Nová smlouva s Panamou

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 25.11.2013 byla ve Sbírce mezinárodních smluv ČR uveřejněna nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Panamou - malým státem na pomezí jižní a střední Ameriky. Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu včetně Protokolu ke smlouvě (dále jen „smlouva s Panamou“) byla publikována ve Sbírce předpisů České republiky - Mezinárodní smlouvy v částce 49/2013 pod číslem 91/2013 Sb.m.s. Tato smlouva se začala prakticky provádět od 1.1.2014, a to podle článku 27 - Vstup v platnost. Do zmíněného data byl tedy ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Panamou bezesmluvní vztah. Ujednání a následná aplikace smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů obou smluvních států.

Nová smlouva s Panamou
Ing.
Pavel
Kyselák
 
Stálá provozovna
Termín „stálá provozovna“ pro účely daně z příjmů a zejména smlouvy samotné dle prvního odstavce článku 5 - Stálá provozovna je definován jako trvalé místo k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku.
 
Staveniště a služby
Nová smlouva s Panamou v článku 5 - Stálá provozovna uvádí ve třetím odstavci problematiku stálých provozoven spojených s časovým testem. Je zde definována tzv. „staveništní“ stálá provozovna s šestiměsíčním časovým testem s tím, že se tento časový test vztahuje na staveniště, stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím spojený.
 
Ostatní služby
Pod písmenem b) třetího odstavce článku 5 - Stálá provozovna nové smlouvy s Panamou uplatnila Česká republika svoji výhradu k článku 5 ke vzorové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění, dle které si Česká republika vyhrazuje právo uplatňovat zdaňování příjmů z poskytování služeb během delších časových období. V nové smlouvě je uplatněný „náš klasický“ šestiměsíční časový test v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období u