Povinnost stálé provozovny zahraniční osoby vést účetnictví podle českých právních předpisů

Vydáno: 8 minut čtení

V tomto článku bychom čtenáře rádi seznámili se základními ustanoveními souvisejících právních předpisů a podzákonných norem, z kterých lze jednoznačně vyvodit povinnost stálé provozovny zahraniční osoby1) vést účetnictví a její rozsah. Z důvodu odlišné úpravy stálé provozovny v jednotlivých smlouvách o zamezení dvojímu zdanění bude pro účely celého článku použito znění ustanovení modelové smlouvy OECD, ze které většina uzavíraných smluv vychází.2)

Povinnost stálé provozovny zahraniční osoby vést účetnictví podle českých právních předpisů
Ing.
Jan
Hájek
MBA
daňový poradce Rödl & Partner
Ing.
David
Trytko
vedoucí auditorského týmu/Associate Partner Rödl & Partner
 
Stálá provozovna
Stálá provozovna je pojmem
sui generis
používaným výhradně daňovým právem, tj. ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění, které Česká republika uzavřela, v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále j