Automobil v daňové evidenci poskytovatele zdravotní péče, 1. část

Vydáno: 41 minut čtení

Poskytovatelé zdravotní péče, ať se již jedná o privátní lékaře, majitele nebo provozovatele soukromých ordinací, nebo velké poskytovatele zdravotní péče typu nemocnice, laboratoře či jiné formy zdravotnických služeb, se většinou neobejdou bez osobních automobilů. Nákup auta patří mezi základní investice každého zdravotníka (v řadě případů je nutné navštěvovat pacienty u nich doma), ale i četné záležitosti ekonomického charakteru nelze v dnešní době zajišťovat jinak než použitím osobních automobilů. Velké zdravotnické instituce mají aut několik a není neobvyklé, že i lékaři či zdravotníci mají více aut v rodině. Také četné dotazy lékařů i mediků při výuce právních či ekonomických disciplin směřují často k otázkám, jaký vliv mají náklady spojené s nákupem a provozem osobního vozu na výši daní, jakým způsobem se provozní náklady zachycují v daňové evidenci nebo účetnictví, jak se vypočítává daň z příjmu, pokud si mohou zvolit mezi několika formami typu vozu.

Automobil v daňové evidenci poskytovatele zdravotní péče
Ing.
Jaroslav
Zlámal
Ph. D.
Mgr.
Eva
Bohanesová
Ph. D.
 
I. Úvod
Uvádíme stručný přehled vlivu typu osobního automobilu na vedení daňové evidence i vlivu na výpočet daně z příjmů fyzické či právnické osoby. Český právní řád rozeznává v podstatě 2 odlišné skupiny poskytovatelů zdravotní péče po právní, a tudíž i ekonomické (potažmo daňové) stránce:
a)
Fyzické osoby (dále jen „FO“ nebo také „OSVČ“ -osoby samostatně výdělečně činné), jedná se o stále se rozšiřující entitu především privátních lékařů (cca 23 000 ambulantních lékařů, lékařů specialistů, zubních lékařů apod., kteří pracují v této právní formě, a jejich počet se stále zvyšuje). K tomu je třeba připočítat další zdravotníky typu majitele lékáren (cca 2 400), majitele soukromých laboratoří, zdravotní dopravy, fyzioterapeutických pracovišť a dalších FO působící ve zdravotnictví.
b)
Právnické osoby (dále jen „PO“), což jsou všichni ostatní, od malých soukromých poskytovatelů zdravotní péče spojených ke kolektivnímu výkonu (například nejčastější s. r. o., společností s ručením omezeným), až po velké nemocnice, včetně fakultních v majetku státu, popřípadě transformovaných do typu akciových společností.
Pro zachycení nákladů či výdajů spjatých s provozem automobilu platí zásadní ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde se taxativně vyjmenovává povinnost osob (PO i FO), které jsou povinny vést účetnictví. Z tohoto ustanovení vyplývá, že prakticky každá PO je povinna vést účetnictví a přiznávat (a samozřejmě posléze i platit) daň z příjmu právnických osob (DPPO), a to i v extrémním případě, kdy se jedná například o jedince (extrémní forma s. r. o., jestliže ji vlastní jediná osoba), neboť samotný zápis do obchodního rejstříku startuje povinnost vedení účetnictví. Současně se tato povinnost vedení účetnictví vztahuje i na některé osoby FO [písmena d) e) f), g) a h)].
Nemá-li subjekt povinnost vedení účetnictví, avšak je povinen se sám přiznávat a platit daň z příjmů, pak může vést tzv. daňovou evidenci, tedy zachycovat pouze příjmy a výdaje spjaté s výkonem činnosti, a počítat, přiznávat a platit daň z příjmů FO (DPFO). Obě daně se od sebe percentuálně liší, stejně tak, jako jsou rozdíly při vedení daňové evidence (dále jen „DE“) a vedení účetnictví.
V následujícím textu se zaměříme jen na vedení daňové evidence a DPFO, a to jen z pohledu vlivu právní formy auta zařazeného nebo nezařazeného do majetku poskytovatele zdravotní péče a dále i z pohledu zdrojů, z jakých byl automobil pořízen. V této pasáži pak dále ještě rozlišíme, zda automobil byl pořízen z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů v členění na leasing nebo spotřebitelský úvěr od banky či finanční společnosti.
Každý zdravotnický subjekt musí rozlišovat, o jaký druh automobilu se jedná. Jedná se o rozlišení právní a ekonomické, s technickým typem vozu, kubaturou či jinými vlastnostmi vozu nemá daňové hledisko žádnou souvislost (jen silniční daň, která je stanovena u osobního vozu v závislosti na rozlišení zdvihu, avšak obsahuje jen na 6 alternativ, tj. od automobilů do 800 cm3 zdvihového objemu motoru až nad 3000 cm3, což má vcelku nevýrazný vliv na celoroční silniční daň (u osobních vozů od 1 200 Kč až po 4 200 Kč ročně, přičemž většina automobilů poskytovatelů zdravotní péče v postavení privátních lékařů či majitelů ordinací, lékáren, laboratoří atd. se pohybuje v průměrné částce 2 400 Kč ročně). V ostatních výpočtech, přiznáních a platbách nehrají technické parametry ani stáří vozu či jiné charakteristiky žádnou roli. Co je však podstatné, je právě rozlišení právní a ekonomické formy vozu z hlediska daňového subjektu. Je třeba říci, že každý z dále uváděných typů vozů může být použit jak ke služebním, tak i k soukromým cestám. Podstatné je (s výjimkou použití paušálu), že toto rozlišení, zda se jedná o pracovní nebo soukromou cestu, musí být důsledně odděleno, musí být v případě pracovní cesty jasně doložitelné (povinnost obhájení je záležitostí daňového subjektu), musí být zřejmé, kolik kilometrů dle tachometru bylo ujeto pracovně (zbytek pak soukromě), a že tato cesta posloužila k dosažení, zajištění a udržení daňově uznatelných příjmů daňového subjektu.
 
II. Typy automobilů z daňového hlediska
Z daňového hlediska čili z hlediska uplatnění různých výdajových položek rozeznáváme následující možnosti:
Obr. 1 Typy automobilů z hlediska daňové evidence
Z hlediska daně z příjmů je podstatné, zda je, anebo není auto zahrnuto do obchodního majetku poskytovatele zdravotní péče (ordinace, nemocnice, kliniky, laboratoře, majitele zdravotní dopravy atd.). Je velmi pravděpodobné, že auto, které bude často používáno ke služebním účelům, může být a také bývá zahrnuto do obchodního majetku poskytovatele zdravotní péče.
V tom případě se stává dlouhodobým hmotným majetkem (DHM), je postupně odepisováno, a ve formě odpisů tak vstupuje do nákladů spjatých s činností daného ekonomického subjektu. Jiná situace z hlediska daně z příjmů nastane, pokud je ke služebnímu účelu použito osobního auta lékaře, či konkrétního zdravotníka, anebo pokud je využito jiných možných forem vlastnictví použitého vozidla. Každý může mít samozřejmě i více aut v určité kombinaci. Může mít například jedno auto firemní, jedno osobní, může využívat osobních aut zaměstnanců ke služebním účelům (může vyslat zaměstnance na služební cestu jeho osobním vozem), popřípadě může mít auto pořízené na leasing či úvěr, a to auto osobní nebo i firemní.
Je však třeba přísně odlišovat, kdy bylo auto použito na služební účel, a kdy se jedná o čistě osobní potřebu zdravotníka nesouvisející s jeho pracovní činností, lépe řečeno, kdy použití vozu není v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením příjmů daného ekonomického subjektu.
Podívejme se proto podrobněji, které typy výdajů může poskytovatel zdravotní péče zahrnovat do daňově uznatelných výdajů.
 
Firemní vůz
Je zahrnut do obchodního majetku poskytovatele zdravotní péče. Daňový subjekt jej musí zapsat do evidence dlouhodobého majetku jako DHM (dlouhodobý hmotný majetek), vypočítat odpisy, evidovat popřípadě jeho technické zhodnocení atd. Toto auto by pak mělo mít zápis v řidičském průkazu pod označením IČ dané FO (OSVČ). To je zásadní rozlišovací znak oproti vozu osobnímu, které bude mít záznam na rodné číslo (RČ) majitele vozu. Pořizovací cena firemního vozu nesmí být zapsána do výdajů zahrnovaných do základů daně.
Tak jako ostatní dlouhodobý majetek, podílí se i automobil na celkových výdajích daného lékaře postupně, pomocí odpisů. Záznam odpisů se však provádí až v rámci závěrkových operací, znamená to, že během účetního období se nákup firemního automobilu projeví pouze snížením stavu na běžném účtu nebo v pokladně (nebudeme-li uvažovat alternativy, že jej daný subjekt získal darem, výhrou apod., v takovém případě by se v peněžních tocích daného poskytovatele zdravotní péče neobjevil v průběhu účetního období vůbec jako pohyb peněžních prostředků) a zápisem do výdajů nezahrnovaných do základů daně. V této pasáži také prozatím neuvažujeme o pořízení automobilu na úvěr či leasing.
V průběhu účetního období by však mohl daňový subjekt zahrnovat do daňově uznatelných výdajů celou řadu dalších výdajů spjatých s používáním vozidla a jeho údržbou.
Vyjmenujme si, které výdaje v tomto případě může poskytovatel zdravotní péče v právním postavení FO zapisovat do výdajů zahrnovaných do základů daně z příjmů (ovlivňujících čili snižujících daň):
-
odpisy (v závěrkových operacích),
-
výdaje na opravu vozidla (platby servisní organizaci),
-
výdaje na údržbu vozu (platby za mytí vozu, olej, mrazící kapalinu, obutí atd.),
-
pojištění vozu (zákonné i havarijní),
-
dálniční poplatky (tuzemský i zahraniční v případě použití k zahraniční služební cestě),
-
silniční daň,
-
skutečně spotřebované pohonné hmoty (dle dokladu čerpací stanice, případně dle stanovení oficiální ceny PHM na základě stanovení průměrné celostátní částky přímo Ministerstvem financí ČR),
-
škody způsobené v důsledku živelných událostí,
-
škody způsobené neznámým pachatelem (dle zápisu policejního protokolu, pokud je pachatel dopaden, musí být záznam opraven a škoda uplatněna na pachateli),
-
parkovací poplatky.
Všechny jízdy musí být doloženy a počet jízd musí odpovídat spotřebě na ujeté kilometry. Do výdajů se nesmí zapisovat pokuty, což platí zcela obecně pro všechny formy použití automobilu.
Poznámka:
Popsané záznamy o služebních (či soukromých) jízdách se uvádějí do knihy jízd, a to i přesto, že to dnes již není povinná dokumentace. Protože však povinnost odlišovat soukromé a služební cesty nadále platí, je forma knihy jízd tím nejprůkaznějším dokladem o správném zápisu výdajů spjatých se služební cestou. Doporučujeme i nadále vedení knihy jízd v případě, že se daňový poplatník rozhodne pro tuto právní formu firemního vozu a nepoužije např. možného paušálu, o němž se zmiňujeme v následujícím textu. Někdy je pro poskytovatele zdravotní péče výhodnější využít možnosti zahrnout auto do firemního majetku zvláště, pokud jeho služebních cest je hodně. Upozorňujeme v této souvislosti na fakt, že důkazní tíha leží na samotném poskytovateli zdravotní péče, že tedy zdravotník musí prokázat sám oprávněnost zápisů do daňové evidence a správný výpočet daně z příjmů. V tomto smyslu mu pak může být kniha jízd velkou oporou v důkazní nouzi.
 
Osobní (občanské) auto
Pod touto kategorií se zařazuje soukromé vozidlo, které není a nebylo zahrnuto do obchodního (firemního) majetku ordinace, jde o soukromé vozidlo poskytovatele zdravotní péče. Ale i tento vůz může být použit ke služebním účelům. Jak shora uvedeno, řidičský průkaz ponese identifikaci majitele vozu pod jeho RČ.
Režim zahrnování výdajů je pak při výpočtu daně z příjmů výrazně odlišný od firemního vozu.
V prvé řadě platí, že tento automobil je pořízen mimo okruh výkonu povolání či poskytování služeb a výrobků, pořizovací cena (bez ohledu z jakých zdrojů pochází) tudíž nemůže být zachycena v žádné evidenci dlouhodobého majetku. Jde o čistě osobní, soukromou investici.
Avšak i tento majetek může být samozřejmě použit k poskytování služeb, k zásobování, rozvozu výrobků, ke služební cestě.
Z principu, že se nejedná o obchodní majetek, vyplývá, že ani odpisy nemohou vstupovat do nákladů ovlivňujících daň z příjmů. Které výdajové položky může tedy lékař uplatnit do výdajů zahrnovaných do základů daně?
-
náklady spjaté se služební cestou,
-
vedlejší výdaje při služební cestě:
-
parkovné,
-
dálniční poplatky (poznámka: platí i pro služební cestu do zahraničí),
-
silniční daň (v případě, že je soukromé auto, třebas jen jednou v účetním období použito ke služebním účelům, musí být uhrazena silniční daň, na tuto povinnost řada ekonomických subjektů, zvláště těch, které použijí osobní automobil výjimečně anebo jen sporadicky, obvykle zapomíná).
Pro tento typ vozu je spíše podstatné, které výdaje nesmí být zahrnuty do výdajů spjatých s provozováním činnosti čili, které výdajové položky se nesmí objevit v peněžním deníku (či v jiné formě dokumentace DE) a při výpočtech základů daně. Jmenujeme nejdůležitější:
-
pořizovací cena vozu,
-
odpisy,
-
výdaje za pohonné hmoty,
-
výdaje na opravy a udržování,
-
výdaje na vybavení, doplňky (rádio),
-
výdaje za servis, odtažení apod.
Jak se tedy dostanou výdaje spjaté s provozem a opotřebením soukromého vozu do výdajů zahrnovaných do základů daně? Pouze jako úhrada služební cesty. Způsob výpočtu výdajů spjatých s použitím osobního vozu ke služebním účelům se řídí dvěma faktory:
-
Zákon o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb., ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje průměrnou cenu pohonné hmoty, tzv. fixní část náhrady za použití osobního vozu. Ta je dána jednotně pro všechny typy osobních automobilů. V průběhu několika uplynulých let se několikrát změnila (nejprve se zvyšovala, pak se snížila na současný údaj). V současné době, tj. v době přípravy tohoto příspěvku činí tato jednotná, fixní část náhrady za použití osobního vozu ke služebním účelům částku 3,80 Kč za 1 km jízdy.
-
K této částce se přidává variabilní částka, která je již odvislá od typu použitého vozu a jejíž výpočet je tedy možný pouze dle údajů uvedených v technickém průkazu daného automobilu. Tato druhá složka představuje náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu a je závislá na:
-
nákupní ceně pohonných hmot,
-
aritmetickém průměru údajů deklarované spotřeby pohonných hmot uvedené v technickém průkazu daného vozidla.
Pro zahrnutí nákupní ceny pohonných hmot se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem. Neprokáželi zaměstnanec cenu pohonných hmot (PH), vypočte se výše náhrady z průměrné ceny PH stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, která odpovídá údajům Českého statistického úřadu (například cena benzinu Natural -95 se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 35 Kč, bývá však stanovena na 2 desetinná čísla). Vzhledem k tomu, že se jedná o průměrné ceny a v určitých lokalitách mohou být reálné ceny PH výrazně vyšší, může tedy ekonomický subjekt vycházet při výpočtech z těchto skutečných vyšších hodnot, musí však tuto vyšší úroveň cen PH v dané lokalitě, eventuálně při nákupu prokázat. Znamená to, že v případě zahrnutí vyšších cen PH než je celostátně stanovený průměr, musí mít ekonomický subjekt archivovány platební doklady od čerpacích pump, prokazující, že byl skutečně nakoupen benzin za vyšší než průměrné ceny.
Aritmetický průměr deklarované spotřeby PH dle technického průkazu se počítá ze všech hodnot uvedených v TP (spotřeba ve městě, dálnici atd., tzn. 3, eventuálně 4 údaje).
Takto vypočítaná hodnota celkové variabilní složky se připočítává ke složce fixní a souhrn pak tvoří celkové korunové vyjádření výdajů na 1 km jízdy.
 
Použití osobního vozu zaměstnance ke služebním účelům
Zaměstnavatel může proplatit svému zaměstnanci (po předchozím souhlasu) i použití jeho osobního automobilu ke služební cestě. Zaměstnanci je proplacena refundace za použití tohoto vozu, další cestovní náhrady a zaměstnavatel si může zahrnout proplacené částky jako výdaje zahrnované do základu své daně. Které výdaje v tomto případě budou tvořit výdaje zahrnované do základu daně?
-
Silniční daň, a to v případě, že ji zaměstnanec sám v rámci své ekonomické aktivity neuhradil jako držitel daného vozidla. Pokud tedy u tohoto vozu nebyla uhrazena silniční daň, i kdyby bylo pouze jednou během účetního období použito ke služebním účelům a určeno zaměstnavatelem jako dopravní prostředek k výkonu daného služebního úkonu, pak musí být zaměstnavatelem uhrazena silniční daň. Pokud by se jednalo pouze o ojedinělou akci, popřípadě jen o několik jízd v roce, je možné použít pro tento účel i denní sazbu.
-
Cestovní náhrady vyplacené zaměstnanci. V tomto případě je výpočet refundace za použití osobního vozu zaměstnance matematicky stejný jako u osobního vozu zaměstnavatele, pochopitelně se může lišit v závislosti na typu vozu čili v rozdílech vyplývajících z údajů proklamované spotřeby dle technického průkazu vozidla.
 
Pronajatý automobil (nebo pořízený na úvěr)
Do této kategorie se stejným způsobem zápisu patří jednak vozidla jednorázově vypůjčená například v půjčovně, jednak vozidla pořízená na finanční leasing či úvěr (i když v tomto případě je vůz již majetkem daňového subjektu). Zápis v daňové evidenci dále nerozlišuje tyto možné způsoby pořízení, v obou případech se výdaje zahrnují do výpočtu daně z příjmů následujícím způsobem:
-
položky nájemného (nebo úroků),
Poznámka:
a)
v případě krátkodobé výpůjčky auta (například firmou Autocar, s. r. o., na den, týden, krátkodobou služební cestu atd.) se uvádí v daňové evidenci celková částka poplatku za půjčení vozu),
b)
v případě leasingu jde o zápis pravidelných měsíčních splátek včetně adekvátní části první nepravidelné úhrady při závěrkových operacích,
c)
v případě spotřebitelského úvěru na nákup auta pak pravidelné měsíční úroky (viz následující část týkající se leasingu a úvěru),
-
výdaje, které musí nájemce hradit na základě uzavřené smlouvy(například výdaje na pojištění, dálniční poplatky, parkovné, silniční daň apod.),
-
výdaje na spotřebované pohonné hmoty dle průkazné evidence (dle dokladů vystavených čerpacími stanicemi, a v souladu s kilometráží).
Po zaplacení všech leasingových splátek může automobil například jako jedna z možných variant zařazen do firemního majetku poskytovatele zdravotní péče, v tom případě se pak již dále neodepisuje, nicméně lze na něho uplatňovat provozní výdaje tak, jak je uvedeno u bodu 1), tj. jako u běžného firemního vozu poskytovatele zdravotní péče. Pro zahrnování vozu do této kategorie a zápis daňových výdajů do DE je tedy rozhodující, který z forem pořízení vozu byla vybrána poskytovatelem zdravotní péče.
 
Vypůjčený automobil, popřípadě vyřazený z obchodního (firemního) majetku poskytovatele zdravotní péče
Pod pojmem „vypůjčený automobil“ se rozumí především použití automobilu jiných vlastníků jako například rodičů, příbuzných, vlastních dětí, známých atd. čili bezplatné zapůjčení osobního vozu většinou ke krátkodobému, spíše jednorázovému účelu služební cesty. Stejným způsobem se však bude do daňové evidence i automobil vyřazený z obchodního majetku, popřípadě automobil, který byl předmětem finančního pronájmu s následnou koupí, a po jeho ukončení nebyl zahrnut do obchodního majetku dané ordinace. U těchto automobilů je možné do výdajů zahrnovaných do základů daně uplatnit pouze náhradu pohonných hmot dle stejného propočtu jako u osobního (občanského) vozu (viz bod 2), avšak nelze uplatnit fixní složku (3,80 Kč/km na osobní automobil).
Uplatňování náhrad za použití vozidel ke služebním účelům je tedy velmi rozdílné, stejně tak jako při jejich eventuálním vyřazení. Podívejme se proto ještě na určité rozdíly právě tohoto jevu. Při vyřazení vozu, tj. převodu z osobního na firemní a opačně, jeho prodeji, darování platí následující pravidla:
-
prodejní cena vyřazovaného automobilu by měla být stanovena na úrovni ceny obvyklé na trhu,
-
u automobilu zařazeného do obchodního majetku poskytovatele zdravotní péče se osvobození od daně z příjmů vztahuje na prodeje uskutečněné až po 5 letech od vyřazení automobilu z tohoto majetku,
-
automobil zařazený do obchodního majetku poskytovatele zdravotní péče je možné také z něj vyřadit a darovat. Zde však platí zásada, že jej nelze darovat manželce (manželovi), neboť v rámci institutu společného jmění manželů jej většinou vlastní, pokud tento automobil nebyl pořízen před vznikem manželství, popřípadě vyňat ze společného jmění manželů (na základě smlouvy uzavřené před notářem). Jiným rodinným příslušníkům (dětem, rodičům atd.) je možné darovat vyřazený automobil bez omezení,
-
při darování je třeba počítat s uplatněním daně darovací.
 
Paušál
Nejjednodušší formou zachycení výdajů spojených s provozem auta je použití paušálu, a to v závěrečných operacích při výpočtu daňové povinnosti. Paušální částka se zahrnuje do výdajů ovlivňujících daňovou povinnost. V současné době se používají dvě sazby. Pokud ekonomický subjekt používá automobil výhradně ke služebním účelům, je možné použít sazby 5 000 Kč měsíčně, tj. 60 000 Kč ročně. V případě, že automobil zdravotníka slouží rovněž k soukromým cestám, pak je možné zahrnout do výdajů měsíčně 4 000 Kč, ročně 48 000 Kč. Je nyní otázkou, zda jsou skutečné výdaje poplatníka měsíčně či ročně vyšší, pak je výhodnější použít některý z předcházejících způsobů zachycení těchto výdajů v daňové evidenci. Většina lékařů a zdravotníků v právní formě FO, však vystačí s paušálem 4 000 Kč měsíčně, a to je také nejčastější a nejjednodušší způsob zachycení těchto výdajů pro daňové účely. V takovém případě již poplatník nevede žádnou evidenci prokazující jeho služební či soukromé cesty.
Již jsme se zmínili, že v případě absence vlastních zdrojů pro pořízení automobilu (a bez ohledu na to zda bude či nebude zařazen do firemního majetku, je rozdíl v případě využití cizích zdrojů, zda se bude jednat o pořízení na spotřebitelský úvěr či leasing. Oba způsoby pořízení se rozdílně projeví v zachycení provozních výdajů. Zásadní vlastnický rozdíl je v tom, že auto pořízené na finanční leasing až do splacení poslední splátky (v případě následné koupě uživatelem) zůstává stále v majetku leasingové společnosti. Uživatel tedy o ně může přijít v případě bankrotu leasingové společnosti (tedy nezaviněně uživatelem vozu). U auta pořízeného na úvěr, se automobil stává přímo majetkem uživatele. Ten je ovšem povinen splácet pravidelné splátky. V případě, že tak nebude činit (on sám upadne do platební neschopnosti), může toto auto rovněž propadnout (pokud je takto v úvěrové smlouvě nastavena zástava) bance (či jiné finanční společnosti, avšak zavinění je na straně uživatele a majitele auta. To je zásadní vlastnický rozdíl, podívejme se však na rozdíl způsobený běžnými provozními výdaji.
 
III. Automobil pořízený z cizích zdrojů
 
Pořízení na leasing
Leasingem rozumíme pronájem majetku za úplatu na dobu určitou, přičemž pronajatý majetek je po celou dobu nájmu ve vlastnictví pronajímatele. V praxi je hodně rozšířen finanční leasing, který je definován jako pronájem majetku za úplatu na dobu určitou, kdy pronajatý majetek může nájemce po celou dobu nájmu využívat, ale majetek po dobu nájmu zůstává ve vlastnictví pronajímatele. Na konci doby pronájmu obvykle přechází do vlastnictví nájemce. Nájemce je povinen platit pronajímateli leasingové splátky v pravidelných časových intervalech. Podle současné legislativy (§ 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů) má být doba pronájmu minimálně tak dlouhá jako je odpisová doba předmětu pronájmu při rovnoměrném odpisování. Určité druhy hmotného majetku (zatím z odpisové skupiny 2 a 3) mohou mít dobu pronájmu až o 6 měsíců kratší. Na konci doby pronájmu je pronajatý předmět odprodán do vlastnictví nájemce za odkupní cenu.
Výhodou tohoto finančního leasingu je možnost:
-
okamžitě získat majetek, který lze využívat, aniž bychom museli hradit jeho celou pořizovací cenu; odpadají též rizika související s pořízením majetku;
-
zahrnout zaplacené leasingové splátky při splnění určitých podmínek do daňově uznatelných nákladů již během doby trvání pronájmu;
-
rozvržení leasingových splátek v čase tak, aby navazovaly na výnosy plynoucí z investice do předmětu pořizovaného prostřednictvím leasingu;
-
odpočtu DPH z
akontace
i ze splátek, je-li nájemce i pronajímatel plátce DPH;
-
pořídit částečně opotřebovaný majetek (např. ojeté auto).
V případě finančního leasingu může být výhodou též skutečnost, že pronajímaný předmět po ukončení pronájmu přejde do vlastnictví nájemce, který jej může ještě využívat. Pravdou ovšem je, že tento předmět již může být plně odepsaný.
Nevýhodou leasingu je:
-
dražší financování, ať už v porovnání s pořízením předmětu v hotovosti nebo s úvěrem, který může být výhodnější; nájemci je do splátek promítnuta leasingová marže i poplatek za uzavření leasingové smlouvy, poplatky za finanční službu (vedení účtu u banky), pojistné a v určitém případě též úvěrové splátky;
-
řešení problémů při poškození nebo úplném zničení předmětu (zde hraje důležitou roli kvalitní pojištění);
-
problém v případě odstoupení od smlouvy, nájemce musí uhradit sankční poplatky, nemůže předmět pronájmu prodat.
Důležitým momentem v oblasti leasingu je stanovení výše leasingové splátky. Výpočet se odvíjí od toho, zda pronajímaný předmět leasingová společnost vlastní či nevlastní. V případě, že vlastní, počítá se leasingová splátka z tzv. celkové ceny leasingu (leasingové ceny), která zahrnuje pořizovací cenu předmětu, poplatek za uzavření smlouvy a leasingovou marži. Leasingová marže se v tomto případě vyjadřuje počtem procent z pořizovací ceny. Není uvažováno časové hledisko, proto splátky ani žádné další finanční toky nejsou úročeny, resp. diskontovány. V případě, že předmět pronájmu leasingová společnost nevlastní a musí jej tedy pořídit na úvěr, už časové hledisko zanedbávat nelze. K diskontování finančních toků se používá součet úrokové míry z úvěru a leasingové marže, která se v tomto případě vyjadřuje v procentech za rok. Splátky úvěru jsou pak promítány do leasingových splátek. Při výpočtu jejich výše vycházíme buď z pořizovací nebo tzv. rekapitalizované ceny, v nichž bývá zahrnut též poplatek za uzavření leasingové smlouvy. Rekapitalizovaná cena se uplatní tehdy, požaduje-li dodavatel majetku zálohu předem. Potom se k pořizovací ceně přičtou úroky ze zálohy za dobu, která zbývá do doby uzavření leasingové smlouvy a převzetí majetku do nájmu. V případě leasingu může být po nájemci při uzavření smlouvy požadována tzv. nultá splátka, též nazývaná navýšení první splátky nebo
akontace
. Navýšení se neúročí a při výpočtu leasingové splátky se odečítá od pořizovací, resp. rekapitalizované ceny.
Poznámka:
Akontace
u leasingu může mít dvojí význam: buď se jedná skutečně o navýšení první splátky, nebo jde o zálohu dodavateli. Z účetního hlediska je proto nutné dobře rozpoznat, co se akontací v konkrétním případě myslí.
Leasingové společnosti u jednotlivých nabídek uvádí leasingový koeficient (LK). Je to relativní ukazatel, který vyjadřuje kolikrát je předmět pronájmu pořízený formou leasingu dražší než pořízení za pořizovací cenu. Obvykle jej vypočítáme podle vztahu: LK = (součet všech splátek + navýšení + odkupní cena) / pořizovací cena.
K leasingové splátce se přičítají ještě poplatek za finanční službu a pojistné (povinné ručení, havarijní pojištění). Obě tyto částky leasingový koeficient zvyšují.
Příklad 1
Zdravotnické zařízení pořizuje sanitní vůz prostřednictvím finančního leasingu. Leasingová společnost nabídla pořizovateli tyto podmínky:
-
pořizovací cena vozu 219 368 Kč bez DPH,
-
poplatek za uzavření smlouvy 1% z pořizovací ceny,
-
doba pronájmu 60 měsíců,
-
měsíční splátky,
-
navýšení první splátky 10% z pořizovací ceny,
-
leasingový koeficient 1,13.
Jaká je výše leasingové splátky, jestliže společnost sanitku vlastní? Pro jednoduchost neuvažujeme žádné poplatky ani pojištění.
Řešení
Nejprve je nutné určit celkovou cenu leasingu (CCL), neboť z ní se vychází při výpočtu splátky (viz výše). Tuto cenu vypočteme vynásobením pořizovací ceny (PC) a leasingového koeficientu (LK):
CCL = 219 368 x 1,13 = 247 885,84 Kč.
Podle zadání celková cena leasingu bude zahrnovat úhrn všech splátek, poplatek za uzavření smlouvy a navýšení první splátky. Budeme-li předpokládat, že poplatek uhradí nájemce při uzavření smlouvy hotově, odečteme jej od celkové ceny leasingu a vypočteme leasingovou splátku z rovnice:
splátka = (CCL - poplatek za uzavření smlouvy - navýšení) / / počet měsíců.
Navýšení první splátky činí 10% z pořizovací ceny, tj. 21 937 Kč po zaokrouhlení, poplatek 2 194 Kč. Splátka (po zaokrouhlení) potom bude činit:
(247 885,84 - 21 937 - 2 194) / 60 = 3 729 Kč.
V případě, že leasingové splátky budou roční, určíme jejich výši způsobem:
(247 885,84 - 21 937 - 2194) / 5 = 44 751 Kč.
Poznámka: Kdybychom chtěli poplatek za zavření smlouvy rozpustit do splátek, vyšli bychom z rovnice:
(CCL - navýšení) / počet měsíců).
Příklad 2
Zdravotnické zařízení pořizuje sanitní vůz prostřednictvím finančního leasingu. Leasingová společnost tento automobil nevlastní, a proto jej bude pořizovat pomocí úvěru úročeného úrokovou sazbou 4,90%
p. a.
Dodavatel však požaduje zálohu 50 000 Kč tři měsíce před uzavřením smlouvy, přičemž rekapitalizační procento činí 10%
p. a.
Společnost nabídla pořizovateli následující podmínky:
-
pořizovací cena vozu 309 438 Kč bez DPH,
-
poplatek za uzavření smlouvy 1% z pořizovací ceny,
-
doba pronájmu 60 měsíců,
-
měsíční splátky,
-
navýšení první splátky 30% z pořizovací ceny,
-
odkupní cena na konci doby pronájmu 1 000 Kč.
Jaká je výše leasingové splátky, jestliže společnost účtuje leasingovou marži ve výši 2,91% ročně.
Řešení
Výpočet splátky bude záviset na tom, má-li být první leasingová splátka uhrazena hned při uzavření smlouvy (spolu s navýšením), nebo až o měsíc později. V prvním případě potom budeme splátku považovat za placenou počátkem každého měsíce, zatímco v druhém případě za placenou koncem každého měsíce. Nejprve se tedy zabývejme výpočtem splátky hrazené počátkem každého měsíce.
Vyjdeme z rekapitalizované ceny (RC), protože dodavatel automobilu vyžaduje zálohu předem. Časově tato cena patří k datu uzavření smlouvy. Tento časový bod budeme dále považovat za referenční datum a k němu budeme vztahovat všechny další budoucí platby. Rekapitalizovanou cenu vypočteme jako součet ceny pořizovací a úroku ze zálohy za dobu do uzavření smlouvy. Zde k ní navíc přičteme poplatek za uzavření smlouvy (P), poplatek bude rozpuštěn do leasingových splátek:
RC + P = PC + záloha x rekapitalizační procento x doba do uzavření smlouvy + poplatek
RC = 309 438 + 50 000 x 0,10 x 3 / 12 + 3 094 = 313 782 Kč.
Poznámka: Požaduje-li leasingová společnost uhradit poplatek za uzavření smlouvy hotově, nebude do rekapitalizované ceny zahrnut a při výpočtu splátky pak budeme vycházet z této ceny.
Navýšení první splátky činí 30% z pořizovací ceny, konkrétně tedy 92 831 Kč po zaokrouhlení. Jak je uvedeno výše v textu, neúročíme jej. To znamená, že při výpočtu leasingové splátky jej odečteme od rekapitalizované ceny. Dále je v zadání uvedena odkupní cena, za kterou bude automobil na konci doby pronájmu odkoupen do vlastnictví nájemce. Tuto cenu při výpočtu leasingové splátky rovněž odečteme od rekapitalizované ceny, ale vzhledem k časovému posunu na konec doby pronájmu ji musíme nejprve diskontovat (odúročit). To provedeme takto:
1 000 / (1 + 0,049 / 12 + 0,0291 / 12)60 = 1 000 / (1 + 0,0781 / 12)60,
kde 0,049 je úroková míra z úvěru vyjádřená desetinným číslem a 0,0291 leasingová marže v desetinném čísle (obojí viz zadání). Úrokovou míru i marži je nutné dělit dvanácti, protože v případě výpočtu měsíčních leasingových splátek je automaticky předpokládáno měsíční úročení. Umocněním jmenovatele zlomku exponentem 60 značí, že odkupní cenu diskontujeme přes 60 měsíců, tj. přes celou dobu pronájmu, na její začátek. Leasingovou splátky tedy budeme určovat z částky:
RC - navýšení první splátky - diskontovaná odkupní cena (1); 313 782 - 92 831 - 1 000 / (1 + 0,049 / 12 + 0,0291 / 12)60 = = 220 951 - 1 000 / (1 + 0,0781 / 12)60.
Jelikož je u tohoto výpočtu potřeba zohledňovat čas, bude výše uvedená částka rovna součtu všech leasingových splátek diskontovaných ke dni uzavření smlouvy. To je matematicky vyjádřeno ve formě součinu splátky a tzv. zásobitele pro splácení počátkem každého měsíce, měsíční úrokovou míru 0,0781 / 12 a dobu splácení 60 měsíců:
splátka x (1 + 0,0781 / 12) x [1 - 1 / (1 + 0,0781 / 12)60] / / (0,0781/12).
Rovnice (2), z níž leasingovou splátku vypočteme, je následující:
220 951 - 1 000 / (1 + 0,0781 / 12)60 = splátka x (1 + 0,0781 / / 12) x [1 - 1 / (1 + 0,0781 / 12)60] / (0,0781 / 12).
Odtud pro splátku dostaneme:
[220 951 - 1 000 / (1 + 0,0781 / 12)60] / (1 + 0,0781 / 12) x x {[1 - 1 / (1 + 0,0781 / 12)60] / (0,0781 / 12)} = 4 418 Kč.
Leasingová splátka hrazená počátkem každého měsíce tedy bude po zaokrouhlení činit 4 418 Kč. Leasingový koeficient bude činit:
LK = (60 x 4 418 + 92 831 + 1 000) / 309 438 = 1,160;
což znamená, že pořízení sanitního vozu prostřednictvím finančního leasingu vyjde 1,160krát dráže než nákup za pořizovací cenu v hotovosti. Nyní se podívejme na případ splátky placené koncem každého měsíce. Výpočet splátky se oproti předchozímu případu bude lišit pouze v pravé straně rovnice (2), kdy použijeme jiného zásobitele, a sice pro splácení koncem každého měsíce, měsíční úrokovou míru 0,0781 / 12 a 60 měsíců. Rovnice (3) pro výpočet leasingové splátky pak bude mít tvar:
220 951 - 1 000 / (1 + 0,0781 / 12)60 = splátka x [1 - 1 / / (1 + 0,0781 / 12)60] / (0,0781 / 12).
Splátku vypočteme z rovnice (3) způsobem:
[220 951 - 1 000 / (1 + 0,0781 / 12)60] / {[1 - 1 / (1 + 0,0781 / / 12)60] / (0,0781 / 12)} = 4 446 Kč.
Leasingová splátka hrazená koncem každého měsíce tedy bude činit 4 446 Kč po zaokrouhlení. Na závěr určíme ještě leasingový koeficient:
LK = (60 x 4 446 + 92 831 + 1 000) / 309 438 = 1,165.
V tomto případě vychází leasingový koeficient o trochu vyšší. Je to způsobeno vyššími leasingovými splátkami, neboť tyto jsou uhrazovány až koncem každého měsíce. Tím, že je první splátka zaplacena až měsíc po uzavření smlouvy, dochází k úročení výchozí částky (1). Zvyšuje se tedy základ pro výpočet splátky.
Poznámka: Zúročením vypočtené výše splátky pro počátek každého měsíce o jeden měsíc lze snadno určit výši splátky hrazené koncem každého měsíce:
4 418 (1 + 0,0781 / 12) = 4 446 Kč.
Tento vztah platí též mezi rovnicemi (2) a (3).
Příklad 3
Ponecháme stejné zadání jako v příkladu 2, nyní ovšem leasingové splátky budou roční. Určíme jejich výši.
Řešení
Rekapitalizovaná cena i navýšení první splátky zůstanou stejné jako v předchozím příkladu, tj. 313 782 Kč a 92 831 Kč. Poplatek za uzavření smlouvy také necháme rozpustit do splátek. Spravit však musíme současnou hodnotu odkupní ceny, neboť jsou dány roční splátky. Předpokládáme tedy také roční úročení, resp. diskontování finančních toků. Odkupní cenu budeme nyní diskontovat takto:
1 000 / (1 + 0,049 + 0,0291)5 = 1 000 / 1,07815,
kde 0,049 je úroková míra z úvěru a 0,0291 leasingová marže, obojí v desetinném čísle. Pokud jde o výpočet samotné leasingové splátky, je třeba opět rozlišit případ uhrazování počátkem každého roku (tj. první splátka je uhrazena hned při uzavření smlouvy, další pak v ročních intervalech) a koncem každého roku (tj. první splátka je uhrazena až za rok od uzavření smlouvy).
V případě uhrazování počátkem každého roku vypočteme leasingovou splátku z rovnice:
313 782 - 92 831 - 1 000 / 1,07815 = splátka x 1,0781 x x [(1 - 1 / 1,07815) / 0,0781],
220 951 - 1 000 / 1,07815 = splátka x 1,0781 x [(1 - 1 / / 1,07815) / 0,0781], (4)
kde výraz 1,0781 x (1 - 1 / 1,07815) / 0,0781 představuje zásobitele pro splácení počátkem každého roku, roční úrokovou míru 0,0781 (tj. 7,81%
p. a.
) a dobu splácení 5 let. Výši splátky získáme z rovnice (4) způsobem:
splátka = [(220 951 - 1 000 / 1,07815) x 0,0781] / [1,0781 x x (1 -1 / 1,07815)] = 50 914 Kč.
Roční leasingová splátka tedy bude činit 50 914 Kč (po zaokrouhlení). Leasingový koeficient přitom bude mít hodnotu:
LK = (5 x 50 914 + 92 831 + 1 000) / 309 438 = 1,126.
Porovnáme-li leasingový koeficient v případě ročního splácení (1,126) a měsíčního splácení (1,160), vidíme, že leasing s ročními splátkami vychází levněji. Je to však způsobeno tím, že byla ponechána stejná úroková sazba úvěru a stejná leasingová marže a také tím, že byla uhrazena splátka za jeden rok, nikoli pouze za jeden měsíc. V praxi by však pro případ ročního splácení společnost nejspíš svoji marži zvýšila a vyšší by byla jistě i úroková sazba z úvěru.
Nyní spočítáme výši leasingové splátky pro splácení koncem každého roku. Upravíme rovnici (4), a to pouze pravou stranu. Použijeme zásobitele pro splácení koncem každého roku, roční úrokovou míru 7,81% a dobu splácení 5 let:
220 951 - 1 000 / 1,07815 = splátka x [(1 - 1 / 1,07815) / / 0,0781], (5)
kde výraz (1 - 1 / 1,07815) / 0,0781 představuje zmíněného zásobitele. Splátka bude činit:
(220 951 - 1 000 / 1,07815) x 0,0781 / (1 - 1 / 1,07815) = = 54 891 Kč.
Určíme ještě leasingový koeficient:
LK = (5 x 54 894 + 92 831 + 1 000) / 309 438 = 1,190.
Porovnáme-li opět leasingový koeficient v případě ročního splácení (1,190) a v případě měsíčního splácení (1,165), vidíme, že tentokrát finanční leasing s ročními splátkami při zachování úrokové míry i leasingové marže vychází dražší než s měsíčními splátkami. To je způsobeno tím, že, první splátka je odložena o celý jeden rok (nikoli jen o měsíc) a dochází tak k úročení částky, viz levou stranu rovnice (5), z níž se splátky vypočítávají, přes výrazně delší dobu.
Poznámka: Leasingovou splátku hrazenou koncem každého roku můžeme vypočítat také zúročením splátky pro počátek roku o jeden rok:
50 914 (1 + 0,0781) = 54 891 Kč.
Tento vztah platí též mezi rovnicemi (4) a (5).
 
Finanční leasing a daň z příjmů
Co se týče daně z příjmu, lze při splnění podmínek daných § 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů leasingové splátky a navýšení první splátky zahrnout do daňově uznatelných výdajů během doby trvání pronájmu a snížit tak daňový základ. V době vzniku tohoto článku jsou podmínky následující:
1.
Doba pronájmu je minimálně tak dlouhá, jako je odpisová doba předmětu pronájmu, přičemž u hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2 a 3 může být až o 6 měsíců kratší. (Od roku 2015 má být tato úleva vztažena též na hmotný majetek z odpisových skupin 4, 5 a 6.) Doba pronájmu začíná dnem, kdy nájemce převzal majetek do svého užívání, tj. tento majetek je způsobilý k užívání (není poškozen).
2.
Na konci doby nájmu je vlastnictví pronajatého majetku převedeno z pronajímatele na nájemce za cenu, která není vyšší než zůstatková cena při rovnoměrném odpisování ze vstupní ceny majetku podle evidence pronajímatele k datu prodeje. Pro tento bod dále platí ustanoveni, které říká, že jestliže je na konci doby nájmu majetek již plně odepsán, pak tato podmínka neplatí.
3.
Po ukončení doby nájmu finančního leasingu s následnou koupí je majetek zahrnut do obchodního vlastnictví nájemce.
Příklad 4
Uvažujme finanční leasing z příkladu 2, s leasingovými splátkami uhrazovanými počátkem každého měsíce ve výši 4 418 Kč celkem po dobu 60 měsíců. Navýšení první splátky činilo 92 831 Kč. Leasingová smlouva byla uzavřena v dubnu roku 2013 s tím, že nájemce po ukončení pronájmu sanitní vůz odkoupí za odkupní cenu 1 000 Kč a zahrne jej do obchodního majetku. Posoudíme, jestli celkové leasingové nájemné, tj. leasingové splátky a navýšení první splátky, mohou být zahrnuty do daňově uznatelných výdajů a v jaké výši.
Řešení
Předmětem pronájmu je sanitní vůz, hmotný majetek, který je zahrnut podle zákona o daních z příjmů v odpisové skupině 2 (motorová vozidla pro speciální použití). Odpisová doba je uvedeným zákonem stanovena na 5 let. Taková tedy musí být minimální délka doby pronájmu. Podle zadání činí 60 měsíců, tj. 5 let, takže podmínka první je splněna. Dobu trvání pronájmu by bylo možno zkrátit na 54 měsíců.
Podle podmínky druhé musí být pronajatý majetek po ukončení nájmu odkoupen nájemcem za cenu vyšší, než je zůstatková cena, která vznikne při rovnoměrném odpisování k datu odkoupení. Přičemž, je-li majetek na konci doby nájmu plně odepsán, podmínka neplatí. Z toho plyne, že odkupní cenu majetku lze dohodnout vyšší.
Podívejme se, jaká bude na konci pátého roku zůstatková cena sanitního vozu. Pro rovnoměrné odpisy majetku z druhé odpisové skupiny je stanovena sazba 11% pro první rok odpisové doby a pro další roky 22,25%. Rovnoměrné odpisy se počítají vždy ze vstupní ceny a zaokrouhlují se na celé koruny nahoru. Vstupní cenou u našeho sanitního vozu bude částka 313 782 Kč. Odpisy v jednotlivých letech doby pronájmu budou následující:
 1. rok (duben 2013 až prosinec 2013)     1 / 100 x 1 / 2 x 313 782 x 11 = 17 258,01 Kč 2. rok (2014)     1 / 100 x 313 782 x 22,25 = 69 816,50 Kč 3. rok (2015)     1 / 100 x 313 782 x 22,25 = 69 816,50 Kč 4. rok (2016)     1 / 100 x 313 782 x 22,25 = 69 816,50 Kč 5. rok (2017)     1 / 100 x 313 782 x 22,25 = 69 816,50 Kč 6. rok (leden 2018 až březen 2018)     313 782 - 17 258,01 - 4 x 69 816,50 = 17 258,01 Kč 
Na konci doby pronájmu bude vůz plně odepsán, zůstatková cena bude tedy nulová. Neplatí proto podmínka druhá a odkupní cenu lze dohodnout. Její hodnota 1 000 Kč je v pořádku.
Pokud jde o splnění podmínky třetí, v zadání příkladu je výslovně uvedeno, že po ukončení doby nájmu přejde sanitní vůz do vlastnictví nájemce a bude zahrnut do obchodního majetku. Tato podmínka je tedy splněna také.
Jelikož jsou všechny podmínky pro uznání celkového nájemného splněny, určíme, jaké částky lze každým rokem doby trvání pronájmu zahrnout do daňově uznatelných výdajů. Za rok, popř. jeho část, kdy bylo leasingové nájemné hrazeno, lze uznat částku ve tvaru:
počet měsíců v roce x (splátka x počet splátek + navýšení první splátky) / počet splátek,
kde počtem měsíců v roce rozumíme tolik měsíců, po které bylo hrazeno nájemné. V případě našeho sanitního vozu budou částky daňově znatelných výdajů v jednotlivých rocích doby pronájmu následující:
 1. rok (duben až prosinec 2013)     9 x (4 418 x 60 + 92 831) / 60 = 53 686,65 Kč 2. rok (2014)     12 x (4 418 x 60 + 92 831) / 60 = 71 582,20 Kč 3. rok (2015)     12 x (4 418 x 60 + 92 831) / 60 = 71 582,20 Kč 4. rok (2016)     12 x (4 418 x 60 + 92 831) / 60 = 71 582,20 Kč 5. rok (2017)     12 x (4 418 x 60 + 92 831) / 60 = 71 582,20 Kč 6. rok (leden až březen 218)     3 x (4 418 x 60 + 92 831) / 60 = 17 895,55 Kč. 
 
Finanční leasing a daň z přidané hodnoty
Pokud jde o placení této daně, záleží na tom, jestli je nájemce předmět pronájmu odkoupit do svého vlastnictví na konci doby leasingu povinen nebo oprávněn. V případě povinnosti odkupu se podle zákona o DPH jedná o dodání zboží, proto je nutné daň vypočítat a uhradit hned na začátku doby nájmu, a to v plné výši. Daň je vypočtena z navýšení, každé splátky i odkupní ceny. Leasingová společnost nájemci vystaví klasický daňový doklad z celého plnění. V případě práva na odkup se podle uvedeného zákona jedná o poskytnutí služby, daň je uhrazována postupně spolu s navýšením, s jednotlivými splátkami i s odkupní cenou. Leasingová společnost místo běžného daňového dokladu vyhotoví splátkový kalendář. V obou případech může podnikatel provést odpočet DPH, ale jen za podmínky, že on i leasingová společnost jsou plátci DPH.
Příklad 5
Uvažujme opět zadání z příkladu 2 s tím, že pořizovací cena sanitního vozu 309 438 Kč je bez DPH. Jaký je postup placení DPH v případě, že nájemce má podle leasingové smlouvy a) právo, b) povinnost sanitní vůz na konci doby nájmu odkoupit za odkupní cenu 1 000 Kč bez DPH.
Řešení
Ad a) V případě práva na odkup sanitního vozu se jedná o poskytnutí služby, DPH je tedy účtováno a placeno průběžně přes dobu pronájmu. Nájemce obdrží daňový doklad ve formě splátkového kalendáře. Konkrétně: DPH z navýšení (92 831 Kč) bude činit:
92 831 x 21 / 100 = 19 495 (Kč), DPH z leasingových splátek (4 418 Kč) 4 418 x 21 / 100 = 928 (Kč) a DPH z odkupní ceny 1 000 x 21 / 100 = 210 (Kč).
Všechny částky DPH jsou zaokrouhleny. Jestliže jsou leasingová společnost i nájemce plátci DPH, může nájemce uplatnit na každou částku DPH odpočet.
Ad b) V případě povinnosti odkoupit sanitní vůz za stanovenou odkupní cenu se jedná o dodání zboží. DPH je vypočtena ze součtu navýšení, jednotlivých splátek a odkupní ceny a je uhrazena celá na počátku doby nájmu. Nájemci je vystaven klasický daňový doklad. Výpočet DPH (vč. zaokrouhlení) je následující: (92 831 + 60 x 4 418 + 1 000) x 21 / 100 = 75 371 Kč.
Z technických důvodů rozdělujeme tento delší příspěvek na 2 části. V příštím pokračování v následujícím čísle se zabýváme pořízením automobilu na úvěr a jeho dopady na finance daňového subjektu.
Použitá literatura
-
Zlámal, J., Bellová, J. Ekonomika zdravotnictví. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. NCONZO Brno, 2013. 248 stran. ISBN 978-80-7013-551-8.
-
Zlámal, J. Podnikové finance. Skriptum pro PF UP v Olomouci. Vydavatelství UP v Olomouci, 1. vydání, 2003. ISBN 80-244-0541-7.
-
Bohanesová, E.: Podnikové finance. 1. vydání. VUP Olomouc, 2007. 106 s. ISBN 978-80-244-1694-6.
-
Bohanesová, E.: Finanční matematika. 1. vyd. VUP Olomouc, 2012. 196 s.: il. ISBN 978-80-244-3400-1.
-
Zákon o daních z příjmů. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, § 24, odst. 4 [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupné z http://business.center.cz/ business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx.
-
Zákon o daních z příjmů. Příloha č. 1 Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, odpisová skupina 2. [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupné z http://business.center.cz/ business/pravo/zakony/dprij/prilos2.aspx.
-
Zákon o DPH. Oddíl 5: Zvláštní daňové doklady. [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupné z http://business.center.cz/ business/pravo/zakony/dph/cast1h2d5.aspx.