Maximální vyměřovací základ 2013 a jeho daňové důsledky

Vydáno: 21 minut čtení

V článku si ukážeme různé situace uplatnění maximálního vyměřovacího základu v roce 2013 jak u zaměstnanců, tak u OSVČ, a porovnáme si daňové důsledky ve změnách v uplatnění maximálního vyměřovacího základu v roce 2013 oproti roku 2012.

Maximální vyměřovací základ 2013 a jeho daňové důsledky
Ing.
Ivan
Macháček
 
Maximální vyměřovací základ zaměstnance
V ustanovení § 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je pro zaměstnance stanoven pro účely pojistného na sociální pojištění maximální vyměřovací základ ve výši 48násobku průměrné mzdy. Rozhodným obdobím, z něhož se maximální vyměřovací základ zaměstnance zjišťuje, je kalendářní rok. Za průměrnou mzdu se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
Obdobně nalezneme v zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu zaměstnance. Jedná se o § 3 odst. 15, kde se uvádí, že maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro účely pojistného na zdravotní pojištění je částka ve výši 72násobku průměrné mzdy.
V roce 2013 se použije maximální vyměřovací základ pouze pro účely pojistného na sociální pojištění. Na základě zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, se maximální vyměřovací základ pro účely zdravotního pojištění nepoužije v letech 2013 až 2015.
Nařízení vlády č. 342/2012 Sb. stanoví všeobecný vyměřovací základ za rok 2011 ve výši 25 093 Kč a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu 1,0315. Na základě těchto údajů činí v roce 2013 průměrná mzda 25 884 Kč a maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální pojištění činí: 48 měsíců x 25 884 Kč = 1 242 432 Kč.
Pro doplnění si ještě uveďme výši maximálního vyměřovacího základu pro rok 2012, kdy byl použit maximální vyměřovací základ jak pro účely pojistného na sociální pojištění, tak pro účely pojistného na zdravotní pojištění. Pro stanovení výše maximálního vyměřovacího základu pro rok 2012 se vycházelo z nařízení vlády č. 286/2011 Sb., které stanovilo všeobecný vyměřovací základ za rok 2010 ve výši 24 526 Kč a přepočítací koeficient pro jeho úpravu 1,0249. Na základě těchto údajů činila průměrná mzda pro účely stanovení maximálního vyměřovacího základu po zaokrouhlení 25 137 Kč. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění v roce 2012 tak činil 25 137 Kč x 48 = 1 206 576 Kč a maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění v roce 2012 činil 25 137 Kč x 72 = 1 809 864 Kč.
 
Řešení u zaměstnance, který je v roce 2013 zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele
Z ustanovení § 15a odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb. vyplývá, že přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto kalendářním roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje maximální vyměřovací základ. Tento postup platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele.
Příklad 1
Manažer firmy pobírá v průběhu roku 2013 smluvní mzdu ve výši 100 000 Kč. Současně má bezplatně poskytnuté na základě uzavřené smlouvy vozidlo ke služebním i soukromým účelům - vstupní cena vozidla je 800 000 Kč. Zaměstnanec má podepsané prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka. Zaměstnanec je účasten od 1.3.2013 důchodového spoření.
Nepeněžním příjmem zaměstnance je každý měsíc částka 8 000 Kč (1% vstupní ceny vozidla) z důvodu poskytnutí „manažerského vozidla“. S ohledem na výši celkového zdanitelného příjmu 108 000 Kč bude při výpočtu zálohy na daň v každém měsíci použito solidární zvýšení daně ve výši (108 000 Kč - 103 536 Kč) x 0,07 = 312,48 Kč.
Souhrn vyměřovacích základů za leden až listopad činí 1 188 000 Kč. Pro výpočet pojistného na sociální pojištění zbývá na prosinec částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 54 432 Kč, takže výpočet pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za měsíc prosinec 54 432 Kč. Rovněž tak vyměřovací základ za měsíc prosinec pro stanovení výše pojistného na důchodové spoření činí 54 432 Kč.
Po celý rok se odvádí pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Manažer nemůže žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí za rok 2013 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a to z toho důvodu, že je u něho uplatněno solidární zvýšení daně.
Vzhledem k tomu, že zaměstnanec je účasten od 1.3.2013 důchodového spoření, činí u něho sazba na pojistné na sociální pojištění za měsíce leden a únor 6,5% a od března do prosince 3,5% a od března do prosince sazba pojistného na důchodové spoření 5%.
I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I   Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč    I  Leden-únor  I Březen-listopad I   Prosinec  I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Hrubá mzda                  I     100 000 I     100 000 I     100 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Nepeněžní příjem               I      8 000 I      8 000 I      8 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Základ daně                  I     108 000 I     108 000 I     108 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP hrazené zaměstnavatelem (25% ) I     +27 000 I     +27 000 I     +13 608 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na ZP hrazené zaměstnavatelem (9% ) I     +9 720 I     +9 720 I     +9 720 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Základ daně (superhrubá mzda)         I     144 720 I     144 720 I     131 328 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň (15%)              I     21 720 I     21 720 I     19 710 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Solidární zvýšení zálohy na daň        I     312,48 I     312,48 I     312,48 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň celkem (po zaokrouhlení)    I     22 033 I     22 033 I     20 023 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Sleva na poplatníka              I     -2 070 I     -2 070 I     -2 070 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň po slevě            I     19 963 I     19 963 I     17 953 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP zaměstnance (6,5% )      I      7 020 I        x I        x I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP zaměstnance (3,5% )      I        x I      3 780 I      1 906 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na důchodové spoření (5% )      I        x I      5 400 I      2 722 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na ZP zaměstnance (4,5% )      I      4 860 I      4 860 I      4 860 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Čistá mzda                  I     68 157 I     65 997 I     72 559 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I
Příklad 2
Manažer firmy pobírá smluvní mzdu ve výši 110 000 Kč. Zaměstnanec má podepsané prohlášení k dani a uplatňuje pouze slevu na poplatníka a není účasten důchodového spoření. Srovnejme si platbu sociálního a zdravotního pojištění s daňovými důsledky v letech 2012 a 2013. V roce 2013 musíme zohlednit rovněž uplatnění solidárního zvýšení daně dle § 16a ZDP.
Výpočet pojistného a zdanění zaměstnance v roce 2012
Souhrn vyměřovacích základů za leden až říjen činí 1 100 000 Kč. Pro výpočet pojistného na sociální pojištění zbývá na listopad částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 106 576 Kč, takže výpočet pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za měsíc listopad 106 576 Kč. Za měsíc prosinec nebude již odváděno pojistné na sociální pojištění.
Po celý rok se odvádí pojistné na zdravotní pojištění v plné výši, protože souhrn vyměřovacích základů za rok 2012 nedosáhne výše maximálního vyměřovacího základu 1 809 864 Kč pro účely pojistného na zdravotní pojištění.
Manažer může žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně.
I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I   VVýpočet měsíční zálohy na daň v Kč   I  Leden-říjen  I  Listopad   I   Prosinec  I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Hrubá mzda                  I     110 000 I     110 000 I     110 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP hrazené zaměstnavatelem (25%) I     +27 500 I     +26 644 I        0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na ZP hrazené zaměstnavatelem (9%)  I     +9 900 I     +9 900 I     +9 900 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Základ daně (superhrubá mzda)         I     147 400 I     146 544 I     119 900 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň (15%)              I     22 110 I     21 990 I     17 985 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Sleva na poplatníka              I     -2 070 I     -2 070 I     -2 070 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň po slevě            I     20 040 I     19 920 I     15 915 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP zaměstnance (6,5%)       I      7 150 I      6 928 I        0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na ZP zaměstnance (4,5%)       I      4 950 I      4 950 I      4 950 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Čistá mzda                  I     77 860 I     78 202 I     89 135 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I
Při smluvní mzdě 110 000 Kč dosáhne čistý příjem manažera za rak 2012 výše 945 937 Kč.
Výpočet pojistného a zdanění zaměstnance v roce 2013
S ohledem na výši zdanitelného příjmu 110 000 Kč bude při výpočtu zálohy na daň v každém měsíci použito solidární zvýšení daně ve výši (108 000 Kč - 103 536 Kč) x 0,07 = 312,48 Kč.
Souhrn vyměřovacích základů za leden až listopad činí 1 210 000 Kč. Pro výpočet pojistného na sociální pojištění zbývá na prosinec částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 32 432 Kč, takže výpočet pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za měsíc prosinec 32 432 Kč.
Po celý rok se odvádí pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Manažer nemůže žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí za rok 2013 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a to z toho důvodu, že je u něho uplatněno solidární zvýšení daně.
I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I   Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč    I Leden-listopad I   Prosinec   I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Hrubá mzda                  I     110 000 I      110 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Pojistně na SP hrazené zaměstnavatelem (25% ) I     +27 500 I      +8 108 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Pojistně na ZP hrazené zaměstnavatelem (9% ) I     +9 900 I      +9 900 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Základ daně (superhrubá mzda)         I     147 400 I      128 008 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Záloha na daň (15% )             I     22 110 I      19 215 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Solidární zvýšení zálohy na daň        I     312,48 I      312,48 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Záloha na daň celkem (po zaokrouhlení)    I     22 423 I      19 528 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Sleva na poplatníka              I     -2 070 I      -2 070 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Záloha na daň po slevě            I     20 353 I      17 458 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Pojistně na SP zaměstnance (6,5% )      I      7 150 I       2 109 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Pojistně na ZP zaměstnance (4,5% )      I      4 950 I       4 950 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Čistá mzda                  I     77 547 I      85 483 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I
Při smluvní mzdě 110 000 Kč dosáhne čistý příjem manažera za rok 2013 výše 938 500 Kč, tj. o 7 437 Kč méně než v roce 2012. Snížení je způsobeno jednak zvýšením maximálního vyměřovacího základu pro účely pojistného na sociální pojištění zaměstnance a jednak uplatněním solidárního zvýšení daně.
Příklad 3
Manažer firmy pobírá smluvní mzdu ve výši 200 000 Kč. Zaměstnanec má podepsané prohlášení k dani a uplatňuje pouze slevu na poplatníka a není účasten důchodového spoření. Srovnejme si platbu sociálního a zdravotního pojištění s daňovými důsledky v letech 2012 a 2013. V roce 2013 musíme zohlednit rovněž uplatnění solidárního zvýšení daně dle § 16a ZDP.
Výpočet pojistného a zdanění zaměstnance v roce 2012
Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální pojištění činí 1 206 576 Kč. Souhrn vyměřovacích základů za leden až červen činí 1 200 000 Kč. Pro výpočet pojistného na sociální pojištění zbývá na červenec částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 6 576 Kč, takže výpočet pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za měsíc červenec 6 576 Kč. Za měsíce srpen až prosinec nebude již odváděno pojistné na sociální pojištění.
Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na zdravotní pojištění činí 1 809 864 Kč. Souhrn vyměřovacích základů za leden až září činí 1 800 000 Kč. Pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění zbývá na říjen částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 9 864 Kč, takže výpočet pojistného na zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za měsíc říjen 9 864 Kč. Za měsíce listopad až prosinec nebude již odváděno pojistné na zdravotní pojištění.
Manažer může žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně.
I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I   Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč    I Leden-červen  I   Červenec  I  Srpen-září  I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Hrubá mzda                  I     200 000 I     200 000 I     200 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP hrazené zaměstnavatelem (25% ) I     +50 000 I     +1 644 I            0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na ZP hrazené zaměstnavatelem (9% ) I     +18 000 I     +18 000 I     +18 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Základ daně (superhrubá mzda)         I     268 000 I     219 644 I     218 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň (15% )             I     40 200 I     32 955 I     32 700 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Sleva na poplatníka              I     -2 070 I     -2 070 I     -2 070 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň po slevě            I     38 130 I     30 885 I     30 630 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP zaměstnance (6,5% )      I     13 000 I       428 I        0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na ZP zaměstnance (4,5% )      I      9 000 I      9 000 I      9 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Čistá mzda                  I     139 870 I     159 687 I     160 370 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I   I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I   Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč    I   Říjen   I Listopad-prosinec I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Hrubá mzda                  I     200 000 I      200 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Pojistně na SP hrazené zaměstnavatelem (25% ) I        0 I         0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Pojistně na ZP hrazené zaměstnavatelem (9% ) I       888 I         0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Základ daně (superhrubá mzda)         I     200 888 I      200 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Záloha na daň (15% )             I     30 135 I      30 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Sleva na poplatníka              I     -2 070 I      -2 070 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Záloha na daň po slevě            I     28 065 I      27 930 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Pojistně na SP zaměstnance (6,5% )      I        0 I         0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Pojistně na ZP zaměstnance (4,5% )      I       444 I         0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I I Čistá mzda                  I     171 491 I      172 070 I I-----------------------------------------------I-----------------I-------------------I
Při smluvní mzdě 200 000 Kč dosáhne čistý příjem manažera za r. 2012 výše 1 835 278 Kč.
Výpočet pojistného a zdanění zaměstnance v roce 2013
S ohledem na výši zdanitelného příjmu 200 000 Kč bude při výpočtu zálohy na daň v každém měsíci použito solidární zvýšení daně ve výši (200 000 Kč - 103 536 Kč) x 0,07 = 6 752,48 Kč.
Souhrn vyměřovacích základů za leden až červen činí 1 200 000 Kč. Pro výpočet pojistného na sociální pojištění zbývá na červenec částka vyměřovacího základu do výše maximálního vyměřovacího základu 42 432 Kč, takže výpočet pojistného na sociální pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zaměstnancem se vypočítá z vyměřovacího základu za měsíc červenec 42 432 Kč. Počínaje měsícem srpen již zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí pojistné na sociální pojištění.
Po celý rok se odvádí pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Manažer nemůže žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí za rok 2013 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a to z toho důvodu, že je u něho uplatněno solidární zvýšení daně.
I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I   Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč    I Leden-červen  I  Červenec   I Srpen-prosinec I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Hrubá mzda                  I     200 000 I     200 000 I     200 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP hrazené zaměstnavatelem (25% ) I     +50 000 I     +10 608 I        0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na ZP hrazené zaměstnavatelem (9% ) I    + 18 000 I     +18 000 I     +18 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Základ daně (superhrubá mzda)         I     268 000 I     228 608 I     218 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň (15% )             I     40 200 I     34 305 I     32 700 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Solidární zvýšení zálohy na daň        I    6 752,48 I    6 752,48 I    6 752,48 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň celkem (po zaokrouhlení)    I     46 953 I     41 058 I     39 453 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Sleva na poplatníka              I     -2 070 I     -2 070 I     -2 070 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Záloha na daň po slevě            I     44 883 I     38 988 I     37 383 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na SP zaměstnance (6,5% )      I     13 000 I      2 759 I        0 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Pojistně na ZP zaměstnance (4,5% )      I      9 000 I      9 000 I      9 000 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I I Čistá mzda                  I     133 117 I     149 253 I     153 617 I I-----------------------------------------------I-----------------I-----------------I-----------------I
Při smluvní mzdě 200 000 Kč dosáhne čistý příjem manažera za rok 2013 výše 1 716 040 Kč, tj. o 119 238 Kč méně než v roce 2012. Snížení je způsobeno jednak zvýšením maximálního vyměřovacího základu pro účely pojistného na sociální pojištění zaměstnance, zejména pak zrušením vyměřovacího základu pro účely pojistného na zdravotní pojištění a dále uplatněním solidárního zvýšení daně.
 
Řešení u zaměstnance, který je v roce 2013 zaměstnán u více zaměstnavatelů
Z ustanovení § 15a odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. vyplývá, že přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací základ, za přeplatek zaměstnance na pojistném. Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné. V tomto případě může zaměstnanec požádat OSSZ o vrácení pojistného odvedeného z vyměřovacího základu převyšujícího maximální vyměřovací základ. K žádosti musí zaměstnanec doložit potvrzení všech zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů, ze kterých bylo sraženo pojistné. Postup vrácení přeplatku je obsažen v § 17 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. V případě přeplatku na pojistném zaměstnance, který je zaměstnán v tomtéž roce u více zaměstnavatelů, se vrací jen přeplatek pojistného odvedeného za zaměstnance z vyměřovacího základu převyšujícího maximální vyměřovací základ. Tento postup se však nevztahuje na zaplacené povinné pojistné zaměstnavatelem.
Příklad 4
Zaměstnanec má v průběhu roku 2013 souběžné zaměstnání u dvou zaměstnavatelů. U zaměstnavatele A se smluvní mzdou 90 000 Kč měsíčně podepíše zaměstnanec prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka. U zaměstnavatele B je zaměstnanec odměňován měsíční mzdou 70 000 Kč, přičemž u tohoto zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani. Zaměstnanec není účasten důchodové spoření.
Zdanění u zaměstnavatele A  I-----------------------------------------------I----------------I I Údaje                     I Leden-prosinec I I-----------------------------------------------I----------------I I Hrubá mzda                  I     90 000 I I-----------------------------------------------I----------------I I Pojistně hrazené zaměstnavatelem (34% )    I    +30 600 I I-----------------------------------------------I----------------I I Základ daně (superhrubá mzda)         I    120 600 I I-----------------------------------------------I----------------I I Záloha na daň (15% )             I     18 090 I I-----------------------------------------------I----------------I I Sleva na poplatníka              I     -2 070 I I-----------------------------------------------I----------------I I Záloha na daň po slevě            I     16 020 I I-----------------------------------------------I----------------I I Pojistně zaměstnance (11% )          I     9 900 I I-----------------------------------------------I----------------I I Čistá mzda                  I     64 080 I I-----------------------------------------------I----------------I  Zdanění u zaměstnavatele B  I-----------------------------------------------I----------------I I Údaje                     I Leden-prosinec I I-----------------------------------------------I----------------I I Hrubá mzda                  I     70 000 I I-----------------------------------------------I----------------I I Pojistně hrazené zaměstnavatelem (34% )    I    +23 800 I I-----------------------------------------------I----------------I I Základ daně (superhrubá mzda)         I     93 800 I I-----------------------------------------------I----------------I I Záloha na daň (15% )             I     14 070 I I-----------------------------------------------I----------------I I Pojistně zaměstnance (11% )          I     7 700 I I-----------------------------------------------I----------------I I Čistá mzda                  I     48 230 I I-----------------------------------------------I----------------I
Vyměřovací základ zaměstnance nedosáhne u žádného zaměstnavatele maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění pro rok 2013, takže je hrazeno zaměstnancem i oběma zaměstnavateli pojistné na sociální pojištění za všechny kalendářní měsíce roku 2013 a rovněž tak pojistné na zdravotní pojištění.
Souhrnně zaměstnanec odvedl pojistné z vyměřovacího základu 1 080 000 Kč + 840 000 Kč = 1 920 000 Kč, tedy z vyměřovacího základu, který převyšuje maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění o částku (1 920 000 Kč - 1 242 432 Kč) = 677 568 Kč.
Na základě žádosti zaměstnance vrátí mu OSSZ pojistné 677 568 Kč x 0,065 = 44 042 Kč.
V daňovém přiznání poplatníka daně z příjmů fyzických osob za rok 2013 bude uplatněno solidární zvýšení daně dle § 16a ZDP.
 
Maximální vyměřovací základ u osoby samostatně výdělečně činné v roce 2013
Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné. V § 15a odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb. se uvádí, že maximálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy. Tedy stejná výše jako činí maximální vyměřovací základ pro zaměstnance. V roce 2013 tak činí pro OSVČ maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální pojištění 1 242 432 Kč bez ohledu na to, jak dlouho byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v kalendářním roce, a bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní či vedlejší výdělečnou činnost. Obdobně jako u zaměstnance pro roky 2013 až 2015 se maximální vyměřovací základ nepoužije pro účely pojistného na zdravotní pojištění.
Příklad 5
Osoba samostatně výdělečně činná vykonává od června 2013 hlavní výdělečnou činnost (podnikání) a v Přehledu za rok 2013 uvede základ daně (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši 3 900 000 Kč.
Vyměřovací základ OSVČ pro stanovení výpočtu pojistného na sociální pojištění a pojistného na zdravotní pojištění činí:
50% z částky 3 900 000 Kč = 1 950 000 Kč.
Tato částka převyšuje maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální pojištění, proto bude vyměřovacím základem OSVČ pro stanovení výše pojistného na sociální pojištění za rok 2013 částka 1 242 432 Kč.
Vyměřovacím základem pro stanovení výše pojistného na zdravotní pojištění bude částka 1 950 000 Kč.
 
Řešení u zaměstnance, který je v roce 2013 současně osobou samostatně výdělečně činnou
Z ustanovení § 15a odst. 6 zákona č. 589/1992 Sb. vyplývá, že pokud je osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce též zaměstnancem a součet vyměřovacího základu nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance a vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti přesáhne maximální vyměřovací základ OSVČ stanovený podle § 15a odst. 5 zákona, sníží se o tuto přesahující částku nejdříve vyměřovací základ OSVČ, a jeli přesahující částka vyšší než tento vyměřovací základ OSVČ, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance.
Příklad 6
Fyzická osoba je zaměstnána jako obchodní ředitel v obchodní společnosti a současně vykonává v průběhu kalendářního roku 2013 podnikatelskou činnost jako OSVČ, která není v kolizi s pracovní činností v zaměstnání. Z podnikání dosáhne za rok 2013 daňový základ 1 500 000 Kč a ze zaměstnání dosáhne zdanitelné příjmy 950 000 Kč (jedná se o vyměřovací základ zaměstnance).
Zaměstnanec hradí prostřednictvím svého zaměstnavatele měsíčně pojistné na důchodové a zdravotní pojištění v plné výši ze svých zdanitelných příjmů.
V rámci podnikání činí vyměřovací základ fyzické osoby:
50% x 1 500 000 Kč = 750 000 Kč.
Celkový vyměřovací základ dosáhne za rok 2013 u fyzické osoby částku:
750 000 Kč + 950 000 Kč = 1 700 000 Kč.
Tento vyměřovací základ převyšuje maximální vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění o částku 457 568 Kč.
Osoba samostatně výdělečně činná proto sníží v Přehledu pro OSSZ svůj vyměřovací základ a pojistné za rok 2013 z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti bude vypočteno z vyměřovacího základu:
750 000 Kč - 457 568 Kč = 292 432 Kč.
Na odvedené pojistné na důchodové pojištění v rámci zaměstnání tento postup nemá vliv.