Přehledy a zálohy OSVČ po 1.1.2014

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím textu jsou uvedeny důležité informace pro podnikatelskou sféru, týkající se mimo jiné termínů pro podání Přehledu za rok 2013, placení záloh, případné změny podmínek v průběhu roku 2014 nebo možnosti snížení zálohy placené OSVČ.

Přehledy a zálohy OSVČ po 1.1.2014
Ing.
Antonín
Daněk
 
Termíny pro podání Přehledu OSVČ
Pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2013 platí ve zdravotním pojištění následující termíny:
-
do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2013 - jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2.5.2014,
-
pokud zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30.4.2014 a Přehled tak může podat až do 1.8.2014.
Do 8.4.2014 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy).
Osoby samostatně výdělečně činné, jako jediná ze skupin plátců, platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Nejprve bych blíže rozebral placení záloh u OSVČ, které budou v roce 2014 svoji samostatnou činnost zahajovat, poté bych se zaměřil na postup těch OSVČ, které začaly podnikat v roce 2013, případně v letech předcházejících.
 
Zahájení samostatné činnosti
Pokud OSVČ zahajuje svoji podnikatelskou činnost v roce 2014, platí v souvislosti s placením záloh následující pravidla.
  
Samostatná činnost - hlavní zdroj příjmů
Minimální výše zálohy u OSVČ, zahajujících v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost, činí 1 752 Kč (25 942 x x 0,5 x 0,135). Částka 25 942 Kč představuje výši průměrné mzdy pro rok 2014, vycházející ze všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za rok 2012 (25 903 Kč), vynásobeného přepočítacím koeficientem 1,0015 pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pokud bude OSVČ v měsíci zahájení podnikání vykonávat tuto svoji samostatnou činnost pouze po část kalendářního měsíce, nebo i třeba jen jeden den, považuje se z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ po celý kalendářní měsíc s povinností zaplacení zálohy 1 752 Kč i za tento měsíc. Na druhou stranu, úhradou (alespoň) minimální zálohy má pojištěnec v daném měsíci vyřešen svůj pojistný vztah. Zákon připouští, aby si OSVČ mohla v roce zahájení své samostatné činnosti platit i vyšší zálohu než 1 752 Kč.
  
Samostatná činnost - vedlejší zdroj příjmů
Taková situace vychází z předpokladu, že zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů pojištěnce, neboli v zaměstnání je v roce 2014 odváděno pojistné nejméně z minimálního vyměřovacího základu. Pokud tato osoba současně se zaměstnáním začne podnikat, není povinna zálohy platit a pojistné (vypočtené na základě výsledků samostatné činnosti za rozhodné období kalendářního roku) pak v dalším roce jednorázově doplatí do osmi dnů po podání Přehledu. Není-li povinností podnikatele podat daňové přiznání, doplácí se pojistné do 8.4. následujícího roku. I v případě samostatné činnosti jako vedlejšího zdroje příjmů si může pojištěnec zálohy platit. Naopak, pokud by se v průběhu roku stala samostatná činnost hlavním zdrojem příjmů pojištěnce, nemusel by být v zaměstnání minimální vyměřovací základ dodržen.
  
Osoba, za kterou platí pojistné stát
Tyto osoby jsou ve zdravotním pojištění taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a mají při placení pojistného tato dvě základní zvýhodnění:
-
v prvním kalendářním roce své samostatné činnosti nemusí (ale mohou) platit zálohy na pojistné a
-
nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, to znamená, že pojistné odvádějí stanovenou sazbou 13,5% z 50% příjmů dosažených po odpočtu výdajů.
Vykážou-li však tyto osoby za rok 2014 kladný hospodářský výsledek, zálohy již v dalším roce (2015) platit budou, a to od měsíce podání Přehledu podle výše dosažených příjmů, tedy bez povinnosti placení minimálních záloh OSVČ.
 
Pokračování v samostatné činnosti
V průběhu roku 2013 platily OSVČ zálohy na základě výsledků své samostatné výdělečné činnosti v roce 2012. Výše záloh OSVČ, jejichž samostatná výdělečná činnost byla v roce 2013 hlavním zdrojem příjmů, činila po celý tento rok nejméně částku 1 748 Kč.
  
Samostatná činnost - hlavní zdroj příjmů
S účinností od 1.1.2014 se na základě výše uvedeného zvýšila částka minimální zálohy na 1 752 Kč, kdy posledním dnem splatnosti této zálohy za měsíc leden je 10.2.2014 (8.2.2014 je v sobotu). Částku 1 752 Kč platí OSVČ naposledy za měsíc, který předchází měsíci, ve kterém bude (nebo měl být) podán zdravotní pojišťovně Přehled za rok 2013. Podá-li tedy OSVČ Přehled v měsíci březnu 2014, zaplatí ještě za měsíc únor zálohu 1 752 Kč a novou výši zálohy pak platí od března (splatnost do 8.4.2014). Samozřejmě i tato nová výše zálohy může mít minimální hodnotu 1 752 Kč.
  
Samostatná činnost - vedlejší zdroj příjmů
V průběhu roku není tato OSVČ povinna zálohy platit. Nejpozději do 2.5.2014 je podnikající osoba povinna podat zdravotní pojišťovně Přehled a do osmi dnů po podání tohoto Přehledu zaplatit i doplatek pojistného za rok 2013 -tyto termíny platí i pro OSVČ, pro kterou je samostatná činnost hlavním zdrojem jejích příjmů.
  
Osoba, za kterou platí pojistné stát
Lhůty pro podání Přehledu a zaplacení doplatku pojistného mají obecnou platnost, vztahují se tedy i na osoby, zařazené u zdravotní pojišťovny ve „státní“ kategorii. Upozorňuji, že pokud se na tuto osobu nemá v příslušném kalendářním měsíci vztahovat ustanovení o povinnosti odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu, musí být splněna základní podmínka, kterou trvá registrace v kategorii osob, za které je pojistné hrazeno státem, po celý kalendářní měsíc. Těchto osob se netýká zvýšení minimální zálohy pro OSVČ, neboť tyto mohou od ledna 2014, případně od měsíce podání Přehledu za rok 2013, platit:
-
nulové zálohy (neboli neplatí žádné zálohy - za rok 2012, resp. 2013 byly „v mínusu“),
-
zálohy 1 Kč a vyšší.
 
Změna podmínek v průběhu roku 2014
Během roku 2014 však může dojít například k těmto situacím:
a)
OSVČ ukončí v průběhu roku svoji samostatnou činnost jako jediný zdroj příjmů:
-
OSVČ oznámí ukončení této své činnosti zdravotní pojišťovně,
-
naposledy zaplatí alespoň minimální výši zálohy za kalendářní měsíc, ve kterém vykonávala tuto svoji činnost alespoň po část tohoto měsíce,
-
v měsíci, za který OSVČ zaplatila alespoň minimální zálohu, má svůj pojistný vztah vyřešen. Od následujícího kalendářního měsíce však musí být registrována u zdravotní pojišťovny buď jako zaměstnanec nebo jako osoba, za kterou platí pojistné stát (například uchazeč o zaměstnání), jinak se stává ve zdravotním pojištění tzv. osobou bez zdanitelných příjmů. Možností vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění je výkon výdělečné činnosti ve státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo ve Švýcarsku ve smyslu příslušných koordinačních nařízení EU,
-
v roce 2015 podá zdravotní pojišťovně Přehled za rok 2014;
b)
samostatná činnost se stane vedlejším zdrojem příjmů (OSVČ je současně zaměstnána):
-
OVSČ oznámí tuto změnu zdravotní pojišťovně,
-
zaměstnavatel přihlásí zaměstnance v zákonné osmidenní lhůtě kódem „P“ u zdravotní pojišťovny,
-
od měsíce, ve kterém bude samostatná činnost vedlejším zdrojem příjmů, nebude muset taková osoba platit zálohy na pojistné (v zaměstnání musí být odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, platného v roce 2014, přičemž zaměstnání musí trvat po celý kalendářní měsíc),
-
při podání Přehledu za rok 2014 bude muset být zaplaceno alespoň minimální pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla u této osoby v tomto roce její samostatná činnost hlavním zdrojem příjmů;
c)
OSVČ se stane osobou, za kterou platí pojistné stát:
-
pokud se OSVČ stane v roce 2014 ve zdravotním pojištění osobou, za kterou platí pojistné stát (například podnikateli je přiznán některý z důchodů, žena nastoupí na mateřskou dovolenou aj.), oznamuje osobně tuto skutečnost v zákonné osmidenní lhůtě zdravotní pojišťovně. Neoznámení této změny je ve zdravotním pojištění pod sankcí (možnost uložení pokuty až do výše 10 000 Kč), neboť za daného stavu přichází zdravotní pojišťovna o pravidelnou měsíční platbu pojistného od státu,
-
počínaje celým kalendářním měsícem evidence OSVČ v roce 2014 ve „státní“ kategorii není povinností placení minimálních záloh,
-
při podání Přehledu za rok 2014 nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ OVSČ v těch měsících, ve kterých zařazení do „státní“ kategorie trvalo po celý kalendářní měsíc,
-
pokud OSVČ bude pokračovat ve své samostatné výdělečné činnosti jako osoba, za kterou platí pojistné stát, i v roce 2015, bude od měsíce podání Přehledu za rok 2014 platit zálohy, které nemusí dosáhnout minimální výše platné pro rok 2015, případně zálohy nebude muset platit vůbec (za podmínky, že bude v roce 2014 „v mínusu“).
 
Zrušení maximální výše zálohy OSVČ
V souvislosti se zrušením maximálního vyměřovacího základu pro rozhodná období let 2013-2015 jsou tedy pro OSVČ v roce 2014 zrušeny i maximální zálohy dle § 8 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. Naposledy byla maximální výše zálohy stanovena pro rok 2012 ve výši 20 361 Kč, od měsíce podání Přehledu za rok 2012 již není výše placené zálohy omezena maximální částkou.
 
Snížení zálohy OSVČ
Od prosince 2011 již snížení zálohy placené OSVČ není časově omezeno na období nejdéle tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, ale bylo výrazně prodlouženo až do doby, kdy OSVČ podá, resp. měla podat zdravotní pojišťovně Přehled za předcházející kalendářní rok. Pokud OSVČ například podá Přehled za rok 2013 v měsíci dubnu 2014 a v tomto měsíci následně požádá o snížení zálohy, může jí být při splnění zákonných podmínek povoleno zdravotní pojišťovnou snížení zálohy až do konce kalendářního měsíce, předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž bude OSVČ povinna podat (resp. podá) tento Přehled v roce 2015.
Snížení záloh je v podstatě bezpředmětné u těch OSVČ, pro které je jejich samostatná činnost vedlejším zdrojem příjmů.
 
Závěr
Připomínám, že při souběhu příjmů musí být občan z titulu všech svých činností pojištěn u jedné zdravotní pojišťovny. Pokud OSVČ zálohy podle zákona neplatí (přičemž je povinna tyto platit), vzniká dluh na pojistném včetně penále. Tento dluh, penalizovaný v roce 2014 sazbou 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, vzniká i v případě neuhrazení (nebo opožděného uhrazení) doplatku pojistného, splatného do osmi dnů po Přehledu za rozhodné období kalendářního roku 2013.