Prokazování netržních cen mezi spřízněnými osobami

Vydáno: 2 minuty čtení
Prokazování netržních cen mezi spřízněnými osobami
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.1.2013, sp. zn. 1 Afs 101/2012.
www.nssoud.cz
K předpisům:
Když má správce daně za prokázané, že smluvními stranami předmětného právního úkonu jsou spojené osoby a že tyto si sjednaly cenu lišící se od ceny referenční, tj. unese-li břemeno tvrzení i břemeno důkazní ke všem těmto rozhodným skutečnostem, neznamená to, že může bez dalšího provést úpravu základu daně. Ten, komu má být základ daně upraven, totiž ještě musí dostat prostor (časový i věcný), aby mohl zjištěný rozdíl mezi cenami uspokojivě (viz též rozsudek NSS čj. 7 Afs 74/2010 - 85) vysvětlit a též doložit
Z pohledu zákona o daních z příjmů je povinností spojených osob mít mezi sebou ceny odpovídající cenám tržním. V opačném případě je správce daně oprávněn pro účely daňové tyto ceny neuznat a vycházet z cen tržních. Za tímto účelem je však povinen dostát procesním požadavkům. Tyto pak shrnul ve svém rozsudku Nejvyšší správní soud. Jak vidno, za stěžejní je nutno považovat i skutečnost, zda daňovému subjektu byla dána možnost zdůvodnit rozdíl cen zjištěných správcem daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů