Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Vydáno: 30 minut čtení

Toto pojednání se věnuje často užívaným smluvním typům českého zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník “) - smlouvě mandátní, upravené ve III. části obchodního zákoníku ustanoveními § 566 až § 576 , a smlouvě komisionářské, jejíž úprava přímo navazuje v § 577 až § 590 obchodního zákoníku .

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská
prof. JUDr.
Karel
Marek
CSc.
Ve III. části obchodního zákoníku platí široká smluvní volnost. Strany se mohou odchýlit od ustanovení této části zákona nebo její ustanovení vyloučit s výjimkou ustanovení vyjmenovaných v § 263 odst. 1. V ustanovení § 263 odst. 1 však není uvedeno žádné ustanovení pro smlouvu mandátní ani pro smlouvu komisionářskou. Smluvní řešení konkrétních smluv je tedy velmi otevřené.
Podle ustanovení § 263 odst. 2 se přitom strany nemohou odchýlit od základních ustanovení, tj. od § 566 pro mandátní smlouvu a § 577 pro smlouvu komisionářskou; nemohou se též odchýlit od ustanovení III. části obchodního zákoníku, která předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu. V právní úpravě smlouvy mandátní hovoří o písemné formě úkonu § 568 odst. 3. Určuje, že písemná musí být plná moc vystavená pro mandatáře. Z formulace § 575 o „doručení“ výpovědi mandantovi pak lze dovozovat písemnou formu výpovědi učiněné mandatářem.
Právní úprava komisionářské smlouvy hovoří o písemnosti v § 582, a to pro písemné převzetí závazku komisionáře. Jak je zřejmé, je právní úprava mandátní smlouvy a smlouvy komisionářské zásadně
dispozitivní
.
Zákonnými ustanoveními se dané vztahy budou řídit tehdy, pokud odchylné smluvní ujednání existovat nebude.
Pro smlouvy mandátní a komisionářské není úpravou obchodního zákoníku obecně předepsaná písemná forma. Pokud by se ovšem na uzavíranou smlouvu vztahovala i zvláštní právní úprava, která by pro danou smlouvu nebo pro některé úkony (např. pro některé úkony týkající se cenných papírů) písemnou formu stanovila, je třeba respektovat i speciální právní předpis.
Ani smlouva mandátní, ani smlouva komisionářská nepatří mezi obchody vyjmenované v ustanovení § 261 odst. 3 obchodního zákoníku. Upravují tedy vztahy podnikatelů, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti podle § 261 odst. 1, a rovněž upravují vztahy subjektů podle § 261 odst. 2 obchodního zákoníku.
U smluvního typu smlouvy mandátní i smlouvy komisionářské není výjimkou, že si smluvní strany písemně sjednají použití těchto smluvních typů obchodního zákoníku, přestože nebudou naplněny podmínky stanovené v ustanovení § 261 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku. Příslušné ujednání bude provedeno v souladu s § 262 obchodního zákoníku.
Domníváme se tedy, že subjekty mandátní a komisionářské smlouvy nemusí být (při naplnění