Prodej akcií 2014

Vydáno: 8 minut čtení
Prodej akcií 2014
Ing.
Martin
Děrgel
Drobný akcionář (vždy do 5%) prodal 5.2.2014 akcie:
(1)
A, nabyté 10/2013, zisk 10 000 Kč,
(2)
B, nabyté 10/2013, ztráta 5 000 Kč,
(3)
C, nabyté 2/2013, zisk 50 000 Kč,
(4)
D, nabyté 2/2013, ztráta 200 000 Kč,
(5)
E, nabyté 1/2014, zisk 50 000 Kč, příjem 150 000 Kč,
(6)
F, nabyté 1/2014, ztráta 20 000 Kč, příjem 40 000 Kč.
Jak se aplikuje osvobození dle časového testu 6M/3Y, jak se offsetují zisky a ztráty (jen u nesplňujících časový test a bez rozdílu nabyté 2013/2014), 100 000 Kč osvobození na příjmy se vztahuje jen na akcie nabyté 2014 nebo bez ohledu na datum nabytí (a na nesplňující časový test nebo všechny příjmy?) a u příjmů nad 100 000 Kč v roce 2014 se zdaní celá částka nebo jen nad limit 100 000 Kč?
Související předpisy:
-
§ 4 odst. 1 písm. w), § 10, 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Je vhodné předeslat, že jelikož k dosažení příjmů z prodeje akcií došlo až v roce 2014 (5.2.2014), jedná se o daňové případy až kalendářního roku 2014, které nepatří do daňového přiznání za rok 2013.
Pro tazatele je nejdůležitější přechodné ustanovení novely ZDP, která nabyla - ohledně relevantních změnových bodů - účinnosti 1.1.2014. Jedná se o novelu zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dané přechodné ustanovení (první část, čl. II, bod 2) zní: "U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona." Toto přechodné ustanovení prakticky znamená, že u akcií nabytých před 1.1.2014 platí pro osvobození příjmů z prodeje i nadále v roce 2014 starý krátký časový test šesti měsíců od jejich nabytí.
Pokud byly akcie nabyty až po 1.1.2014, tak pro osvobození příjmů z jejich prodeje platí již nový dlouhý časový test tří let od jejich nabytí [§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP ve znění k 1.1.2014].
Poznámka:
Je na obsáhlou odbornou diskuzi, zda starý krátký časový test (6 měsíců) neplatí ještě také u akcií (cenných papírů) nabytých v roce 2014. Citované přechodné ustanovení jej totiž váže na nabytí účinnosti předmětného zákona (novely), k čemuž dojde až 1.1.2015. Pouze vybrané změnové body - včetně zrušení krátkého a zavedení dlouhého časového testu osvobození příjmů z prodeje cenných papírů - nabyly účinnosti již 1.1.2014. Ovšem příslušný zákon č. 458/2011 Sb., nabude účinnosti až 1.1.2015 (případně ještě později). Osobně bych ale na tento značně odvážný právní výklad moc nesázel, protože úmysl zákonodárců byl zřejmý.
Jestliže příjmy z prodeje akcií (cenných papírů) nesplní tyto časové testy osvobození příjmů od daně z příjmů fyzických osob, jedná se obecně o zdanitelné příjmy spadající do kategorie tzv. ostatních příjmů podle § 10 ZDP. Kde ale přibyl od roku 2014 nový „záchranný“ titul možného osvobození těchto příjmů, nejsou-li až tak významné. Najdeme jej v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP a týká se příjmů z prodeje jakýchkoli cenných podílů (včetně akcií) - samozřejmě pokud již nejsou osvobozeny od daně na základě zmíněných časových testů - ať už byly nabyty před nebo po 1.1.2014 (výjimkou by byl prodej akcií zahrnutých do obchodního majetku poplatníka pro účely jeho samostatné
alias
podnikatelské činnosti, což ale s ohledem na zadání neuvažujeme): "Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4 osvobozeny (...) příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun".
Zde je nejdůležitější správně rozumět formulaci podmínky osvobození od daně. Tato nestojí tak, že jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů až do 100 000 Kč za rok, takže nejde o obdobu nezdanitelné částky příjmů z prodeje „akcií“. Ale tato podmínka stanoví, že příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozeny, pouze pokud jejich úhrn v daném roce nepřesáhne limit 100 000 Kč. Jestliže příjem - pozor, tedy nikoli „zisk“ ani kumulovaný zisk ze všech prodejů při zohlednění dílčích ztrát - z prodeje cenných papírů nedosáhne daný limit, jsou příjmy osvobozeny. Když ale (hrubé) příjmy z prodejů cenných papírů daný limit přesáhnou - stačí byť jen o pouhou 1 Kč - pak nemá na tento typ osvobození od daně nárok, a to ani zčásti, zkrátka na něj může zapomenout a zdanitelnými ostatními příjmy zůstávají veškeré jeho příjmy z prodejů cenných papírů (které nejsou osvobozeny časovými testy). Takže pokud bude příjem (!) z prodeje akcií - neosvobozených na základě časových testu 6 měsíců
versus
3 let - činit 100 001 Kč (nebo více) za celý rok 2014, zůstává celý zdanitelným ostatním příjmem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP (neodpočítává se žádné nezdanitelné minimum 100 000 Kč).
U takto zjištěných zdanitelných ostatních příjmů pak poplatník může v souladu s § 10 odst. 4 a 5 ZDP uplatnit výdaje vynaložené prokazatelně na jejich dosažení. Výhodou je, že zjišťuje dílčí základ daně z úhrnu všech zdanitelných prodejů cenných papírů uskutečněných v daném roce, takže dochází ke kompenzaci dílčích ziskových a ztrátových obchodů. Ovšem výsledkem může být minimálně nulový dílčí základ daně, nikoli dílčí daňová ztráta. Stěžejním výdajem samozřejmě budou nabývací ceny jednotlivých akcií (pouze těch, jejichž příjem je zdanitelný, výdaje týkající se osvobozených příjmů uplatnit nelze), a dále prokázané výdaje související s uskutečněním jejich prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení předmětných akcií.
A konečně, jestliže takto vypočtený dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP za rok 2014:
a)
Nepřesáhne 6 000 Kč a poplatník má jinak jen zdanitelné příjmy z jedné závislé činnosti (zaměstnání), pak nemusí podávat daňové přiznání a tyto ostatní příjmy tak fakticky nezdaní.
b)
V ostatních případech (vyšší příjmy, příjmy z podnikání, z nájmu, souběh více zaměstnavatelů atd.), zkrátka bude-li podávat daňové přiznání, pak do něj zahrne i tento dílčí základ daně.
Nyní konkrétně k daňové situaci jednotlivých dotazovaných akcií prodaných v únoru 2014:
(1)
Akcie A, nabyté v říjnu 2013, zisk 10 000 Kč - starý časový test 6 měsíců není splněn, jde o ostatní příjem,
(2)
Akcie B, nabyté říjnu 2013, ztráta 5 000 Kč - starý časový test 6 měsíců není splněn, jde o ostatní příjem,
(3)
Akcie C, nabyté v únoru 2013, zisk 50 000 Kč - starý časový test 6 měsíců je splněn, příjem je osvobozen,
(4)
Akcie D, nabyté v únoru 2013, ztráta 200 000 Kč - starý časový test 6 měsíců je splněn, příjem osvobozen,
(5)
Akcie E, nabyté v lednu 2014, zisk 50 000 Kč, příjem 150 000 Kč - nový časový test 3 let není splněn, jde o ostatní příjem,
(6)
Akcie F, nabyté v lednu 2014, ztráta 20 000 Kč, příjem 40 000 Kč - nový časový test 3 let není splněn, jde o ostatní příjem.
V případě akcií A a B sice neznáme (hrubý) příjem z jejich prodejů - protože právě ten je rozhodný pro posouzení nároku na osvobození od daně podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP - ale to zde není až tak podstatné. Protože je zřejmé, že ostatní příjmy (!) z prodejů akcií E (150 000 Kč) a F (40 000 Kč) již limit osvobození 100 000 Kč přesáhly, tím spíše byl tento limit pochopitelně překročen po započtení příjmů i z prodejů akcií A a B. Takže příjem z prodejů akcií A, B, E a F zůstává zdanitelným ostatním příjmem poplatníka za rok 2014.
Jsou-li daňově uznatelné výdaje související s těmito prodeji stanoveny poplatníkem správně, pak jeho dílčí základ daně z ostatních příjmů za rok 2014 (prozatím) činí = +10 000 Kč (zisk A) - 5 000 Kč (ztráta B) + 50 000 Kč (zisk E) - 20 000 Kč (ztráta F) = 35 000 Kč.