Nezákonný zásah - obligatornost stížnosti

Vydáno: 2 minuty čtení
Nezákonný zásah - obligatornost stížnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7.11.2013, sp. zn. 9 Aps 4/2013, www.nssoud.cz.
K předpisům:
Lze tak shrnout, že zásahovou žalobu, kterou se žalobce domáhá ochrany proti daňové kontrole, je možno věcně projednat až po bezvýsledném vyčerpání žádosti o prošetření způsobu vyřízení stížnosti dle § 261 odst. 6 daňového řádu. Bezvýsledným vyčerpáním prostředku ochrany se rozumí nejen stav, kdy v rámci prošetření způsobu vyřízení stížnosti nebylo daňovému subjektu vyhověno, ale též situace, kdy nebylo prošetření způsobu vyřízení stížnosti vůbec provedeno ve stanovené lhůtě.
V případě nezákonného zásahu v daňovém řízení dosud nebylo vyjasněno, zda je pro účely soudní ochrany před takovýmto zásahem povinností žalobce vyčerpat institut stížnosti. Na tuto otázku, alespoň co do nezákonného zásahu ve formě daňové kontroly, dal odpověď Nejvyššího správní soud. Ten uvedl, že stížnost, jakožto institut nahrazující dřívější námitky, je jiným právním prostředkem ochrany ve smyslu ustanovení § 85 SŘS. Jeho využití je tak nezbytné, jinak hrozí odmítnutí žaloby pro nepřípustnost.