Pronájem hmotného majetku a jeho daňové řešení

Vydáno: 23 minut čtení

Text je zaměřen na daňové řešení příjmů z pronájmu movitého a nemovitého majetku u poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Ukážeme si, kdy je příjem z pronájmu zdaněn dle § 7 , 9 a 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), jaké jsou postupy v případě pronájmu majetku zahrnutého ve společném jmění manželů a v případě pronájmu majetku v podílovém spoluvlastnictví a jaké jsou možnosti uplatnění daňově uznatelných výdajů souvisejících s pronájmem. Pozornost věnujeme i možnosti vedení účetnictví při pronájmu a daňovému řešení zaplaceného nájemného u nájemce.

Pronájem hmotného majetku a jeho daňové řešení
Ing.
Ivan
Macháček
 
Zdanění příjmů z pronájmu hmotného majetku
Příjmy z pronájmu hmotného majetku mohou být u fyzické osoby zdaněny buď jako součást dílčího základu z podnikání dle § 7 ZDP, jako příjem z pronájmu dle § 9 ZDP, popř. jako ostatní příjem dle § 10 ZDP.
Daňové řešení příjmů z pronájmu movitých věcí:
a)
příjem z pronájmu je zdaněn:
-
dle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP - příjem z provozování volné živnosti na základě živnostenského oprávnění „Pronájem a půjčování věcí movitých“ obor činnosti 59 dle přílohy č. 4 k živnostenskému zákonu (živnost je vymezena v nařízení vlády č. 278/2008 Sb.),
-
dle § 7 odst. 2 písm. e) ZDP - příjem z pronájmu movitého majetku zařazeného v obchodním majetku;
b)
příjem z pronájmu movitých věcí je zdaněn podle § 9 ZDP v případě, že se nejedná o provozování živnosti, nepůjde o pronájem movitého majetku zahrnutého do obchodního majetku a dále nepůjde o příležitostný pronájem movitých věcí;
c)
příjem z pronájmu je zdaněn jako ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, pokud půjde o příležitostný pronájem movitých věcí.
Příklad 1
Občan byl do konce roku 2011 zemědělským podnikatelem a zabýval se podnikáním v rostlinné zemědělské výrobě. Od roku 2012 je ve starobním důchodu a ukončil k 31.12.2011 podnikatelskou činnost. V podnikání využíval traktor, zařazený v obchodním majetku. Po ukončení podnikání traktor přešel do jeho osobního vlastnictví. V roce 2013 krátkodobě traktor s vlečkou pronajme na dobu 1 týdne svému příteli k odvozu sutě při rekonstrukci rodinného domku. Za sousedskou výpomoc obdrží za pronájem traktoru částku 5 000 Kč.
Jedná se o jednorázový příjem za pronájem traktoru v osobním vlastnictví občana, který je zdaněn jako příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, a protože nepřesáhl hranice 20 000 Kč, bude od daně z příjmů osvobozen.
Daňové řešení příjmů z pronájmu nemovitostí (jejich částí), bytů (jejich částí) a nebytových prostor:
a)
příjem z pronájmu je zdaněn po