Daňové doklady podle ZDPH od 1.1.2013

Vydáno: 29 minut čtení
Daňové doklady podle ZDPH od 1.1.2013
Ing.
Jiří
Vychopeň
Od 1.1.2013 nabyla účinnosti směrnice Rady 2010/45/EU, na základě které došlo k podstatným změnám pravidel fakturace ve směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Od uvedeného data jsou tyto změny implementovány i do české právní úpravy daňových dokladů v ustanoveních dílu 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), a to na základě technické novely ZDPH přijaté s účinností od 1.1.2013 zákonem č. 502/2012 Sb. (ve Sbírce zákonů byl tento zákon zveřejněn dne 31.12.2012).
Podle důvodové zprávy k zákonu č. 502/2012 Sb. je hlavním záměrem změn v ZDPH uskutečněných v souvislosti s implementací směrnice Rady 2010/45/EU širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů, což by mělo všeobecně přispět ke snížení nadměrné administrativní zátěže. Novelou ZDPH došlo ke zjednodušení pravidel pro vystavování elektronických daňových dokladů, čímž byla posílena rovnoprávnost listinné a elektronické podoby daňových dokladů.
Právní úprava daňových dokladů v dílu 5 ZDPH je od 1.1.2013 nově rozdělena do osmi oddílů:
Oddíl 1 - Obecná ustanovení o daňových dokladech
Oddíl 2 - Vystavování daňových dokladů
Oddíl 3 - Náležitosti daňových dokladů
Oddíl 4 - Zjednodušený daňový doklad
Oddíl 5 - Zvláštní daňové doklady
Oddíl 6 - Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
Oddíl 7 - Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů
Oddíl 8 - Uchovávání daňových dokladů
Obecná ustanovení o daňových dokladech
§ 26 - Daňový doklad
V odstavci 1 je daňový doklad obecně definován jako písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně (v dosavadním ZDPH nebyla uvedena žádná obecná definice daňového dokladu, pouze byl v § 28 odst. 1 uveden základní výčet jednotlivých druhů daňových dokladů).
Podle ustanovení v odstavcích 2 a 3 může mít daňový doklad listinnou nebo elektronickou podobu, přičemž daňovým dokladem v elektronické podobě je daňový doklad tehdy, je-li vystaven a obdržen elektronicky.
V odstavci 3 je stanoveno, že s použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění podle tohoto daňového dokladu uskutečnilo. Oproti dosavadní právní úpravě, která vyžadovala souhlas příjemce plnění pouze při vystavení daňového dokladu v elektronické podobě (§ 26 odst. 4), je nově vyžadován souhlas příjemce plnění pro veškeré použití elektronického daňového dokladu, což podle důvodové zprávy zahrnuje kromě vystavení daňového dokladu i jeho předání nebo zpřístupnění a rovněž i jeho uchování po celou dobu stanovenou pro uchovávání daňových dokladů. Vlastní způsob udělení souhlasu s použitím daňového dokladu v elektronické podobě ale zákon nestanoví (žádný způsob neuvádí ani směrnice Rady) a ponechává volbu vhodného konkrétního způsobu udělení tohoto souhlasu plně na účastnících obchodní transakce. Za udělení souhlasu příjemce plnění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě tak bude zřejmě možno považovat např. i to, že příjemce plnění uvede daňový doklad ve své evidenci přijatých daňových dokladů.
Pokud příjemci plnění nebude vyhovovat použití daňového dokladu v elektronické podobě, měl by zřejmě svůj nesouhlas s použitím daňového dokladu v této podobě dát jednoznačně najevo (volba konkrétního způsobu bude opět záležet na účastnících obchodní transakce) a v takovém případě může být daňový doklad vystaven a použit pouze v listinné podobě.
Podle odstavce 4 nadále platí, že za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje, což se vztahuje i na případ, kdy daňový doklad vystavuje na základě písemného zmocnění osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osoba.
Od 1.1.2013 již nejsou plátci, pro které bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH, povinni doplňovat na obdrženém daňovém dokladu výši daně. Namísto toho jsou podle nového znění § 92a odst. 2 ZDPH povinni od uvedeného data doplňovat výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.
Ani v jiných případech již ZDPH nestanoví povinné doplňování údajů na obdrženém daňovém dokladu. To se týká např. osob, které pořizují zboží z jiného členského státu. Podle nového § 100a ZDPH jsou plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží, a to v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států. Se zrušením doplňování údajů na obdrženém daňovém dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu přestalo platit i dřívější ustanovení § 35 odst. 3 ZDPH, podle kterého se datum doplnění údajů na daňovém dokladu pořizovatelem považovalo za datum vystavení daňového dokladu. Nově se i v uvedeném případě považuje za datum vystavení daňového dokladu datum jeho vystavení vystavovatelem, které je podle článku 226 směrnice Rady 2006/112/ES povinnou náležitostí vystavovaných faktur.
Vystavování daňových dokladů
§ 27 - Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů
Základním pravidlem podle odstavce 1 je, že při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby podléhá vystavování daňových dokladů pravidlům toho členského státu, ve kterém je místo plnění. Podle důvodové zprávy se to týká především obsahu daňových dokladů a typu daňových dokladů.
V odstavci 2 jsou vymezeny případy, kdy základní pravidlo podle odstavce 1 neplatí a kdy se vystavování daňových dokladů řídí pravidly členského státu, ve kterém má osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, a to:
a)
je-li místo plnění v jiném členském státu a osoba poskytující toto plnění nemá v tomto jiném členském státu sídlo ani provozovnu a zároveň je osobou povinnou přiznat daň příjemce plnění (s výjimkou případu, kdy je příjemce plnění zmocněn k vystavení daňového dokladu),
b)
je-li místo plnění ve třetí zemi.
Příklad
Slovenská firma, která nemá v České republice sídlo ani provozovnu, provede pro českého zákazníka (plátce) opravu na jeho nemovitosti umístěné v České republice, přičemž zákazníka, který je povinen přiznat a zaplatit daň v České republice, písemně zmocnila k vystavení daňového dokladu. V tomto případě se uplatní základní pravidlo podle § 27 odst. 1 ZDPH, tj. zákazník vystaví daňový doklad podle pravidel stanovených v ZDPH.
Pokud by v daném případě daňový doklad vystavovala sama slovenská firma, musel by být vystaven podle pravidel stanovených ve slovenském zákoně o DPH.
§ 28 - Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku
V odstavci 1 jsou vymezeny případy, kdy je povinen vystavit daňový doklad plátce, a to:
a)
při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,
b)
při zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
c)
při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
d)
při přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty (poznámka: od 1.1.2013 se povinnost plátce přiznat daň ke dni přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění podle § 21 odst. 1 ZDPH nově týká i plátců, kteří nevedou účetnictví),
e)
při uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13 odst. 4 písm. c) až e),
f)
při uskutečnění plnění podle § 14 odst. 3, s výjimkou § 14 odst. 3 písm. c) až e).
V odstavci 2 jsou vymezeny případy, kdy je povinna vystavit daňový doklad osoba povinná k dani, a to:
a)
při uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud jde o:
1.
poskytnutí služby,
2.
dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
3.
dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
b)
při poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi,
c)
při přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.
V odstavci 3 je stanovena obecná lhůta pro vystavení daňového dokladu, a to stejně jako dříve v délce 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.
Pro některé případy je ale v odstavci 4 nově stanoveno, že daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo plnění nebo byla přijata úplata před jeho uskutečněním, např.:
-
při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
-
při poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v jiném členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny,
-
při poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi.
Příklad
Český plátce, který dodává zboží s instalací českým firmám v tuzemsku, uskuteční v roce 2013 také dodání zboží s instalací firmě v Německu. Zatímco při dodání zboží s instalací v tuzemsku je plátce povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění tohoto zdanitelného plnění, při dodání zboží s instalací firmě v Německu může daňový doklad vystavit do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém bude dodání zboží s instalací v Německu uskutečněno.
Podle odstavce 5 je nadále osobám povinným k dani umožněno písemně zmocnit k vystavení daňového dokladu osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Je-li zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.
Náležitosti daňových dokladů
§ 29 - Náležitosti daňového dokladu
V odstavci 1 jsou vymezeny základní náležitosti všech daňových dokladů, které se podstatně neliší od toho, jak byly dříve vymezeny náležitosti běžného daňového dokladu v § 28 odst. 2 ZDPH (pojem "běžný daňový doklad" se ale již v nové právní úpravě nepoužívá a namísto toho je používán obecnější pojem "daňový doklad"). V dalších oddílech jsou pak pro jednotlivé specifické daňové doklady stanoveny pouze výjimky či odchylky od základních náležitostí.
Nově je v náležitostech daňového dokladu [písm. l)] stanoveno, že výše daně se v daňovém dokladu uvádí v české měně. Změna je také v tom, že způsob zaokrouhlování vypočtené daně již není uveden v náležitostech daňového dokladu, ale je nově uveden v § 37 ZDPH, který upravuje způsob výpočtu daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby. Do 31.12.2012 bylo v § 26 odst. 1 ZDPH stanoveno, že "údaje o dani a základu daně se na daňovém dokladu uvádějí v české měně". Z toho je zřejmé, že tu došlo k určité změně, a to v návaznosti na nové znění článku 230 Směrnice Rady 2006/112/ES, podle kterého lze částky uvedené na daňovém dokladu vyjadřovat v jakékoli měně za předpokladu, že výše daně, jež má být odvedena nebo opravena, je vyjádřena v národní měně příslušného členského státu s využitím stanoveného přepočtového mechanismu.
Podle odstavce 4 se označením osob, které uskutečňují plnění nebo pro které se plnění uskutečňuje, pro účely daňových dokladů [povinné náležitosti podle odstavce 1 písm. a) a c)] rozumí:
a)
obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název,
b)
dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a
c)
sídlo.
Podle nového znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) ZDPH se pro účely tohoto zákona rozumí sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu. Podle nového znění § 98 písm. c) ZDPH zveřejní správce daně údaj o sídle plátce nebo identifikované osoby spolu s dalšími údaji z registru plátců a identifikovaných osob, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu se ale pro účely správy daní sídlem právnické osoby rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje (podle ustanovení § 127 odst. 1 daňového řádu je toto sídlo povinen daňový subjekt uvést v přihlášce k registraci u příslušného správce daně).
Není tedy úplně jasné, jaký údaj o sídle plátce nebo identifikované osoby by měl být podle § 98 ZDPH zveřejněn.
Pro některé právnické osoby může být správné určení sídla pro účely daňových dokladů podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) ZDPH oříškem, neboť k zásadním rozhodnutím a schůzkám vedení může docházet na mnoha různých místech odlišných od adresy, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, tudíž odlišných i od sídla, které pro účely správy daní uvedl daňový subjekt v přihlášce k registraci.
Příklad
Společnost s ručením omezeným má podle obchodního rejstříku sídlo v budově, kterou vlastní a kde provozuje svou činnost, ale k zásadním rozhodnutím týkajícím se řízení společnosti se společníci a jednatelé scházejí vždy jinde, a to buď v bytě jednoho z nich, nebo v blízké restauraci. Podle ZDPH by v tomto případě měla společnost uvádět jako své sídlo pro účely daňových dokladů buď adresu bytu společníka, nebo adresu restaurace.
U fyzických osob by zřejmě mělo být sídlem pro účely daňových dokladů vždy místo pobytu. Místo vedení tu nepřipadá v úvahu, neboť při vykonávání své ekonomické činnosti nemůže být fyzická osoba odnikud a nikým řízena či vedena, což vyplývá např.:
-
z ustanovení § 2 odst. 1 obchodního zákoníku, podle kterého se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,
-
z článku 9 Směrnice Rady 2006/112/ES, podle kterého osoby povinné k dani vykonávají svou ekonomickou činnost samostatně.
V této souvislosti je nutno ještě připomenout, že podle ustanovení § 13a odst. 1 obchodního zákoníku je každý podnikatel povinen na všech fakturách uvádět mimo jiné i údaj o svém sídle (to se týká právnických osob) nebo místu podnikání (to se týká fyzických osob). Místem podnikání fyzické osoby je podle ustanovení § 2 odst. 3 obchodního zákoníku adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (např. v živnostenském rejstříku). Obdobným způsobem bylo do 31.12.2012 vymezeno místo podnikání u fyzických osob povinných k dani i pro účely ZDPH, přičemž do uvedeného data bylo uvádění místa podnikání jednou z povinných náležitostí daňových dokladů. Od 1.1.2013 ale již není místo podnikání v ZDPH vůbec vymezeno a bylo vypuštěno i z náležitostí daňových dokladů. Jak bylo ale již uvedeno, jsou podnikatelé, kteří jsou fyzickými osobami, povinni uvádět na všech fakturách místo svého podnikání. Pokud tedy tito podnikatelé jako plátci či osoby povinné k dani vystavují daňové doklady ve formě faktur (což je běžná praxe), měli by v nich nyní uvádět kromě adresy sídla podle ZDPH (tj. místa pobytu) i adresu místa podnikání podle obchodního zákoníku, nejde-li o jednu a tutéž adresu.
V odstavci 2 je stanoveno, že daňový doklad musí dále obsahovat:
-
odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně; Například:
-
při pronájmu bytu nebo nebytových prostor osvobozeném od daně bude na daňovém dokladu uveden odkaz na ustanovení § 56 odst. 3 ZDPH,
-
při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v tomto jiném členském státu bude na daňovém dokladu uveden odkaz na ustanovení § 64 odst. 1 ZDPH,
-
při poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, bude na daňovém dokladu uveden odkaz na ustanovení § 67 odst. 1 ZDPH.
-
slova "vystaveno zákazníkem", je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu;
-
slova "daň odvede zákazník", je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. Tuto náležitost musí daňový doklad obsahovat např.:
-
při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
-
poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, pokud je osoba, které je služba poskytována, povinna přiznat a zaplatit daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění,
-
uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
Příklad
V měsíci únoru 2013 poskytne plátce právní službu slovenské firmě, přičemž daň bude v tomto případě povinen přiznat a zaplatit příjemce služby na Slovensku. Kromě povinných náležitostí podle § 29 odst. 1 ZDPH uvede plátce na daňovém dokladu také slova "daň odvede zákazník" (od 1.1.2013 již nemusí být v tomto případě na daňovém dokladu uvedeno sdělení o povinnosti příjemce služby přiznat a zaplatit daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, ani odkaz na příslušné ustanovení ZDPH nebo předpisu Evropské unie, ani jiný odkaz, podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň příjemce služby).
Příklad
V měsíci březnu 2013 poskytne plátce jinému plátci stavební práce s místem plnění v tuzemsku, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. V tomto případě je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH povinen daň přiznat plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění uskutečněno, a proto plátce, který toto zdanitelné plnění uskutečnil, musí na daňovém dokladu uvést slova "daň odvede zákazník".
Podle odstavce 3 daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:
-
daňové identifikační číslo osoby, pro kterou plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,
-
rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň anebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty,
-
sazbu daně a výši daně, jedná-li se o plnění osvobozené od daně nebo je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.
Od 1.1.2013 musí daňový doklad v některých případech obsahovat kromě údajů stanovených v § 29 ZDPH i některé další speciální údaje, např.:
-
při dodání nového dopravního prostředku musí být podle ustanovení § 19 odst. 8 ZDPH na daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto skutečnost potvrzující,
-
při poskytnutí cestovní služby musí být podle ustanovení § 89 odst. 9 ZDPH na daňovém dokladu uveden údaj "zvláštní režim - cestovní služba" (nadále platí, že při poskytnutí cestovní služby nesmí být na daňovém dokladu samostatně uvedena daň týkající se přirážky),
-
při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, musí být podle ustanovení § 90 odst. 14 ZDPH na daňovém dokladu uveden údaj "zvláštní režim - použité zboží" nebo "zvláštní režim - umělecká díla" nebo "zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti" (i v tomto případě nadále platí, že na daňovém dokladu nesmí být samostatně uvedena daň týkající se přirážky, ale s nově stanovenou výjimkou dokladu o prodeji osobního automobilu pro osobu se zdravotním postižením).
Nadále platí, že v případě plnění uskutečněného skupinou se na daňovém dokladu namísto označení skupiny, která uskutečňuje plnění, uvádí označení člena skupiny, který uskutečňuje plnění. Obdobně se i v případě plnění uskutečněného pro skupinu na daňovém dokladu namísto označení skupiny, pro kterou se uskutečňuje plnění, uvádí označení člena skupiny, pro kterého se uskutečňuje plnění.
Zjednodušený daňový doklad
§ 30 - Vystavování zjednodušeného daňového dokladu
Podle odstavce 1 lze daňový doklad vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč. Zásadní změna je v tom, že nově lze zjednodušený daňový doklad vystavit jen na základě rozhodnutí osoby poskytující plnění (podle dřívějšího ustanovení § 28 odst. 3 ZDPH byl plátce uskutečňující zdanitelné plnění povinen vystavit zjednodušený daňový doklad na požádání), přičemž jako zjednodušený daňový doklad lze nyní vystavit i splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití. Nově je možné použít zjednodušený daňový doklad i při bezhotovostním způsobu úplaty.
V odstavci 2 jsou vymezeny případy, kdy nelze daňový doklad vystavit jako zjednodušený daňový doklad (poznámka: např. při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, nebo při uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje).
§ 30a - Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu
Podle odstavce 1 daňový doklad vystavený jako zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat:
a)
označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
b)
daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
c)
jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
d)
základ daně,
e)
výši daně.
Podle odstavce 2 musí zjednodušený daňový doklad v případě, kdy neobsahuje výši daně, obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.
Zvláštní daňové doklady
§ 31 - Splátkový kalendář
Splátkový kalendář se používá při uskutečňování dílčích plnění podle nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu podniku atd. Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu a tvoří součást nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu podniku nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.
§ 31a - Platební kalendář
Platební kalendář se používá při platbách za zdanitelné plnění před jeho uskutečněním podle předem stanoveného rozpisu plateb. Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud:
a)
obsahuje náležitosti daňového dokladu,
b)
osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, a
c)
je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.
Nadále platí, že platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.
§ 31b - Souhrnný daňový doklad
Osobám povinným k dani se v případě uskutečňování několika zdanitelných plnění pro stejnou osobu nadále umožňuje vystavit za těchto několik samostatných zdanitelných plnění souhrnný daňový doklad, a to do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém:
a)
se uskutečnilo první plnění uvedené na souhrnném daňovém dokladu, nebo
b)
byla přijata první úplata uvedená na souhrnném daňovém dokladu, pokud vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.
Na souhrnném daňovém dokladu mohou být údaje, které jsou společné pro všechna samostatná plnění, uvedeny jen jednou, ale pro každé samostatné plnění musí být zvlášť uvedeny tyto údaje:
-
den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve,
-
jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně,
-
základ daně, sazba daně a výše daně.
§ 32 - Doklad o použití
Doklad o použití je daňový doklad, který se vystavuje při uskutečnění těchto plnění:
-
při použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce (např. při trvalém použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně),
-
při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši podle § 72 odst. 6 ZDPH,
-
při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu podniku,
-
při dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, které se podle § 13 odst. 4 písm. g) ZDPH považuje za dodání zboží za úplatu,
-
při poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce (např. při poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců nebo jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn odpočet daně),
-
při vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.
Doklad o použití musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 ZDPH s tím rozdílem, že namísto rozsahu a předmětu plnění se uvede sdělení o účelu použití (např. "použití pro osobní spotřebu", "vložení majetkového vkladu", "vydání vypořádacího podílu" apod.).
Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
Podle odstavce 1 se za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska považuje:
a)
rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost, nebo
b)
jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.
Podle odstavce 2 se za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.
Jedinou změnou proti dosavadní právní úpravě je zde nahrazení pojmu "celní orgán" novým pojmem "celní úřad", a to v návaznosti na novelu celního zákona od 1.1.2013.
Za daňový doklad při vývozu zboží se stejně jako dosud považuje:
a)
rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí zemně, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství, nebo
b)
rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.
Také v tomto případě je jedinou změnou nahrazení dřívějšího pojmu "celní orgán" novým pojmem "celní úřad".
Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů
Jedná se o zcela nové ustanovení, kterým je do ZDPH implementován článek 233 směrnice Rady 2006/112/ES.
Podle odstavce 1 musí být u daňového dokladu od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. V odstavci 2 je pak definováno, co se rozumí věrohodností původu daňového dokladu, neporušeností jeho obsahu a jeho čitelností (např. neporušenost obsahu daňového dokladu znamená, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn, zatímco čitelnost daňového dokladu je zajištěna tím, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení).
Podle odstavce 3 může být věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu dosaženo jakýmikoli kontrolními mechanismy procesů, které vytvářejí spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním. V odstavci 4 jsou uvedeny příklady technologií, kterými lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit věrohodnost původu daňových dokladů v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu (např. opatření uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou). Konkrétní způsoby a příklady dalších možností zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu budou podle důvodové zprávy k zákonu č. 502/2012 Sb. upraveny v metodickém materiálu Generálního finančního ředitelství.
Uchovávání daňových dokladů
V odstavci 1 je nově stanoveno, že povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, za kterého se považuje osoba povinná k dani, která:
a)
daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde o daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo
b)
má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo identifikovanou osobou, pokud jde o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku.
Podle odstavce 2 nadále platí, že daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. V odstavci 3 je uchovateli se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku stanovena povinnost uchovávat daňové doklady v tuzemsku s výjimkou daňových dokladů, které jsou uchovávány způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup. V odstavci 4 je uchovateli se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku stanovena povinnost předem oznámit správci daně místo uchovávání daňových dokladů v případě, že toto místo není v tuzemsku.
V odstavci 5 je stanovena povinnost uchovatele zajistit na žádost správce daně český překlad daňového dokladu vystaveného v cizím jazyce.
Od 1.1.2013 je nově umožněno převádění daňového dokladu nejen z listinné podoby do elektronické, ale i naopak (do 31.12.2012 ZDPH neumožňoval převod daňových dokladů z elektronické podoby do listinné podoby).
V souladu s příslušnými novými články směrnice Rady 2006/112/ES je v ZDPH nově stanoveno, že daňové doklady lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat s tím, že při tomto způsobu uchovávání daňových dokladů musí být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.
Uchovatel je také nadále povinen zajistit bezodkladně přístup pro správce daně k elektronicky uchovávaným daňovým dokladům, které uchovává prostřednictvím elektronických prostředků zaručujících nepřetržitý dálkový přístup k uchovávaným datům, a umožnit mu tyto doklady stahovat a používat je pro účely správy daní.