Náležitosti výzvy

Vydáno: 3 minuty čtení
Náležitosti výzvy
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4.7.2013. sp. zn. 7 Afs 55/2013,
www.nssoud.cz.
K předpisům:
Z výzvy správce daně ze dne 10.8.2011, č. j. 173623/11/110540305843, vyplývá, že jejím obsahem byla mimo jiné i po formální stránce povinnost stěžovatelky prokázat, že sporné náklady jsou náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Z podaného odůvodnění ale současně nevyplývá, jakým způsobem a za použití jakých důkazů tak měla stěžovatelka učinit. Je při tom povinností správce daně, ukládá-li daňovému subjektu povinnost procesního charakteru, aby v rámci odůvodnění této povinnosti řádně poučil daňový subjekt o tom, jakým způsobem lze tuto výzvu splnit, resp. jakým způsobem (za použití jakých důkazů, nebo předložením důkazů) lze výzvě vyhovět (zda tak lze učinit prostým tvrzením nebo jen předložením materiálních důkazů). Tak tomu ale ve vztahu k sporným nákladům nebylo. Pokud pak za takového stavu věci nebylo ze strany stěžovatelky reagováno na výzvu hmotnými důkazy, nelze považovat tuto výzvu za účinnou, splnitelnou, resp. za nesplněnou.
Zásadní pro určení nositele důkazního břemene ve vztahu ke sporným nákladům je také stěžovatelkou důvodně poukazovaná skutečnost, že z výzvy (uložené povinnosti) nevyplývá, jaké pochybnosti měl správce daně ve vztahu k doposud stěžovatelkou doloženým důkazům, tedy proč jsou doposud předložené důkazy nedostatečné. Pokud správce daně tyto pochybnosti ve své výzvě explicitně nepředestřel, nelze ani dovozovat, že na stěžovatelku přešlo důkazní břemeno předložit a prokázat svá tvrzení.
Ohledně výzev procesního charakteru platí několik pravidel. Jedním z nich je, že výzva musí být jasná srozumitelná a splnitelná. Naplnění těchto požadavků pak také znamená povinnost správce daně do výzev uvádět způsob, jakým lze výzvě vyhovět. Nebude-li tak uvedené obsahem výzvy, nemohou z výzvy pro daňový subjekt vyplývat žádné negativní skutečnosti, přechod důkazního břemene nevyjímaje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád