Rovnost zbraní před soudem

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.3.2013, sp. zn. 9 Afs 6/2012. www.nssoud.cz

Rovnost zbraní před soudem
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
K předpisům:
Pro nynější řízení je podstatné, že soud zasílá účastníkům řízení všechna
relevantní
vyjádření. Tato povinnost jej netíží v případě vyjádření nepřínosných či repetitivních.
Soudní řád správní blíže neřeší, zda je povinností soudu zasílat jedné straně sporu jednotlivá podání druhé strany sporu. Řešena je toliko otázka žalob a vyjádřeních k nim. Nicméně dle Nejvyššího správního soudu se tato povinnost vztahuje na všechna podání, ledaže by se jednalo o podání nepřínosná či opakující se. Bude tak vadou řízení, pokud soud nedoručí druhé straně vyjádření, které nebude možno považovat za nepřínosné či opakující se.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní