Problematika spojených osob

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8.7.2014, sp. zn. 7 Afs 93/2012 , www.nssoud.cz

Problematika spojených osob
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
K předpisům:
Využívání nejrůznějších synergií mezi spolupracujícími subjekty je zcela legitimním a z ekonomických hledisek zcela racionálním způsobem podnikání. Komplexní obchodní struktura vytvořená za pomoci systému dohod uzavřených mezi více nespojenými osobami může rovněž vést k vytvoření specializovaných rolí a k rozdělení funkcí v rámci takové struktury. Podstatné však je, že nejde-li o spojené osoby, je každá z osob zapojených do takové struktury na ní účastna z vlastní vůle proto, že zapojení vyhodnotila jako výhodné, výhodnější než jiné formy obchodní činnosti, které by za podmínek, za nichž působí, také přicházely v úvahu. Uspořádání ekonomické činnosti osoby, která je součástí skupiny spojených osob, bude tedy odpovídat podmínkám ust. § 35a odst. 2 písm. d) zákona o daních z příjmů tehdy, budou-li vztahy mezi touto osobou a jinými s ní spojenými osobami mít takovou povahu, že ve svém celkovém ekonomickém efektu budou pro danou osobu natolik výhodné, že obdobné uspořádání vztahů by zvolila i osoba s jinými osobami nespojená ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Smyslem a účelem obou citovaných ustanovení totiž není bránit synergiím majícím za účel ekonomickou úsporu obecně, nýbrž jen takovým, které by ekonomické úspory dosáhly „umělým“ uzpůsobením toku ekonomických hodnot mezi spojenými osobami, tedy takovým, který nemá jiný ekonomický důvod než výhodně ovlivnit základ daně daňového subjektu.
V rámci posuzování vztahů mezi spojenými osobami, to ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, správce daně postupuje velmi často zcela necitlivě. To zejména z důvodu neznalosti podnikatelského prostřední a praxe. Setká-li se tak se složitějším synergickým celkem spojených osob, považuje takovéto spojení mnohdy za účelové, uměle snižující daňový základ. Na tomto místě pak Nejvyšší správní soud poskytl návod, jak citlivě takováto spojení posuzovat. Stěžejní tak pro správce daně je nalézt umělé uzpůsobení toku ekonomických hodnot mezi spojenými osobami. Existuje-li však jiné racionální vysvětlení spojení, v důsledku kterého by k synergickému spojení mohlo dojít i mezi nespojenými osobami, pak takovéto spojení nelze dle citovaného ustanovení postihovat. Na správce daně jsou tak kladeny vysoké požadavky na to, aby onu racionalitu dokázal seznat a posoudit. Bohužel, ne vždy jsou úředníci této povinnosti schopni patřičně dostát.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů