Konkludentní vyměření daně při prekluzi

Vydáno: 2 minuty čtení
Konkludentní vyměření daně při prekluzi
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.1.2013, sp. zn. 1 Afs 96/2012.
www.nssoud.cz
K předpisům:
Vzhledem k tomu, že vytýkací řízení vedené správcem daně nevyústilo v zákonem předvídaný výsledek, tedy vydání platebního výměru, který by nebyl na základě následného přezkumu zrušen, nebyl zde v podstatě jiný způsob vyměření daně, než konkludentní vyměření podle § 46 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků. Tento závěr plně odpovídá aktuální judikatuře Ústavního soudu, konkrétně nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3244/09, na jehož závěrech je založena argumentace žalobkyně.
Otázka
prekluze
ve vztahu k neukončenému vytýkacímu řízení (postupu k odstranění pochybností) byla již v minulosti předmětem soudního řízení vedeného před Ústavním soudem. Ten pak dospěl k závěru, že v případě neukončení řízení v rámci prekluzivní lhůty pro vyměření daně je nutno konstatovat, že daň byla vyměřena konkludentně, tj. souladně s podaným daňovým přiznáním. S tímto názorem se pak Nejvyšší správní soud ztotožnil i v dalších věcech, kdy citovaný případ je toho důkazem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád