Postup k odstranění pochybností x daňová kontrola

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.6.2014, sp. zn. 1 Aps 20/2013 , www.nssoud.cz

Postup k odstranění pochybností x daňová kontrola
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
K předpisům:
-
§ 82 SŘS.
Postup k odstranění pochybností (§ 89 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) je procesním prostředkem k neprodlenému a bezprostřednímu zjištění či ověření řádného splnění daňových povinností daňovým subjektem, který je prioritním nositelem břemene tvrzení a tomu odpovídajícímu břemene důkazního. Legislativní koncepce daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností nedává správci daně ničím neomezenou možnost vybírat, který postup při správě daní v konkrétním případě zvolí a jak dlouho a v jaké intenzitě v něm bude pokračovat. Postup k odstranění pochybností nesmí být volně zaměňován s daňovou kontrolou.
Mezi postupem k odstranění pochybností a daňovou kontrolou existuje zásadní rozdíl, to co do způsobu užití. Zatímco daňová kontrola slouží k podrobnému prověření, postup k odstranění pochybností pouze k rychlému afektivnímu „nahlédnutí“. Má-li tak správce daně v plánu provést podrobnější či rozsáhlejší šetření, případně vyvstane-li takovýto požadavek v průběhu vedeného postupu k odstranění pochybností, je jeho povinností za tímto účelem využít jen a pouze daňovou kontrolu. Zahájení či pokračování v postupu k odstranění pochybností bude znamenat nezákonný zásah stejně tak, jako znamenal ve věci zde řešené Nejvyšším správním soudem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád