Maximální vyměřovací základ 2013 a jeho daňové důsledky

Vydáno: 21 minut čtení

V článku si ukážeme různé situace uplatnění maximálního vyměřovacího základu v roce 2013 jak u zaměstnanců, tak u OSVČ, a porovnáme si daňové důsledky ve změnách v uplatnění maximálního vyměřovacího základu v roce 2013 oproti roku 2012.

Maximální vyměřovací základ 2013 a jeho daňové důsledky
Ing.
Ivan
Macháček
 
Maximální vyměřovací základ zaměstnance
V ustanovení § 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je pro zaměstnance stanoven pro účely pojistného na sociální pojištění maximální vyměřovací základ ve výši 48násobku průměrné mzdy. Rozhodným obdobím, z něhož se maximální vyměřovací základ zaměstnance zjišťuje, je kalendářní rok. Za průměrnou mzdu se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
Obdobně nalezneme v zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu zaměstnance. Jedná se o § 3 odst. 15, kde se uvádí, že maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro účely pojistného na zdravotní pojištění je částka ve výši 72násobku průměrné mzdy.
V roce 2013 se použije maximální vyměřovací základ pouze pro účely pojistného na sociální pojištění. Na základě zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, se maximální vyměřovací základ pro účely zdravotního pojištění nepoužije v letech 2013 až 2015.
Nařízení vlády č. 342/2012 Sb. stanoví všeobecný vyměřovací základ za rok 2011 ve výši 25 093 Kč a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu 1,0315. Na základě těchto údajů činí v roce 2013 průměrná mzda 25 884 Kč a maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální pojištění činí: 48 měsíců x 25 884 Kč = 1 242 432 Kč.
Pro doplnění si ještě uveďme výši maximálního vyměřovacího základu pro rok 2012, kdy byl použit maximální vyměřovací základ jak pro účely pojistného na sociální pojištění, tak pro účely pojistného na zdravotní pojištění. Pro stanovení výše maximálního vyměřovacího základu pro rok 2012 se vycházelo z nařízení vlády č. 286/2011 Sb., které stanovilo všeobecný vyměřovací základ za rok 2010 ve výši 24 526 Kč a přepočítací koeficient pro jeho úpravu 1,0249. Na základě těchto údajů činila průměrná mzda pro účely stanovení maximálního vyměřovacího základu po zaokrouhlení 25 137 Kč. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění v roce 2012 tak činil 25 137 Kč x 48 = 1 206 576 Kč a maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění v roce 2012 činil 25 137 Kč x 72 = 1 809 864 Kč.
 
Řešení u zaměstnance, který je v roce 2013 zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele
Z ustanovení § 15a odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb. vyplývá, že přesáhne-li v kalendářním roce ú