Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2012/2013

Vydáno: 10 minut čtení

Od 1.1.2012 pracují zaměstnavatelé s novými podmínkami u dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. K tomuto datu se jednak zvýšila částka rozhodná pro účast na zdravotním pojištění u dohod o pracovní činnosti z dřívějších 2 000 Kč na 2 500 Kč, jednak se zaměstnanci z pohledu zdravotního pojištění staly i osoby pracující na základě dohody o provedení práce, ovšem za podmínky, že zúčtovaný příjem přesáhnul 10 000 Kč. V této souvislosti podotýkám, že příjmy na základě dohody o pracovní činnosti do 2 500 Kč a dohody o provedení práce nepřevyšující 10 000 Kč se ve zdravotním pojištění pro účely vzniku zaměstnání nesčítají, ať už se jedná o dohody u jednoho zaměstnavatele nebo u více zaměstnavatelů. V následujícím textu si blíže rozebereme některé situace, se kterými se u těchto dohod mohli zaměstnavatelé setkat na přelomu let 2012/2013.

Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2012/2013
Ing.
Antonín
Daněk
Příklad 1
Dohoda o provedení práce končí k datu 31.12.2012. V měsíci listopadu byl zaměstnanci zúčtován příjem 13 000 Kč a v měsíci prosinci 9 000 Kč. Od 2.1.2013 byla tato dohoda obnovena za podmínky, že zúčtovaný příjem činí 10 000 Kč.
Jelikož vyměřovací základ zaměstnance nepřevýšil za měsíc prosinec 10 000 Kč, odhlásí zaměstnavatel zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny k datu 30.11.2012. Další oznámení již neprovádí, neboť sjednaný příjem nebude v roce 2013 převyšovat částku 10 000 Kč. Pro pojištěnce tato skutečnost znamená, že od měsíce prosince nemá ve zdravotním pojištění řešen tímto zaměstnáním svůj pojistný vztah. Z tohoto důvodu musí být od kteréhokoli dne měsíce prosince registrován u zdravotní pojišťovny buď jako zaměstnanec v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění, nebo může začít podnikat jako OSVČ s placením alespoň minimálních záloh. Dalšími možnostmi jsou registrace v kategorii osob, za které platí pojistné stát (například jako uchazeč o zaměstnání), případně i vynětí z českého systému