Rezervy na opravu x rekonstrukce

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.6.2014, sp. zn. 6 Afs 23/2014 , www.nssoud.cz

Rezervy na opravu x rekonstrukce
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Nejvyšší správní soud nerozporuje, že jednou ze subjektivních příčin, pro které pominou důvody pro tvorbu rezervy a daňový subjekt bude povinen rezervu rozpustit ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o rezervách, je rozhodnutí daňového subjektu provést místo opravy stavby její rekonstrukci. V takovém případě totiž zanikne původní účel, pro který byla rezerva vytvořena. Za rozhodnutí provést rekonstrukci ovšem nelze zpravidla považovat toliko žádost o vydání stavebního povolení k rekonstrukci; ze samotné žádosti totiž ještě neplyne, že rekonstrukce, která znemožní provést opravu, bude také skutečně provedena. Povinnost rozpustit rezervu by vznikl pouze tehdy, bylo-li by z jiných okolností zřejmé, že původně plánovaná oprava nebude uskutečněna. Za rozhodnutí provést rekonstrukci nelze zpravidla považovat ani vydání takového stavebního povolení, které daňovému subjektu přiznává ve lhůtě svojí platnosti právo realizovat stavbu přesně tak, jak byla povolena, přestože by to bylo v rozporu s plánovanými opravami. Je totiž na uvážení daňového subjektu, zda povolenou rekonstrukci provede, nebo od jejího provedení upustí. Stavební povolení dává daňovému subjektu právo, avšak nikoli povinnost stavbu podle povolení uskutečnit; to, jestli tak vskutku učiní, ovšem závisí na jeho rozhodnutí, podmíněném zpravidla ekonomickými a dalšími s tím souvisejícími úvahami, které se mohou i po získání stavebního povolení měnit v závislosti na dalších okolnostech. Teprve přikročením k realizaci rekonstrukce, případně až jejím provedením, zcela pominou důvody, pro které byla rezerva oprav nemovitosti tvořena. Nelze proto přisvědčit stěžovateli, že po ukončení stavebního řízení vydáním stavebního povolení je závazným způsobem deklarováno, jaké konkrétní zásahy do majetku budou prováděny. Stavební povolení pouze stanoví podmínky provedení stavby, pokud k její realizaci stavebník přistoupí. Ostatně není ani vyloučeno, že dojde k provedení rekonstrukce i bez vydání stavebního povolení, a rovněž tento postup představuje důvod pro rozpuštění rezervy oprav.
Rezervy na opravu jsou daňově účinný náklad, který má za cíl odložit stranou finanční prostředky na budoucí opravy. Přitom je třeba rozlišovat mezi opravou na straně jedné a technickým zhodnocením na straně druhé. Pokud tak daňový subjekt vytváří rezervy na opravu, načež následně bude chtít přistoupit k zásadnějšímu zásahu ve formě rekonstrukce (technické zhodnocení), pominou důvody pro tvorbu rezervy. Je však otázkou, který je ten stěžejní okamžik. V tomto případě za tento okamžik správce daně považoval vydání stavebního povolení. Jak však poukázal Nejvyšší správní soud, vydání stavebního povolení ještě neznamená, že ke stavbě skutečně dojde. Proto důvody pro tvorbu rezerv pominou teprve ve chvíli započetí rekonstrukce samé. Vydání stavebního povolení za tento okamžik považovat nelze.