Daň z nemovitých věcí v roce 2014

Vydáno: 15 minut čtení

S nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník “), dochází od 1.1.2014 zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření“), také k řadě změn zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, a to mimo jiné i ke změně jeho názvu. Počínaje rokem 2014 půjde o zákon o dani z nemovitých věcí (dále jen „zákon“). Účelem této informace není poskytnout podrobný výčet všech změn a možných situací, který by se neobešel bez citace většiny ustanovení zákona, ale především umožnit základní orientaci v nejdůležitějších změnách, pomoci pochopit základní dopady novely a zároveň upozornit na povinnosti, které mohou v některých případech poplatníkům vzniknout.

Daň z nemovitých věcí v roce 2014
Dr.
Jindřich
Klestil
Změny zákona o dani z nemovitých věcí lze rozdělit do skupin podle jejich vlivu na stanovení daně a na případnou povinnost podat za již dříve (tj. do roku 2013 včetně) přiznané nemovité věci nové daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání (dále jen „daňové přiznání“) na rok 2014.
První skupinu tvoří změny spíše formálního charakteru, které nemají dopad na stanovení daně, a které především zohledňují dikci nového občanského zákoníku. Pokud poplatník již dříve podal daňové přiznání a z jeho strany nedošlo ke změnám skutečností rozhodných pro stanovení daně, nebude podávat nové daňové přiznání a změny budou při stanovení daně na rok 2014 automaticky zohledněny. Bude-li podávat daňové přiznání na rok 2014 z jiných důvodů nebo poprvé, musí již při jeho vyplňování vycházet z nového znění zákona.
Mění se nejen název samotného zákona, ale i řady pojmů v něm obsažených, zejména většiny předmětů daně ze staveb a jednotek, ke změnám dochází také u právních důvodů osvobození od daně:
-
Název daně z nemovitostí se mění na „daň z nemovitých věcí“ (§ 1 zákona).
-
Název daně ze staveb se mění na „daň ze staveb a jednotek“ (§ 1 zákona).
-
Mění se názvy předmětů daně ze staveb (§ 7 zákona) - nově se zavádí pojem „zdanitelná stavba“, kterou může být budova nebo inženýrská stavba uvedená v příloze zákona.
-
Budovou se podle ustanov