Neplatné rozvázání pracovního poměru ve zdravotním pojištění

Vydáno: 8 minut čtení

Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je řešeno v ustanovení § 69 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Jestliže dal zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo pokud s ním neplatně zrušil pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnanec písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli oznámí, že s tímto rozhodnutím zaměstnavatele nesouhlasí a trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu. Tato náhrada mzdy přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Neplatné rozvázání pracovního poměru ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Určení náhrady mzdy
Nárok na náhradu mzdy z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru vzniká dnem následujícím po uplynutí výpovědní doby, pokud zaměstnanec dříve sdělil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání. Jestliže by zaměstnanec toto sdělil zaměstnavateli až následně, vzniká mu takový nárok až dnem následujícím po sdělení zaměstnance zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání. Při určení náhrady mzdy, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytovat, se vychází po celou dobu trvání nároku z průměrného výdělku zjištěného z rozhodného období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, v němž nárok na náhradu mzdy vznikl.