Telefonní číslo a registrační značka automobilu jako osobní údaje

Vydáno: 14 minut čtení

Lze bez nadsázky říci, že pojem „osobní údaj“ je pojmem základním. Definice osobního údaje charakterizuje vlastně předmět zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU “), i v tom smyslu, že nejedná-li se při zpracování informací o údaj osobní, ZoOU se na zpracování takových informací vztahovat nebude. Podle ustanovení § 4 písm. a) ZoOU se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Je současně zřejmé, že pojem je definičně determinován několika faktory, resp. prvky.

Telefonní číslo a registrační značka automobilu jako osobní údaje
JUDr.
Eva
Janečková
JUDr.
Václav
Bartík
Prvním prvkem je vymezen rozsah. To znamená, že osobním údajem je informace, a to jakákoliv. ZoOU tedy informace jako takové nikterak nevymezuje, ale ani nijak neomezuje. ZoOU však stanoví, že informace se musí týkat subjektu údajů (tedy fyzické osoby) a tato fyzická osoba pak musí být buď určená, nebo alespoň určitelná tedy identifikovatelná. I když lze jistě polemizovat, které informace jsou s to subjekt údajů určit a to natolik přesně, aby nebyl zaměnitelný za jinou fyzickou osobu. Sám pojem „identifikovatelnost“ je do značné míry složitý. Zvláštní pozornost výrazu „identifikovatelný“ je věnována ve 26. bodu odůvodnění Směrnice 95/46/ES, kde je uvedeno, že "pro určení, zda je osoba identifikovatelná, je třeba přihlédnout ke všem prostředkům, které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou osobou pro identifikaci dané osoby". To znamená, že pouhá hypotetická možnost jednoznačného určení nějaké osoby nepostačuje k tomu, aby tato osoba byla považována za „identifikovatelnou“. Jestliže s přihlédnutím ke "všem prostředkům, které mohou být rozumně použity jak správcem, tak jakoukoli jinou osobou", taková možnost neexistuje nebo je zanedbatelná, daná osoba by se neměla považovat za „identifikovatelnou“ a informace o ní za „osobní údaje“.
Při uplatňování kritéria