Nepeněžitý vklad do s. r. o.

Vydáno: 4 minuty čtení

Fyzická osoba-nepodnikatel koupil osobní automobil v lednu 2012 za Kč 280 000 Kč, v listopadu 2012 založil s. r. o. (jediný společník) s nepeněžitým vkladem (tento osobní automobil), znalecký posudek je 250 000 Kč, základní kapitál zapsán ve výši 200 000 Kč. Jak tuto situaci řešit účetně u s. r. o., daňově u s. r. o. a daňově u fyzické osoby (společníka)?

Nepeněžitý vklad do s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
§ 59, § 109 odst. 3, § 163a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“),
-
§ 24 odst. 7, § 25 odst. 1 písm. b) a m), § 29 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
-
Český účetní standard pro podnikatele č. 012, body 3.1.1. a 3.2. - Změny vlastního kapitálu,
-
Český účetní standard pro podnikatele č. 013, bod 3.2. - DNM a DHM.
U nepeněžitého vkladu do základního kapitálu s. r. o. jsou pro s. r. o. významné všechny tři hodnoty:
1.
Znalecké ocenění pro účely vkladu podle § 59 ObchZ, které činí 250 000 Kč. Tato hodnota představuje účetní ocenění vkladem nabyté věci (DHM), z níž bude s. r. o. počítat účetní odpisy podle svého odpisového plánu, který by měl odpovídat předpokládané době použitelnosti vozidla.
2.
Hodnota, kterou se dle rozhodnutí zakladatele předmět nepeněžitého vkladu započítává na vklad společníka (vkladatele), čemuž bude odpovídat výše základního kapitálu s. r. o., což v daném případě činí 200 000 Kč.
3.
Pořizovací cena auta koupeného nepodnikající fyzickou osobou v době kratší než 5 let před vkladem, tj. 280 000 Kč, která je pro nabyvatele vstupní cenou, z níž bude počítat daňové odpisy (§ 29 odst. 8 ZDP).
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy přitom s. r. o. standardně vypořádá v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob za každé dotčené zdaňovací období, obdobně tomu bude také ohledně případné zůstatkové ceny, kde bude rovněž pro daňové účely určující daňová zůstatková ceny vycházející ze vstupní ceny.
Co se týče účtování u nabyvatele vkladu (s. r. o.), tak u prvotních vkladů při vzniku společnosti se tento majetek objeví poprvé až v zahajovací rozvaze, odkud se s pomocí počátečního účtu rozvažného při otevření účetních knih přenese na příslušný majetkový účet dlouhodobého majetku: 250 000 Kč MD 022/D 701.
S ohledem na rozhodnutí zakladatele tomuto ocenění vkladu odpovídá zvýšení základního kapitálu pouze zčásti (200 000 Kč), což s. r. o. zaúčtuje při otevření účetních knih na MD 701/D 411.
Je proto třeba rozhodnout, jak naložit s hodnotovým rozdílem 50 000 Kč mezi hodnotou nabytého majetku společností (znalecká cena auta 250 000 Kč) a hodnotou přijatou, resp. započtenou na vklad dotyčného společníka (základní
kapitál
jen 200 000 Kč). Rozdílový přesah vložené hodnoty 50 000 Kč může být uplatněn trojím způsobem, o čemž rozhoduje zakladatel s. r. o. (viz § 109 odst. 3 a § 163a odst. 3 ObchZ):
-
Tato částka může být společníkovi nahrazena vyplacením peněz (MD 701/D 365).
-
Tuto hodnotu lze ponechat v s. r. o. coby rezervní fond (MD 701/D 421).
-
Tuto hodnotu lze ponechat v s. r. o. coby tzv. emisní ážio (MD 701/D 412).
Tato volba se promítne nejprve do již výše zmíněné zahajovací rozvahy s. r. o. (sestavené v okamžiku jejího vzniku, tedy k datu zápisu do obchodního rejstříku), odkud se přenese jako počáteční stav příslušného rozvahového účtu v rámci otevřené hlavní knihy (s využitím účtu 701 - Počáteční účet rozvažný).
Z pohledu společníka (vkladatele) není vklad do s. r. o. - ať už peněžitý nebo nepeněžitý - daňově účinným výdajem, jak stanoví § 25 odst. 1 písm. b) a m) ZDP. Takto vložená hodnota představuje tzv. nabývací cenu podílu (§ 24 odst. 7 ZDP) která může být daňově
relevantní
až později, a to obecně ve třech situacích:
-
Při převodu (prodeji) podílu s. r. o. (coby daňový výdaj až do výše tohoto příjmu).
-
Při zániku účasti společníka v s. r. o., kdy sníží daňový základ pro vypořádací podíl.
-
Při likvidací s. r. o., kdy sníží daňový základ pro likvidační zůstatek.