutabilní je ovšem již odměna za práci společníka pro s. r. o., která nepodléhá zákoníku práce, ale jde primárně o obchodně-právní vztah. Obdobně odměna za funkci jednatele s. r. o., které se ovšem výslovně týká výše zmíněné přechodné ustanovení. Obecně právníci „starým“ obchodním společnostem zpravidla doporučují plně přejít pod novou právní úpravu - tj. zvolit variantu ad 2 - která je z právního hlediska čitelnější a jednoznačnější, než trvale řešit střet staré a nové právní úpravy u „starých“ firem, které nezvolily opt-in a zůstávají ve zmíněné třetí skupině.