Dary mohou ušetřit na daních

Vydáno: 11 minut čtení

Kdy a za jakých podmínek mohou fyzické a právnické osoby uplatnit dary jako svou nezdanitelnou část základu daně nalezneme v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Úpravu nalezneme konkrétně v § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8 ZDP .

Dary mohou ušetřit na daních
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Dar poskytnutý fyzickou osobou
Podle § 15 odst. 1 ZDP mohou fyzické osoby, které podávají daňové přiznání, od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu (zákon č. 219/2000 Sb.) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona (zákon č. 117/2001 Sb.), a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii (zákon č. 283/1991 Sb. a zákon č. 553/1991 Sb.) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky (zákon č. 123/2000 Sb.) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise (§ 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb.) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zákonem.
Příklad 1
Podnikatel, fyzická osoba, který podniká v truhlářské výrobě, má za rok 2013 základ daně před uplatněním nezdanitelných částí základů daně dle § 15 ZDP ve výši 590 000 Kč.
V průběhu roku věnoval:
varianta a) 10 000 Kč,
varianta b) 60 000 Kč,
fyzické osobě, která provozuje zdravotnické zařízení.
Postup
Varianta a)
Dar v daném případě splňuje hledisko účelu dle § 15 odst. 1 ZDP. Celková jeho výše (10 000 Kč) sice nedosahuje 2% základu daně, ale splňuje druhou část podmínky, tj. že přesahuje hodnotu 1 000 Kč. Poplatník tedy může uplatnit celou hodnotu daru ve výši 10 000 Kč jako svou nezdanitelnou část základu daně.
Varianta b)
Dar v daném případě splňuje hledisko účelu dle § 15 odst. 1 ZDP. Avšak celková výše daru přesahuje 10% základu. Poplatník si tedy nemůže uplatnit celkovou výši daru jako svou položku snižující základ daně. Může uplatnit pouze částku do výše10% základu daně, což v jeho případě je 59 000 Kč.
Příklad 2
Poplatník, fyzická osoba, který má příjmy ze závislé činnosti má za rok 2013 základ daně před uplatněním nezdanitelných částí základu daně dle § 15 ZDP ve výši 380 000 Kč. V průběhu roku daroval 1 500 Kč fyzické osobě, která ve svém volném čase vede divadelní skupinu, která není registrována pod žádnou právnickou osobou. V roce 2013 také daroval bezpříspěvkově krev.
Postup
Úhrnná výše darů v jeho případě činí 3 500 Kč (bezpříspěvkové darování krve se ohodnocuje 2 000 Kč). Z tohoto hlediska splňuje poplatník podmínku pro uplatnění darů jako nezdanitelných částí základu daně. Jejich úhrnná výše překročila 2% základu daně a je vyšší než 1 000 Kč.
Avšak dar poskytnutý fyzické osobě, které daroval 1 500 Kč na kulturní účely (divadelní skupina) nesplňuje podmínku § 15 odst. 1 ZDP, neboť dar na kulturní účely lze věnovat pouze právnické osobě. Částku ve výši 1 500 Kč proto nemůže uplatnit ve svém daňovém přiznání jako nezdanitelnou část základu daně.
Celková výše odpočitatelných položek dle § 15 odst. 1 ZDP bude tedy činit pouze 2 000 Kč.
Obdobná úprava jako pro fyzické osoby platí podle § 20 odst. 8 ZDP i pro dar poskytnutý právnickou osobou. Liší se pouze v závěrečných ustanoveních: hodnota daru by měla činit alespoň 2 000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2 ZDP) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP. Přitom v případě poskytnutí darů středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5%. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Příklad 3
Akciová společnost má za rok 2013 základ daně, po snížení podle § 34 ZDP, ve výši 3 000 000 Kč. V průběhu roku věnovala dar ve výši 10 000 Kč nadaci zabývající se ochranou zvířat a dar ve výši 180 000 Kč na nákup zdravotnického přístroje místní nemocnici.
Postup
Tyto dary splňují účel tak, jak jej stanoví § 20 odst. 8 ZDP. Ale vzhledem k tomu, že celková výše darů (190 000 Kč) převyšuje 5% limit ze základu daně (z 3 000 000 Kč), může společnost uplatnit dary jako položku snižující základ daně pouze do výše 5% z 3 000 000 Kč, tj. 150 000 Kč.
Daňový subjekt si může položit otázku, co je vlastně darem. Především dar je dobrovolný a bezúplatný. To znamená, že dárce nemůže očekávat od obdarovaného protiplnění. Dále darem není výdaj, který se vztahuje k osobní potřebě poplatníka, například výdaj na lyžařský kurs pro své dítě apod.
Běžná forma daru je finanční částka. Dar však může být i v nepeněžní formě. V tomto případě se oceňuje, není-li cena známa, cenou zjištěnou podle oceňovacích předpisů. Upozorňujeme, je-li předmětem daru movitá věc, kterou měl předtím dárce ve svých výdajích, musí je z výdajů vyloučit. Pokud byla ve výdajích v minulých zdaňovacích obdobích je povinen v roce darování podle § 5 odst. 6 ZDP o hodnotu daru snížit výdaje nebo zvýšit příjmy. V případě plátců DPH, který předtím z darované věci uplatnil odpočet, jedná se o zdanitelné plnění s povinností odvést daň na výstupu.
Dárce prokazuje poskytnutí daru dokladem. Ten by měl potvrdit příjemce daru. Z dokladu by mělo být zřejmé:
-
kdo je příjemcem daru (identifikace obdarovaného),
-
datum darování,
-
částka, která byla poskytnuta,
-
účel, na který byl dar poskytnut,
-
předmět daru a samozřejmě
-
identifikaci dárce.
 
Dary v dodatečném daňovém přiznání k dani z příjmů
Jestliže daňový subjekt podává dodatečné daňové přiznání, měl by vzít v úvahu znění § 38p ZDP. Dle jeho znění platí:
1)
Vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 a položek snižujících základ daně podle § 20 odst. 7 a 8 ZDP může uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodatečném přiznání k dani z příjmů právnických osob na vyšší daňovou povinnost nebo na daňovou povinnost, která se neodchyluje od poslední známé daňové povinnosti, a to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nově stanoveným základem daně sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů a základem daně sníženým o odčitatelné položky podle § 34 a položky snižující základ daně podle § 20 odst. 7 a 8 ZDP zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů, z něhož byla daň pravomocně vyměřena (doměřena), činil alespoň 1 000 Kč, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Investiční společnost vytvářející podílové fondy může za stejných podmínek uplatnit i vyšší položky snižující základ daně podle § 20 odst. 3 ZDP u jednotlivých podílových fondů.
2)
Vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 ZDP a položek snižujících základ daně podle § 15 odst. 1 ZDP může uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodatečném přiznání k dani z příjmů fyzických osob na vyšší daňovou povinnost nebo na daňovou povinnost, která se neodchyluje od poslední známé daňové povinnosti, a to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nově stanoveným základem daně sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé stokoruny dolů a základem daně sníženým o odčitatelné položky podle § 34 ZDP a položky snižující základ daně podle § 15 odst. 5 zaokrouhleným na celé stokoruny dolů, z něhož byla daň pravomocně vyměřena (doměřena), činil alespoň 100 Kč. Jestliže poplatník může uplatnit odčitatelnou položku podle § 34 odst. 4, 6 až 8 ZDP v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 ZDP, ustanovení tohoto odstavce se nepoužije.
Příklad 4
Společnost s ručením omezeným má za rok 2013 základ daně, po snížení podle § 34 ZDP, ve výši 380 000 Kč. V průběhu roku 2013 poskytla dar obci na provoz školy ve výši 20 000 Kč. V daňovém přiznání však mohla uplatnit tento dar jako položku snižující základ daně pouze do výše 5% ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP (§ 20 odst. 8 ZDP), tj. ve výši 19 000 Kč.
Koncem roku 2014 společnost zjistila, že její základ daně za rok 2013 má být vyšší o 25 000 Kč a podala dodatečné daňové přiznání se základem daně, po snížení podle § 34 ZDP, ve výši 405 000 Kč.
Postup
Vzhledem k tomu, že i po snížení základu daně v dodatečném daňovém přiznání o částku hodnoty daru, kterou s. r. o. nemohla uplatnit v řádném daňovém přiznání, bude splněna podmínka § 38p ZDP, může si tato společnost v souladu s tímto paragrafem v dodatečném daňovém přiznání za rok 2013 zvýšit položku dle § 20 odst. 8 ZDP (dary snižující základ daně), a to až do celkové výše daru 20 000 Kč.
V souvislosti s předchozími příklady je potřeba upozornit, že hodnota darů je někdy poplatníky uplatňována jako nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 1 ZDP nebo § 20 odst. 8 ZDP a zároveň jako výdajová (nákladová) položka snižující základ daně. Toto je samozřejmě nepřípustné a dar nelze uplatňovat jako daňovou výdajovou (nákladovou) položku.