Uplatnění daňové ztráty v daňovém řízení

Vydáno: 2 minuty čtení
Uplatnění daňové ztráty v daňovém řízení
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.7.2013, sp. zn. 8 Afs 45/2012, www.nssoud.cz.
K předpisům:
V souzené věci dosud nebyla daň stanovena, není tak zřejmé, jaká byla dosavadní poslední známá daňová povinnost daňového subjektu (srov. § 41 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků). Proto ani předpoklad, že vyšší částku daňové ztráty lze uplatnit pouze v dodatečném daňovém přiznání, neznamená, že by daňový subjekt nemohl uplatnit tuto ztrátu v probíhajícím daňovém řízení, a to ve vytýkacím řízení nebo v odvolání proti platebnímu výměru.
Je poměrně známým faktem, že daňovou ztrátu nelze uplatnit oproti doměrkům vzniklým na základě daňové kontroly. V této věci však Nejvyšší správní soud řešil případ uplatnění daňové ztráty oproti nálezu ve vytýkacím řízení. Zde pak soud dospěl k závěru, že v tomto řízení se daň nedoměřuje, avšak prvotně vyměřuje. Z důvodu tohoto specifika tak není dána překážka uplatnění daňové ztráty z minulých let, to oproti nálezu správce daně ve vytýkacím řízení. Uvedené pak lze bezpochyby vztáhnout také na nynější postup k odstranění pochybností dle daňového řádu.