Disimulace právních úkonů

Vydáno: 2 minuty čtení
Disimulace právních úkonů
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.12.2012, sp. zn. 5 Afs 16/2012.
www.nssoud.cz
K předpisům:
Má-li správce daně za to, že jsou ve věci dány důvody pro aplikaci uvedeného ustanovení, je povinen prokázat nejen zjištěný, formálně právním úkonem zakrývaný skutečný stav, ale i přezkoumatelným způsobem uvést úvahy, které jej k takovému závěru vedly, včetně označení a zhodnocení důkazů, o které svá zjištění opírají. Konstatoval-li žalovaný, že stěžovatel skutečný stav zastírá účelovým jednáním, musí
a priori
tento zastíraný skutečný stav zjistit, jinými slovy, pro závěr o tom, že stěžovatel nějaký skutečný stav účelově zastírá, je třeba nejdříve skutečný stav, který má být zastírán, spolehlivě zjistit. Povinnost zjišťovat formálně právním úkonem zakrývaný "skutečný obsah právního úkonu" (skutečný stav věci), představuje podmínku
sine qua non
pro samotnou aplikaci § 2 odst. 7 zákona o správě daní.
Prokazování disimulace právních úkonů je v praxi relativně obvyklým postupem správců daně. Navzdory tomu jeho procesní aspekty nebývají vždy naplněny, což ve výsledku vede k nezákonnosti stanovené daňové povinnosti. Nejvyšší správní soud tak striktně vyžaduje, aby správce daně spolehlivě zjistil skutečný obsah právního úkonu, který je daňovým subjektem zakrýván. Bez tohoto nemůže doměřená daňová povinnost obstát.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád