Soudní přezkum - odkaz na argumentaci v předcházejícím řízení

Vydáno: 2 minuty čtení
Soudní přezkum - odkaz na argumentaci v předcházejícím řízení
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.6.2013, sp. zn. 8 Afs 10/2013, www.nssoud.cz.
K předpisům:
Předně je třeba připomenout, že uvedení kasačních důvodů je podle § 106 odst. 1 s. ř. s. náležitostí kasační stížnosti. Stěžovatel přitom v úvodu své kasační stížnosti uvedl, že „v základní míře odkazuje na text svého žalobního podání“. Nejvyšší správní soud již v rozhodnutí čj. 2 As 43/2005-79 uvedl, že je zpravidla třeba, aby stěžovatel uvedl důvody kasační stížnosti přímo v jejím textu. Odkázat by mohl pouze na „konkrétní, ve vztahu k jeho věci jednoznačně individualizovanou a nezaměnitelnou skutkovou či právní argumentaci, kterou vyslovil v předchozím řízení soudním či správním, a pokud tato argumentace nevyžaduje pro účely kasační stížnosti žádné další konkretizace,
modifikace
či upřesnění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 As 43/2005-79; všechna rozhodnutí tohoto soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). V rozhodnutí čj. 2 Afs 70/2010-74 Nejvyšší správní soud uvedl, že povinnost uvést žalobní důvody není splněna odkazem na důvody žalobní či na obsah jiných vyjádření v průběhu předchozího řízení. K žalobním tvrzením, která stěžovatelé nezopakovali i ve svých kasačních stížnostech Nejvyšší správní soud odmítl přihlédnout i v dalších věcech (viz např. rozhodnutí čj. 8 As 6/2011-142 a čj. 8 As 20/2012-42).
V rámci soudního řízení je třeba vést v patrnosti, že do podání je třeba vtělit patřičnou argumentaci. Odkaz na argumentaci v předešlém řízení (např. odkaz v žalobě na argumentaci v odvolání či odkaz v kasační stížnosti na argumentaci v žalobě) může vést k tomu, že podání bude postrádat svou základní náležitost, případně že se soud s odkazovanou argumentací nebude vůbec zabývat.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní