Jak smluvně ujednat závazek objednatele uhradit

Vydáno: 2 minuty čtení

V rámci spolupráce, jsme poptali firmu, která provede určité dílčí práce jako subdodavatel na zakázce v Rusku. Zaměstnanec subdodavatele, který bude práce provádět, jede do Ruska, s naším zaměstnancem a výdaje hradí naše firma. Tato situace se bude opakovat, takže nechceme výdaje za zaměstnance druhé firmě přefakturovávat, ale řešit smluvně a část nákladů za něj budeme účtovat na 518 (analytika „kooperace“). Samozřejmě by to bylo nejlepší přefakturovat a náš dodavatel by měl zahrnout do kalkulace své ceny a fakturovat nám to - tuto variantu ale jednatel naši firmy neupřednostňuje. Náklady, které byly možné, jsme nechali fakturovat přímo na dodavatele, ale většina nákladů se hradila zároveň s náklady na našeho zaměstnance, takže fakturována nám a hrazena námi. Jak smluvně tuto skutečnost ujednat? Jelikož potvrzení objednávky = uzavření smlouvy, je prosím možné jen uvést do objednávky, že se zavazujeme tyto náklady za druhou firmu uhradit nebo musí být sepsána smlouva o dílo?

Jak smluvně ujednat závazek objednatele uhradit
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
§ 536, 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění do konce roku 2013.
Podle mne je možné, aby se smluvní strany dohodly, že náklady související se zajištěním podmínek nezbytných k tomu, aby zhotovitel splnil svůj závazek ze smlouvy o dílo, nesl objednatel. Konkrétně se tedy je možno dohodnout na tom, aby výdaje související s přepravou zaměstnance zhotovitele na místo provedení sjednaného díla (tedy z Česka do Moskvy a zpět) hradil a uplatnil do nákladů objednatel tohoto díla (tj. tazatel). Jedná se o obdobu zajištění například nezbytného osvětlení nebo vytápění místa realizace zakázky, kde asi nikdo nebude zpochybňovat jejich nákladové uplatnění u objednatele, třebaže v důsledku jde rovněž o starost zhotovitele.
Tyto náklady objednatele (tazatele) představují součást nákladů vynaložených na předmětnou zakázku, takže pokud by se jednalo o investiční výstavbu, účtovaly by se na pořizovací účet 042. V dotazovaném případě půjde o součást provozních nákladů tazatele souvisejících s jeho činností pro ruského zákazníka - tedy s montážním dílem v Moskvě, kde vystupuje na základě jiné smlouvy o dílo jako zhotovitel - o nichž lze účtovat na účtu 518.
Do této kategorie nákladů ovšem naproti tomu nelze zahrnovat například mzdu za práci dotyčného zaměstnance zhotovitele díla ani jeho cestovní náhrady výdajů (zejména náhradu zvýšených stravovacích výdajů v zahraničí
alias
zahraniční stravné a kapesné), které věcně zůstávají (pracovněprávní) starostí a tedy i nákladem zhotovitele.
Smlouva o dílo nemusí mít písemnou formu, její absence ovšem výrazně stěžuje důkazní situaci obou smluvních stran, a to zejména v méně obvyklých situacích, kterým správce daně oprávněně věnuje zvýšenou pozornost. Konkrétní ustanovení smlouvy o dílo - ať už v písemné formě (což lze obecně doporučit) nebo ústní - o rozložení nákladů souvisejících s realizací díla je vhodné řešit s právníkem zabývajícím se touto problematikou.

Související dokumenty

Zákony

513/1991 Sb., obchodní zákoník