Postup k odstranění pochybností x daňová kontrola

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.6.2014, sp. zn. 1 Aps 20/2013 , www.nssoud.cz

Postup k odstranění pochybností x daňová kontrola
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
K předpisům:
Postup k odstranění pochybností je však specifickým procesním institutem, který správce daně používá, pokud má pochybnosti ohledně návrhu daňového subjektu na stanovení daně. Na rozdíl od obecné vyhledávací činnosti, místního šetření nebo daňové kontroly slouží jen a pouze k objasnění konkrétních pochybností, jež brání řádnému stanovení daně. Postup k odstranění pochybností je nepochybně procesním prostředkem k neprodlenému a bezprostřednímu zjištění či ověření řádného splnění daňových povinností daňovým subjektem, který je prioritním nositelem břemene tvrzení a tomu odpovídajícímu důkazního břemene. Legislativní rámec postupu k odstranění pochybností vytyčuje mantinely jeho vlastního použití, neboť „[z]ákonodárce upravil postup k odstranění pochybností tak, aby tento postup trval co nejkratší dobu a nebyl zbytečně ani jednou ze stran prodlužován. Toto je logické s ohledem na skutečnost, že neexistence prvotně vyměřené daně je velkou právní nejistotou, tudíž je zde požadavek, aby tento stav trval co nejkratší dobu“ (viz Lichnovský, O., Ondrýsek, R. a kol. Daňový řád, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 202 a násl.). Jinými slovy, neodstranila-li žalobkyně pochybnosti o výši své daňové povinnosti již po první výzvě k jejich odstranění, a viděl-li stěžovatel, že ve věci bude třeba obsáhlejšího šetření, měl tento postup protokolem uzavřít a zahájit podle § 90 odst. 3 daňového řádu daňovou kontrolu.
Finanční správa stále považuje postup k odstranění pochybností za shodný s dřívějším vytýkacím řízením. To navzdory změně účelu, navzdory závěrům doktríny. Pokud tak finanční správa na svém nesprávném závěru setrvá, bude to již i navzdory Nejvyššímu správnímu soudu. Je přitom známo, že
judikatura
tohoto soudu měla vždy na postup finanční správy okamžitý efekt. Lze tak předpokládat, že správce daně již nebude za účelem složitého dokazování zahajovat či setrvávat v postupu k odstranění pochybností. Ten se tak konečně stane postupem, který trvá maximálně několik týdnů tak, jak původně zákonodárce předpokládal.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád