Využití vlastního vozidla pro podnikání OSVČ a paušální výdaje na dopravu

Vydáno: 6 minut čtení

OSVČ občas využívá pro podnikatelské účely své soukromé vozidlo. Musí tedy zaplatit celoroční silniční daň. Do výdajů by si rád místo PHM a parkovného uplatnil paušální výdaje na vozidlo. Může uplatnit 4 000 Kč x 12 měsíců, nebo musí vyloučit měsíce, ve kterých toto vozidlo pro podnikání nevyužil? Pokud v měsíci využije pro podnikání pouze jednou, může si přesto za tento měsíc uplatnit 4 000 Kč?

Využití vlastního vozidla pro podnikání OSVČ a paušální výdaje na dopravu
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Související předpisy:
-
§ 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
-
§ 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
V měsíci, ve kterém využijete vozidlo pro podnikání pouze jednou, můžete si za tento měsíc uplatnit 4 000 Kč, protože nikde není stanoven minimální počet km ujetých pro účely podnikání. Pokud vozidlo v daném měsíci nebylo vůbec využíváno k výdělečné činnosti, není splněna základní podmínka uplatnění. Ale pokud v daném měsíci zaplatíte silniční daň a nemáte povinnost vést deník jízd (viz dále), tak je neprokazatelné, zda byl či nebyl automobil v příslušném měsíci použit k výdělečné činnosti.
Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit u vozidla: vlastního zahrnutého do obchodního majetku, vlastního nezahrnutého do obchodního majetku a to včetně vozidla ve společném jmění manželů, v nájmu formou operativního nebo finančního leasingu.
Paušální výdaj na dopravu nelze uplatnit, pokud poplatník, který vykazuje výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4, protože v této částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, za vozidlo bezplatně vypůjčené. Podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP základní podmínky použití paušálních výdajů na dopravu jsou následující: vozidlo je využíváno v daném měsíci k výdělečné činnosti, tj. poplatník má příjmy z podnikání nebo z pronájmu podle § 7 a § 9 ZDP (s výjimkou ostatních příjmů podle § 10), poplatník silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Existují ale výjimky. Používání vozidla druhým z manželů není považováno za přenechání vozidla jiné osobě. Obdobně platí pro používání vozidla kterýmkoliv z podílových spoluvlastníků vozidla. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se též nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely, v průběhu celého zdaňovacího období nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP to znamená, že nelze uplatnit výdaje za pohonné hmoty a parkovné ani skutečně vykázané daňovým dokladem ani nelze použít průměrnou cenu pohonných hmot podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, je možné uplatnit v jednom zdaňovacím období paušální výdaj na dopravu může použít poplatník maximálně u tří silničních motorových vozidel za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Celkový počet těchto vozidel není u poplatníka omezen. U dalších vozidel se uplatní skutečné výdaje.
Paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo výhradně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu a zčásti pro soukromou potřebu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného dle předchozí věty ve výši 80% této částky, tj. 4 000 Kč měsíčně (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“). V tomto případě pro všechny další uplatňované skutečné výdaje platí povinnost krácení o 20% v měsících, kdy byl uplatněn krácený paušální výdaj na dopravu, tedy nájemné u vozidla, které je předmětem finančního nebo operativního leasingu, výdaje na opravy a údržbu (myčka atd.). Nepřihlíží se k tomu, v jakém skutečném poměru bylo vozidlo používáno pro soukromou potřebu.
Podle § 28 odst. 6 ZDP při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80% odpisů, bez ohledu na to, že v rámci zdaňovacího období je v některých měsících uplatňován plný a v některých měsících krácený paušální výdaj na dopravu. Vždy celoroční daňový odpis vozidla je uplatněn ve výši 80%. Podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP v měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu.
Pojem parkovné podle § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP zahrnuje výdaje na krátkodobé parkovací služby v souvislosti s používáním vozidla na pracovních cestách.
Nájemné za dlouhodobý pronájem parkovacích míst či garáží v sídle firmy či místě podnikání fyzické osoby se nezahrnuje do paušálního výdaje na dopravu. Dlouhodobé pronájmy je možné uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. h) ZDP.
Nelze u jednoho vozidla v rámci zdaňovacího období kombinovat paušální výdaj na dopravu a prokázané výdaje.
Z hlediska paušálního výdaje na dopravu nemusíte vést knihu jízd, proto byl vlastně institut paušálního výdaje na dopravu zaveden. Ale pokud uplatňujete základní náhradu za 1 km, evidenci jízd vést musíte. Plátci DPH, uplatňující odpočty na DPH též musí vést deník jízd.
Za vozidlo, u kterého uplatňujeme paušální výdaj na dopravu, musíte platit silniční daň, to znamená i zálohy během roku, protože podle § 2 zákona o dani silniční předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice provozovaná na území České republiky, jsou-li používána poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.