Vyhýbání se projednání zprávy o daňové kontrole

Vydáno: 2 minuty čtení
Vyhýbání se projednání zprávy o daňové kontrole
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.9.2013, sp. zn. 7 Afs 87/2012,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Za této situace je právní názor krajského soudu o předčasnosti zaslání zprávy o daňové kontrole v poštovní zásilce s doručenkou zcela správný, neboť zákonodárcem užitý pojem „vyhýbá se“ svědčí o nutnosti opakování obstrukčního jednání daňového subjektu, což nebylo v předmětné věci prokázáno. Za nedostatečnou omluvu by totiž bylo možno posoudit pouze omluvu zástupkyně účastníka řízení ze dne 29.11.2007, která byla správci doručena až dne 7.12.2007. Vzhledem k tomu, že nelze při aplikaci ust. § 16 odst. 8 věta poslední zákona o správě daní a poplatků zohlednit jednání zástupkyně účastníka řízení v předchozích fázích daňové kontroly, nelze dospět k závěru o opakovanosti obstrukčního jednání, neboť se by tak stalo pouze jednou.
V předmětné věci byla daňovému subjektu zaslána zpráva o daňové kontrole poštou z důvodu, že ten se měl dle názoru správce daně projednání zprávy vyhýbat. Jak zjistil Nejvyšší správní soud, daňový subjekt se projednání zprávy vyhnul (nedostatečně se omluvil) toliko jednou. S ohledem na textaci zákona je však nutno požadovat, aby pro zvolený postup správce daně disponoval minimálně dvěma neomluvenými snahami o projednání. Pro tyto účely pak dle Nejvyššího správního soudu není možno zohlednit obstrukční postupy daňového subjektu v době před první snahou o projednání zprávy, tzn. obstrukční postupy v průběhu kontroly samé.