Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Vydáno: 15 minut čtení

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele stanovených ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat. Článek 28 Listiny základních práv a svobod zakotvuje právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci. V návaznosti na uvedené ústavní právo řadí zákoník práce v ustanovení § 2 odst. 2 úplatnost závislé práce k podmínkám, za kterých musí být závislá práce konána. Z toho je možné dovodit, že nelze platně sjednat pracovněprávní vztah bez práva zaměstnance na odměnu.1)

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
JUDr.
Eva
Janečková
Mzda je v § 109 odst. 2 zákoníku práce charakterizována jako peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Mzda se poskytuje ve všech případech, kdy zaměstnanec koná práci v pracovním poměru, s výjimkou zaměstnavatelů, kteří jsou zaměstnancům povinni poskytovat plat.
Zákoník práce však uvedenou povinnost dále konkretizuje, když uvádí, že mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.2)
A právě v souvislosti s plněním, resp. neplněním této povinnosti se zaměstnavatelé často dopouští chyb. U nejnižších mezd se slepě řídili dlouho zafixovanou hranicí 8 000 Kč, od 1.8.2013 již 8 500 Kč, aniž by tušili, že tato hranice minimální odměny za práci není pro všechny stejná.
Zákoník práce totiž rozlišuje dvě kategorie odměn za práci, a to minimální mzdu a nejnižší úroveň zaručené mzdy.
Minimální mzda je podle ustanovení § 111 odst. 1 zákoníku práce nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Ustanovení § 3 zákoníku práce uvádí, že závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle