Ústní jednání před soudem

Vydáno: 1 minuta čtení
Ústní jednání před soudem
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.1.2014, sp. zn. 8 Afs 35/2013, www.nssoud.cz
K předpisům:
Lze tak uzavřít, že právo účastníka řízení trvat na nařízení jednání nezaniká uplynutím lhůty podle § 51 odst. 1 s. ř. s. Pokud účastník svůj nesouhlas sdělí po uplynutí této lhůty, musí soud tento procesní návrh respektovat. To však platí pouze do doby rozhodnutí soudu o žalobě.
V rámci správního soudnictví je mnohdy efektivní, aby soud rozhodl bez nařízení jednání. Z tohoto důvodu zákon soudu umožňuje vyzvat účastníky, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez jednání. Přitom mlčení v dané lhůtě znamená souhlas. Tento souhlas mlčky však nemůže být neměnný. Proto změní-li účastník řízení názor dříve, než soud o věci rozhodne, je povinností soudu jednání nařídit.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní