Společnost s r. o., neplátce DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Malá společnost s r. o. s jedním společníkem. Společník vložil v roce 2005 do společnosti nemovitost (budovu a pozemky) a v plné hodnotě dle znaleckého posudku navýšil základní kapitál. Nyní se rozhodl s ohledem na mnoho okolností, že chce nemovitost vyjmout z majetku společnosti s dopadem do snížení základního kapitálu, resp. aby se jednalo o návrat do původního stavu před vkladem v roce 2005. Jakým způsobem toto provést, aby to nejméně zatížilo společnost, a souvisí s tím nějaké daňové povinnosti?

Společnost s r. o., neplátce DPH
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
§ 135, 143 a 196a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“),
-
§ 23 odst. 7, § 24 odst. 7, § 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Ve všech mi dostupných komentářích obchodního zákoníku se ohledně snížení základního kapitálu hovoří pouze o „výplatě“, tedy o vyplacení peněžité částky. Na rozdíl od vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku, které lze vypořádat v nepeněžní formě, na což mimo jiné výslovně pamatuje také proti-spekulativní daňové ustanovení § 10 odst. 8 ZDP, které nařizuje, aby společník zdanil případný přesah znalecké hodnoty („ceny obvyklé“) vydaného majetku a jeho účetní hodnoty u dotyčné společnosti. Proto doporučuji tazateli nejprve konzultovat s právníkem specializujícím se na obchodní právo, jestli je přípustné nepeněžité plnění (v daném případě vydáním nemovitostí).
Co je ovšem podle mne přípustné, aby byl závazek s. r. o. z titulu výplaty ze sníženého základního kapitálu započten na její pohledávku vůči dotyčnému společníkovi z prodejní ceny za nemovitost. Přitom ale podle § 135 a § 196a odst. 3 ObchZ je nutno převodní cenu nemovitosti prodávanou jednateli s. r. o. stanovit na základě posudku znalce jmenovaného za tímto účelem soudem (obdobně jako při nepeněžitých vkladech). Tato „cena obvyklá“ je rovněž nezbytná z daňového hlediska, protože se jedná o obchod mezi spojenými osobami (viz § 23 odst. 7 ZDP).
O snížení základního kapitálu s. r. o. musí rozhodnout valná hromada aspoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů společníků (nevyžaduje-li společenská smlouva více hlasů), a o rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
Jednatel s. r. o. je povinen zveřejnit v Obchodním věstníku rozhodnutí společnosti o snížení základního kapitálu, a to dvakrát s časovým odstupem 30 dnů. V tomto oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 90 dnů po posledním oznámení. Včas přihlášeným věřitelům společnost poskytne přiměřené zajištění jejich pohledávek nebo tyto pohledávky uspokojí. To vše je třeba rejstříkovému soudu prokázat.
Pokud základní
kapitál
nebyl v minulosti zvýšen z jejího vlastního kapitálu, resp. ze zisku (fondu) s. r. o., pak výplata společníkovi ze snížení ZK nepodléhá zdanění, jen se mu sníží nabývací cena podílu - § 24 odst. 7 ZDP.
Když byl v minulosti s. r. o. základní
kapitál
zvýšen z vlastních zdrojů, resp. ze zisku, jde při jeho snížení fakticky o dodatečné čerpání podílů na zisku, které podléhá srážkové dani 15% [§ 36 odst. 2 písm. i) ZDP]. Přitom se základní
kapitál
snižuje vždy nejprve právě o tu část, která byla zvýšena ze zisku (fondu) společnosti.