Daňové řešení penzijního pojištění v letech 2012 a 2013

Vydáno: 19 minut čtení

V článku si rozebereme blíže daňové řešení doplňkového penzijního spoření v roce 2013 a ukážeme si na rozdíly oproti řešení v roce 2012.

Daňové řešení penzijního pojištění v letech 2012 a 2013
Ing.
Ivan
Macháček
Důchodová reforma realizovaná od 1. 1. 2013 je založena na třech pilířích:
*
I. pilíř – průběžný systém důchodového pojištění
,
*
II. pilíř – důchodové spoření
(zákon č. 426/2011 Sb. a zákon č. 397/2012 Sb.),
*
III. pilíř – doplňkové penzijní spoření
(zákon č. 427/2011 Sb. a změna tohoto zákona provedená zákonem č. 403/2012 Sb.).
 
Princip doplňkového penzijního spoření
V rámci doplňkového penzijního spoření vzniknou k 1. 1. 2013 nové účastnické fondy a současně vedle nich bude fungovat tzv. transformovaný fond, do kterého budou převedeni dosavadní účastníci penzijních fondů v rámci penzijního připojištění. Stávajícím účastníkům penzijních společností zůstanou zachovány dosavadní výhodné podmínky penzijního připojištění. Od 1. 1. 2013 je možné vstupovat pouze do účastnických fondů. Od 1. 1. 2013 dochází k novému stanovení výše státního příspěvku poskytovaného jak účastníkům penzijního připojištění, tak účastníkům doplňkového penzijního spoření.
Výše státního příspěvku u doplňkového penzijní spoření a penzijního připojištění
 +---------------------+-----------------------+------------------------+ | Měsíční úložka v Kč |  Měsíční státní   |  Měsíční státní   | |           | příspěvek v roce 2012 | příspěvek v roce 2013 | +---------------------+-----------------------+------------------------+ | 100         | 50          |  0          | | 200         | 90          |  0          | | 300         | 120          | 90          | | 400         | 140          | 110          | | 500         | 150          | 130          | | 600         | 150          | 150          | | 700         | 150          | 170          | | 800         | 150          | 190          | | 900         | 150          | 210          | | 1 000 a více    | 150          | 230          | +---------------------+-----------------------+------------------------+
Na rozdíl od roku 2012 kdy se poskytoval státní příspěvek v rámci penzijního připojištění již od měsíční úložky 100 Kč, počínaje lednem 2013 se státní příspěvek v rámci penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření poskytuje až od měsíční úložky 300 Kč. Zvyšuje se však maximální výše měsíčního státního příspěvku z částky 150 Kč pro měsíční úložku 500 Kč a více v roce 2012 na maximální výši měsíčního státního příspěvku 230 Kč pro měsíční úložku 1 000 Kč a více v roce 2013. Účastník penzijního připojištění mohl za rok 2012 získat maximálně roční státní příspěvek 1 800 Kč, pak v roce 2013 může účastník doplňkového penzijního spoření a účastník penzijního připojištění získat roční státní příspěvek 2 760 Kč při měsíční úložce 1 000 Kč a více.
 
Daňové řešení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření
 
Daňové řešení u zaměstnance
Podle § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), ve znění zákona č. 428/2011 Sb., je u zaměstnance od daně z příjmů ze závislé činnosti v roce 2013
osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně
jako:
*
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu nebo u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, * příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let a za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec a v případě jeho smrti jiná osoba, kromě zaměstnavatele,
*
příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění, na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.
Do konce roku 2012 činila limitní částka za výše uvedené příspěvky zaměstnavatele osvobozená od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance 24 000 Kč. Zákonem č. 403/2012 Sb. byla tato limitní částka zvýšena na 30 000 Kč s účinností od 1. 1. 2013.
Tato limitní částka pro osvobození příspěvků od daně z příjmů ze závislé činnosti se jak za rok 2012, tak v roce 2013 sleduje u zaměstnavatele souhrnně za všechny uvedené druhy pojištění. Limitní výše daňového osvobození se vztahuje na příspěvky poskytované zaměstnanci od téhož zaměstnavatele. Pokud získá zaměstnanec příspěvek na tato pojištění od více zaměstnavatelů v průběhu kalendářního roku, sleduje se limitní výše příspěvku osvobozeného od daně z příjmů ze závislé činnosti u každého zaměstnavatele samostatně.
Pokud převyšuje příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištění, resp. na soukromé životní pojištění, popř. na kombinaci těchto pojištění, poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu nebo u penzijní společnosti, u instituce penzijního pojištění nebo na účet u pojišťovny v souhrnu v kalendářním roce u zaměstnance limitní částku (v roce 2012 částku 24 000 Kč a v roce 2013 částku 30 000 Kč), bude v příslušném měsíci, kdy dochází k překročení tohoto limitu, připočtena nadlimitní výše příspěvku ke zdanitelné mzdě zaměstnance a výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů proběhne ze superhrubé mzdy. Příspěvek, který není osvobozen od daně z příjmů a podléhá u zaměstnance zdanění, vstupuje rovněž do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Daňové osvobození u zaměstnance však nelze uplatnit v případě, že příspěvek
na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění anebo na soukromé životní pojištění
je poskytnut zaměstnavatelem ve finanční podobě přímo zaměstnanci
. V tomto případě bude finanční příspěvek poskytnutý zaměstnanci v plné výši zdaňován současně s jeho mzdou ze superhrubé mzdy a je zahrnut do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 
Daňové řešení u zaměstnavatele
U zaměstnavatele daňové řešení příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění vyplývá ze znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění jsou u zaměstnavatele daňově uznatelné bez ohledu na jejich výši
, pokud jejich poskytování zaměstnavatelem vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Daňovým výdajem zaměstnavatele bude i příspěvek uhrazený za zaměstnance, který pracuje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud bude splněna podmínka § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
Příklad 1
Zaměstnavatel přispívá jak v roce 2012, tak v roce 2013 zaměstnanci měsíčně částku 1 500 Kč na penzijní připojištění se státním příspěvkem a současně v prosinci každého roku částku 11 000 Kč na jeho soukromé životní pojištění. Příspěvky zaměstnavatele vychází z vnitřního předpisu zaměstnavatele.
Řešení u zaměstnance v roce 2012
U zaměstnance je za rok 2012 osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti částka v celkové výši 24 000 Kč za oba druhy pojištění. Za měsíc prosinec roku 2012 se bude u zaměstnance jednat o zdanitelný příjem 5 000 Kč. Tato částka bude zahrnuta do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Výpočet zdanění u zaměstnance za měsíc prosinec 2012 si uvedeme pro případ, že jeho hrubá mzda činí v tomto měsíci 23 000 Kč.
 +-----------------------------------------------------------+------------+ |       Výpočet čisté mzdy zaměstnance        | Údaj v Kč | +-----------------------------------------------------------+------------+ | Hrubá mzda                        | 23 000   | | Nepeněžní příjem                     | 5 000   | | Pojistné hrazené zaměstnavatelem 34 % z částky 28 000 Kč | 9 520   | | Základ daně                        | 37 520   | | Záloha na daň z částky 37600 Kč              | 5 640   | | Sleva na dani na poplatníka                | -2 070   | | Záloha na daň po slevě na dani              | 3 570   | | Pojistné zaměstnance 11 % z částky 28 000 Kč       | 3 080   | | Čistá mzda                        | 16 350   | +-----------------------------------------------------------+------------+
Řešení u zaměstnance v roce 2013
V roce 2013 bude u zaměstnance od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena částka v celkové výši 30 000 Kč za oba druhy pojištění. Celková výše příspěvku zaměstnavatele na obě pojištění činí 29 000 Kč, takže celá výše příspěvku bude u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. Výpočet zdanění u zaměstnance si uvedeme pro případ, že jeho hrubá mzda činí v měsíci 23 000 Kč.
 +-----------------------------------------------------------+------------+ |       Výpočet čisté mzdy zaměstnance        | Údaj v Kč | +-----------------------------------------------------------+------------+ | Hrubá mzda                        | 23 000   | | Pojistné hrazené zaměstnavatelem 34 % z částky 23 000 Kč | 7 820   | | Základ daně                        | 30 820   | | Záloha na daň z částky 30 900 Kč             | 4 635   | | Sleva na dani na poplatníka                | -2 070   | | Záloha na daň po slevě na dani              | 2 565   | | Pojistné zaměstnance 11 % z částky 23 000 Kč       | 2 530   | | Čistá mzda                        | 17 905   | +-----------------------------------------------------------+------------+ 
V důsledku zvýšení výše osvobozeného příspěvku v roce 2013 od daně z příjmů ze závislé činnosti, dochází u zaměstnance v roce 2013 ke zvýšení čisté mzdy o 1 555 Kč oproti roku 2012.
Řešení u zaměstnavatele v letech 2012 a 2013
U zaměstnavatele je v obou letech splněna podmínka daňové uznatelnosti příspěvku podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP a výdaje na příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na příspěvek na soukromé životní pojištění zaměstnance jsou daňově uznatelné v plné výši bez ohledu na to, zda jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti nebo podléhají zdanění.
Příklad 2
Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na jeho životní pojištění částku 2 000 Kč měsíčně. Zaměstnanec odešel od tohoto zaměstnavatele k 31. 7. 2012 a od 1. 8. 2012 nastoupil na manažerský
post
u obchodní společnosti. Nový zaměstnavatel mu přispívá 1 500 Kč měsíčně na penzijní připojištění a 2 000 Kč měsíčně na životní pojištění. U obou zaměstnavatelů vyplývají benefity z kolektivní smlouvy.
Řešení v roce 2012
U prvního zaměstnavatele získá zaměstnanec na příspěvcích na životní pojištění 2 000 Kč x 7 měsíců = 14 000 Kč, takže tato výše příspěvku je u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. U druhého zaměstnavatele získá zaměstnanec na příspěvcích na penzijní připojištění a na životní pojištění celkem 1 500 Kč x 5 měsíců + 2 000 Kč x x 5 x měsíců = 17 500 Kč, takže tato výše příspěvků je u zaměstnance rovněž osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. U obou zaměstnavatelů jsou splněny podmínky pro daňovou znatelnost poskytnutých příspěvků zaměstnanci.
Řešení v roce 2013
Zaměstnanec získá na příspěvcích na penzijní připojištění a na životní pojištění celkem 1 500 Kč x 12 měsíců + 2 000 Kč x x 12 měsíců = 42 000 Kč. V roce 2013 je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena limitní výše příspěvku 30 000 Kč. To znamená, že za měsíc září 2013 bude ke mzdě připočtena výše nepeněžního příjmu 1 500 Kč a od měsíce říjen po prosinec bude připočtena ke mzdě výše nepeněžního příjmu 3 500 Kč, celkem za rok 2013 částka 12 000 Kč.
 
Uplatnění odpočtu od základu daně z příjmů
Podle § 15 odst. 5 ZDP, ve znění zákona č. 428/2011 Sb., může v roce 2013 poplatník daně z příjmů fyzických osob
odečíst od základu daně z příjmů ve zdaňovacím období příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč
zaplacený poplatníkem na jeho:
*
Penzijní připojištění
se státním příspěvkem poplatníkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní společností. Částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženého o 12 000 Kč (do konce roku 2012 to byla částka 6 000 Kč).
*
Penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze odečíst od základu daně, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí podle znění § 6 odst. 17 ZDP poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je:
a)
provozován na principu fondového hospodaření,
b)
zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a
c)
povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.
*
Doplňkové penzijní spoření
podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností.
Částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženého o 12 000 Kč.
Tento odpočet od základu daně lze uplatnit až po skončení zdaňovacího období.
Odpočet od základu daně z titulu plateb příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření je možno uplatnit:
a)
V rámci ročního zúčtování daně,
pokud zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a současně zaměstnanec požádá o roční zúčtování záloh na daň z příjmů a to v termínu nejpozději do 15. 2. po uplynutí zdaňovacího období a předloží nejpozději v tomto termínu příslušné doklady vztahující se k penzijnímu připojištění se státním příspěvkem, k penzijnímu pojištění a k doplňkovému penzijnímu spoření podle znění § 38l odst. 1 písm. h) ZDP. Jedná se o předložení následujících dokladů:
*
smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
*
smlouva o doplňkovém penzijním spoření,
*
smlouva o penzijním pojištění nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění,
*
každoročně potvrzení penzijního fondu, penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15 odst. 5 ZDP.
b)
V rámci daňového přiznání
u těch poplatníků, kteří podávají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Fyzická osoba, která podává daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období, přiloží výše uvedené doklady k daňovému přiznání.
Výše daňové úspory ve vazbě na výši měsíční úložky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření v letech 2012 a 2013
 +----------------------+----------------------------+----------------------------+ | Měsíční úložka v Kč | Daňová úspora v roce 2012 | Daňová úspora v roce 2013 | +----------------------+----------------------------+----------------------------+ |  500        |   0           |   0           | |  600        |  180           |   0           | |  700        |  360           |   0           | |  800        |  540           |   0           | |  900        |  720           |   0           | | 1 000        |  900           |   0           | | 1 100        | 1 080           |  180           | | 1 200        | 1 260           |  360           | | 1 300        | 1 440           |  540           | | 1 400        | 1 620           |  720           | | 1 500        | 1 800           |  900           | | 1 600        | 1 800           | 1 080           | | 1 700        | 1 800           | 1 260           | | 1 800        | 1 800           | 1 440           | | 1 900        | 1 800           | 1 620           | | 2 000 a více     | 1 800           | 1 800           | +----------------------+----------------------------+----------------------------+
V roce 2012 se při stanovení částky, kterou lze odečíst od základu daně, vycházelo z úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženého o 6 000 Kč. V roce 2013 se vychází z úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženého o 12 000 Kč. V roce 2012 tak docházelo k daňové úspoře již při měsíčním příspěvku vyšším než 500 Kč (500 Kč x 12 měsíců - 6 000 Kč = 0 Kč), zatímco v roce 2013 dojde k daňové úspoře až při měsíčním příspěvku vyšším než 1 000 Kč (1 000 Kč x 12 měsíců - 12 000 Kč = 0 Kč).
Maximální výše roční daňové úspory 1 800 Kč (odpočet od základu daně z příjmů 12 000 Kč) je v roce 2012 dosažena při měsíčním příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem 1 500 Kč (1 500 Kč x 12 měsíců = 18 000 Kč). V roce 2013 je maximální výše roční daňové úspory 1 800 Kč (odpočet od základu daně z příjmů 12 000 Kč) dosaženo až při měsíčním příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření 2 000 Kč (2 000 Kč x 12 měsíců = 24 000 Kč).
Příklad 3
Fyzická osoba uzavřela v říjnu 2012 s penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem a chce získat maximální daňovou úsporu.
Poplatník, který uzavírá smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem s penzijním fondem v průběhu zdaňovacího období, se může dohodnout na hrazení vyšších částek v 1. roce za účelem uplatnění plného odpočtu nezdanitelné částky a pro další kalendářní roky dohodnout nižší částky příspěvku na penzijní připojištění změnou smlouvy s penzijním fondem.
Pro uplatnění maximální možné daňové úspory musí být na zdaňovací období roku 2012 uhrazena na penzijním připojištění se státním příspěvkem částka 18 000 Kč, tj. poplatník musí hradit v říjnu až prosinci částku 6 000 Kč měsíčně.
V tomto případě získá poplatník v kalendářním roce 2012:
a)
celkovou výši státního příspěvku 150 Kč x 3 měsíců = 450 Kč,
b)
plnou výši odpočtu nezdanitelné částky za zdaňovací období 12 000 Kč,
c)
maximální možnou daňovou úsporu 1 800 Kč.
Pro uplatnění maximální možné daňové úspory v roce 2013 musí být na zdaňovací období roku 2013 na penzijním připojištění uhrazena částka 24 000 Kč. Před koncem roku 2012 tedy poplatník musel změnit s penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění na měsíční příspěvek 2 000 Kč s účinností od 1. 1. 2013.
V tomto případě získá v kalendářním roce 2013:
a)
celkovou výši státního příspěvku 230 Kč x 12 měsíců = 2 760 Kč,
b)
plnou výši odpočtu nezdanitelné částky za zdaňovací období 12 000 Kč,
c)
maximální možnou daňovou úsporu 1 800 Kč.
Příklad 4
Na základě uzavřené smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem hradil poplatník od roku 2010 na pojistném pravidelně měsíční částku 500 Kč. Od 1. 1. 2013 si zvýšil tuto částku na 1 000 Kč měsíčně.
Jak v roce 2012 tak v roce 2013 obdrží poplatník maximální výši státního příspěvku, tj. v roce 2012 částku 150 Kč měsíčně a v roce 2013 částku 230 Kč.
V letech 2010 až 2012 si poplatník nemůže uplatnit žádný odpočet od základu daně z příjmů z titulu hrazení penzijního připojištění, protože uhradil celkem na příspěvcích 500 Kč x x 12 měsíců = 6 000 Kč. Rovněž tak za rok 2013 si nemůže uplatnit žádný odpočet od základu daně z příjmů z titulu hrazení penzijního připojištění, protože uhradil celkem na příspěvcích 1 000 Kč x 12 měsíců = 12 000 Kč.
Příklad 5
Na základě uzavřené smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem hradil poplatník v roce 2012 na pojistném pravidelně měsíční částku 1 200 Kč. Tuto výši příspěvku ponechal i pro rok 2013.
Jak v roce 2012 tak v roce 2013 obdrží poplatník maximální výši státního příspěvku, tj. v roce 2012 částku 150 Kč měsíčně a v roce 2013 částku 230 Kč měsíčně.
Za rok 2012 si může poplatník uplatnit odpočet od základu daně z příjmů z titulu hrazení penzijního připojištění ve výši 8 400 Kč (odpočet od základu daně z příjmů se vypočte 1 200 Kč x 12 měsíců - 6 000 Kč = 8 400 Kč). Za rok 2013 si může uplatnit odpočet od základu daně z příjmů pouze ve výši 2 400 Kč (odpočet od základu daně z příjmů se vypočte 1 200 Kč x 12 měsíců - 12 000 Kč = 2 400 Kč).