Dopady nového občanského zákoníku do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014, 2. část

Vydáno: 46 minut čtení

Předchozí díl byl věnovaný vymezení nemovitých věcí v novém občanském zákoníku (NOZ), účinném od 1.1.2014. Obvykle v konfrontaci s právní úpravou podle stávajícího občanského zákoníku (OZ 2013) a s letmým dopadem do daní. Tento díl obsahuje výklad dalších jedenácti právních institutů, jejichž obsah by měl znát nejpozději 1.1.2014 každý účetní, auditor, daňový poradce. U jednotlivých institutů připojuji i daňové dopady podle návrhu právní úpravy zdaňování pro rok 2014.

Dopady nového občanského zákoníku do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 - II. díl
PhDr.
Milan
Skála
daňový poradce 014, Cicero s.r.o.
Konkrétně jde o tyto pojmy a jejich výklad: (i) součást věci, (ii) příslušenství věci, (iii) přídatné spoluvlastnictví, (iv) přestavek, (v) rozhrada, (vi) služebnost a reálná břemena, (vii) výprosa, (viii) závdavek, (ix) svěřenský fond, (x) nájem, (xi) pacht.
II. Pojmy a instituty NOZ
 
A) Součást věci
OZ 2013 upravuje součást věci v § 120 takto: "Součástí věcí je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila." Navazuje celkem rozsáhlá
judikatura
.
NOZ používá v § 505 a násl. obsahově stejné vymezení: "Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí." Myslím, že bude možné využít většinu dosavadní judikatury.
Už jsem citoval a částečně komentoval ustanovení § 506 NOZ, podle kterého je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby a jiná zařízení na pozemku s výjimkou staveb dočasných. Včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Zdí se rozumí - podotýkám - i strop1). Součástí pozemku je výslovně i rostlinstvo na něm vzešlé (§ 507 NOZ). Jakékoli rostlinstvo, nikoli jen trvalé porosty, jak je tomu v roce 2013. Pokud jde o prostor nad povrchem a pod povrchem pozemku, musí vlastník snášet užívání prostoru jinými osobami v rozsahu § 1023 NOZ. Může jít například o trasu metra pod povrchem, přelet letadel nad povrchem pozemku apod.
Zvláštní a zcela nová je právní úprava strojů ve vztahu k nemovitostem. Cituji § 508 odst. 1 NOZ:
"Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen,stroj’) není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. ..."
Výkladově sporné ustanovení.
Majoritní výklad je následující:
Pokud stroj - představme si třeba obráběcí stroj ve výrobní hale, například soustruh - není zapsaný s výhradou do veřejného seznamu, je ze zákona součástí stavby. V našem případě výrobní haly. To je významná změna oproti roku 2013, kdy takový soustruh je samostatnou movitou věcí v právním smyslu.
Bohužel, přechodná ustanovení NOZ zapomněla na situaci, kdy v roce 2013 je ve výrobní hale cizí soustruh. Může jít třeba o cizí soustruh umístěný v hale z titulu nájmu, nebo soustruh pořizovaný vlastníkem haly od leasingové společnosti. I v těchto případech by se soustruh, byť cizí, měl stát počátkem roku 2014 součástí výrobní haly.
Ex lege
. Vlastník soustruhu by o vlastnické právo k němu přišel. Všichni vědí, že to se nechtělo a hledá se zdůvodnění, proč to tak nebude. Hlavní argumentací je, že takový zánik vlastnického práva by byl neústavní a s odkazem na § 2 odst. 1 NOZ2) zůstane vlastnické právo původnímu vlastníkovi i přes celkem jasnou úpravu z § 508 NOZ.
Minoritní výklad § 508 odst. 1 NOZ je zcela odlišný. Vychází z toho, že:
-
Ustanovení § 508 NOZ není
lex specialis
k § 505 NOZ.
-
Pak platí, že na pojem „stroj“ z § 508 se plně vztahuje celé vymezení součásti věci z § 505 NOZ.
-
Pak dále platí, že stroj z § 508 NOZ musí být nutně jen takovým strojem, který splňuje podmínky součásti věci z § 505 NOZ. Tedy jen takový stroj, jenž je podle § 505 součástí stavby. Například vzduchotechnika, netechnologické výtahy, účelové transformátory, nikoli však soustruh, fréza, nebo výrobní linka.
Při platnosti minoritního výkladu bychom se v roce 2014 dostali ke stejné součásti stavby jako v roce 2013. S tím, že - navíc - by bylo možné třeba vzduchotechniku právně osamostatnit zápisem do veřejného seznamu. Tedy do katastru nemovitostí.
Při absenci zvláštní úpravy součásti věci v daňových předpisech se soukromoprávní úprava v principu přenáší do daní. Výjimkou je zákon o daních z příjmů, který má, a i v roce 2014 bude mít, zvláštní úpravu pro součást stavby, která je hmotným majetkem. Viz § 26 odst. 2 a odkaz +++++) z přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů.
V NOZ je přirozeně více výkladových problémů. Mnohé z nich mají dopady do zdaňování nemovitostí. Proto Komora daňových poradců ČR definovala hlavní sporné otázky, jež se týkají nemovitostí a dopisem ze dne 18.6.2013 požádala o sjednocený výklad KANCL (zkratka pro Expertní skupinu