Zdaňování příjmů autorů od roku 2014

Vydáno: 19 minut čtení

Příspěvek navazuje na článek z čísla 6/2014, který se zabýval základními principy a novinkami ve zdanění autorských odměn (honorářů) od roku 2014 z pohledu daně z příjmů. My se nyní zaměříme na některé výkladové nejasnosti, které se ohledně zdanění odměn z autorských práv objevují, a to zejména v souvislosti s vymezením předmětu příjmů autora.

Zdaňování příjmů autorů od roku 2014
Ing.
Veronika
Dvořáková
Ph.D.
daňový poradce
 
Příjmy ze samostatné činnosti - autor a jeho autorské příjmy
Zákonným opatřením senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, ze dne 10.10.2013 byl mimo jiné významně novelizován i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“, anebo „ZDP“), a to s účinností od 1.1.2014. Kromě vzniku některých nových principů a institutů v zákoně o daních z příjmů má řada změn i legislativnětechnický ráz. Jednou z terminologických změn, které by měly zpřehlednit stávající § 7 ZDP, je také nahrazení termínu „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“ pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Jedná se opravdu o technickou změnu, která nemění věcný rozsah příjmů podle § 7 ZDP, ten zůstává nezměněn. Tzn., že i nadále jsou příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných autorskému právu, a to včetně příjmů z vydání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem příjmy z tzv. podnikání, a to ať jsou již vykonávány soustavně či příležitostně [§ 7 odst. 2 písm. a) ZDP].
Významná a věcná změna, kterou jsme jistě všichni zaznamenali, ovšem nastala v návaznosti na dosahování autorských příjmů v ustanovení § 7 odst. 6 ZDP. Kromě toho, že došlo v souvislosti se změnami u příjmů ze závislé činnosti zdaňovaných srážkou zvláštní sazbou daně ke sjednocení hranice i pro zdanění příjmů autorů touto zvláštní sazbou daně (nově je tato hranice 10 000 Kč), jsou nyní samosta