428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Schválený:
428/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
Změna: 192/2012 Sb.
Změna: 399/2012 Sb.
Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského zákoníku
Čl. I
V § 54a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se za slovo „připojištění,“ vkládají slova „doplňkového penzijního spoření,“ a za slova „investiční fond,“ se vkládají slova „penzijní společnost,“.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. II
V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se za slovo „fondů12a),“ vkládají slova „penzijních společností53),“.
Poznámka pod čarou č. 53 zní:
„53) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna obchodního zákoníku
Čl. III
V § 66b odst. 3 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 88/2003 Sb., se slova „investiční společnost“ nahrazují slovy „penzijní společnost, investiční společnost“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o účetnictví
Čl. IV
V § 24 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 410/2010 Sb., se za slova „penzijního fondu,20d),“ vkládají slova „povolení k činnosti penzijní společnosti36l),“.
Poznámka pod čarou č. 36 zní:
„36) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V
V § 83 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:
„(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 5 zákona o důchodovém pojištění, je občan, který byl účastníkem důchodového spoření podle jiného právního předpisu75), povinen uvést způsob stanovení procentní výměry podle § 35 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o důchodovém pojištění. Zvolí-li občan způsob stanovení procentní výměry podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění, je zároveň povinen vyjádřit v žádosti o přiznání tohoto důchodu svůj souhlas s převodem 60 % prostředků naspořených v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu; Česká správa sociálního zabezpečení je na základě tohoto souhlasu občana povinna neprodleně vyzvat penzijní společnost, u níž je občan účastníkem důchodového spoření, k tomuto převodu. Obdobnou povinnost mají i orgány sociálního zabezpečení uvedené v § 9.
75) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VI
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova „zdravotního pojištění47),“ vkládají slova „plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření,“.
2. V § 4 odst. 1 písmeno l) zní:
„l) příjem z
1. penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání,
2. invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
3. jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,“.
3. V § 6 odst. 9 písm. p) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti“.
4. V § 8 odst. 1 písm. e) se za slovo „příspěvkem9a)“ vkládají slova „ , dávky doplňkového penzijního spoření“.
5. V § 8 odstavec 6 zní:
„(6) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Dávka z penzijního pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky. Dávka z doplňkového penzijního spoření se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření. Jde-li o penzi, rozloží se příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na doplňkové penzijní spoření a státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření rovnoměrně na vymezené období pobírání penze. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z penzijního připojištění se státním příspěvkem se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu nebo penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000. Jednorázové plnění z penzijního pojištění nebo plnění vyplacené při předčasném zániku penzijního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené instituci penzijního pojištění zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z doplňkového penzijního spoření se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance.“.
6. V § 8 odst. 7 se věta pátá zrušuje.
7. V § 15 odstavec 5 zní:
„(5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho
a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč,
b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo
c) doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč.
Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k tomuto zániku došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření základ daně snížen.“.
8. V § 17 odstavec 1 zní:
„(1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou
a) osoby, které nejsou fyzickými osobami,
b) organizační složky státu,
c) podílové fondy,
d) fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond (dále jen „fond penzijní společnosti“).“.
9. V § 19 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) příjmy z dividend podle § 36 odst. 1 a 2 plynoucí
1. penzijnímu fondu,
2. fondu penzijní společnosti,
3. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle odstavce 6, s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění,“.
10. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene zo) doplňují slova „ , s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění“.
11. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Obdobně se postupuje u penzijní společnosti a fondů, které obhospodařuje.“.
12. V § 20b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a fondy penzijní společnosti“.
13. V § 21 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Sazba daně činí 5 % u penzijního fondu, fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění.“.
14. V § 23 odst. 4 písm. a) se za slova „penzijních fondů“ vkládají slova „a fondů penzijní společnosti“.
15. V § 23d se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ustanovení § 23c a odstavců 1 až 6 se přiměřeně použijí při transformaci penzijního fondu na penzijní společnost a transformační fond.“.
16. V § 35ba odst. 1 písm. b) se za slovo „příspěvkem9a),“ vkládají slova „státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,“.
17. V § 36 odst. 2 písm. n) se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , z dávek doplňkového penzijního spoření“.
18. V § 38k odst. 5 písm. f) se za slovo „připojištění“ vkládají slova „ , doplňkové penzijní spoření“.
19. V § 38l odst. 1 písmeno h) zní:
„h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o doplňkovém penzijním spoření, smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením penzijního fondu, penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 5,“.
20.
zrušen
21.
zrušen
22. V § 38m se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Obdobně se postupuje u penzijní společnosti a fondů, které obhospodařuje.“.
23. V § 38m se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Došlo-li ke splynutí nebo sloučení fondů penzijní společnosti, přechází daňová povinnost za zrušený fond na nově vznikající nebo přejímající fond. Práva a povinnosti zrušeného fondu vykonává nástupnická penzijní společnost. Nástupnickou penzijní společností se pro účely tohoto zákona rozumí penzijní společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající fond.“.
24. V § 38n a 38o se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Obdobně se postupuje u penzijní společnosti a fondů, které obhospodařuje.“.
25. V § 38r odst. 2 se za slova „investiční společnosti“ vkládají slova „nebo při slučování fondů penzijní společnosti“.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o bankách
Čl. VII
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 11a odst. 4 písmeno c) zní:
„c) banka je depozitářem fondu kolektivního investování, penzijního fondu, důchodového fondu, účastnického fondu nebo transformovaného fondu, nebo“.
2. V § 17a odst. 2 se za slova „investiční fond“ vkládají slova „ , penzijní společnost“.
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
Čl. VIII
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. IX
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , pokud se dále nestanoví jinak“.
2.
zrušen
3.
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl. X
V § 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb. a zákona č. 136/2011 Sb., se za slovo „fondy“ vkládají slova „ , penzijními společnostmi“, za slova „oblasti pojišťovnictví“ se vkládají slova „ , doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření“ a slova „a penzijní připojištění9c)“ se nahrazují slovy „ , penzijní připojištění9c), doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření“.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XI
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. b) se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:
„14. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření,“.
2. V § 68 odst. 2 písm. a) bodě 3 a v § 68 odst. 3 písm. a) bodu 1 se slova „až 13“ nahrazují slovy „až 14“.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XII
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 29 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle § 61b.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
2. V § 34 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 a získané do vzniku nároku na tento důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření podle jiného právního předpisu37), (dále jen „důchodové spoření“), 1,5 % výpočtového základu měsíčně a za každý celý rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 a získané do vzniku nároku na tento důchod, která se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, 1,2 % výpočtového základu měsíčně; doba pojištění, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření a je kratší než 365 kalendářních dnů, se přitom přičte k době pojištění, která se kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, pokud se nestanoví jinak v odstavci 2 větě druhé.“.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:
„37) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.“.
3. V § 34 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Náhradní doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod se pro účely stanovení výše procentní výměry starobního důchodu podle věty první přičítají k té době pojištění, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, popřípadě nezískal- li pojištěnec tuto dobu pojištění, se považují za tuto dobu.“.
4. V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „na žádost pojištěnce se doba uvedená ve větě první nezvýší podle věty první a přičte se k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce“ nahrazují slovy „přitom se tato doba přičte nejprve k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření“.
5. V § 34 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) U osob samostatně výdělečně činných se za dobu pojištění, která se v kalendářním roce kryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, považuje celá doba výkonu samostatné výdělečné činnosti v kalendářním roce, pokud doba účasti na důchodovém spoření trvala aspoň po část doby výkonu samostatné výdělečné činnosti, která založila v tomto kalendářním roce účast osoby samostatně výdělečně činné na důchodovém pojištění.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
6. Na konci textu § 35 se doplňují slova „ ; stanoví-li se výše procentní výměry tohoto důchodu podle § 41 odst. 2 písm. c), platí přitom § 34 odst. 1 věta první a druhá obdobně“.
7. V § 35 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 5, se stanoví
a) ve výši procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který zanikl nárok podle § 61b, pokud pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu požádal, aby procentní výměra starobního důchodu byla stanovena ve výši procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo
b) podle § 34 odst. 1 věty první, pokud pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu nepožádal, aby procentní výměra starobního důchodu byla stanovena podle písmene a).“.
8. V části čtvrté hlavě první nadpis dílu třetího zní:
„Výplata starobního důchodu“.
9. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:
 
㤠37a
Podmínkou nároku na výplatu starobního důchodu, jehož procentní výměra se stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a), je souhlas s převedením částky ve výši 60 % prostředků naspořených pojištěncem v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu.“.
10. V § 41 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „odst. 1 věty druhé“ nahrazují slovy „odst. 1 věty třetí“.
11. V § 51 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při stanovení starobního důchodu, na který by měl zemřelý manžel (manželka) nárok v době smrti, se nepřihlíží k jeho (její) účasti na důchodovém spoření; pokud zemřelému manželu (manželce) byl již přiznán starobní důchod, který byl podle § 34 odst. 1 věty první stanoven se zřetelem k jeho (její) účasti na důchodovém spoření, stanoví se pro účely stanovení výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela (manželky) v částce, která by náležela, pokud by nebylo přihlédnuto k jeho (její) účasti na důchodovém spoření.“.
12. V § 53 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ustanovení § 51 odst. 2 věty druhé platí zde obdobně.“.
13. V části čtvrté hlavě šesté nadpise dílu třetího se doplňují slova „a zánik nároku na invalidní důchod“.
14. V § 61a odst. 1 se za slova „invalidní důchod“ vkládají slova „pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten důchodového spoření,“.
15. V § 61a odst. 2 se věta druhá zrušuje.
16. Za § 61a se vkládá nový § 61b, který zní:
 
㤠61b
Nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření, zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let.“.
17. V § 105a odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; je-li pojištěnec uvedený ve větě první účasten důchodového spoření, zvyšuje se tato finanční částka o jeho prostředky naspořené v důchodovém spoření.“.
18. Za § 106 se vkládá nový § 106a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠106a
Hodnocení některých dob za období před rokem 1993
Za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů, které se podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992 považují za doby důchodového zabezpečení nebo pojištění Slovenské republiky, nelze přiznat ani zvýšit důchod z českého důchodového pojištění (zabezpečení) a ani nelze s přihlédnutím k těmto dobám poskytnout vyrovnání, dorovnání, příplatky a obdobná plnění k důchodu nebo jeho části nebo poskytovaná místo důchodu nebo jeho části; k těmto dobám lze v souladu s čl. 4 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, přihlédnout pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo tímto zákonem (§ 61).
Čl. XIII
Přechodné ustanovení
Žádosti o poskytnutí vyrovnání, dorovnání, příplatků a obdobných plnění uvedených v § 106a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se odloží a řízení o nich se nevede; byly-li tyto žádosti podány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení o nich se zastaví. Opatření učiněná přede dnem účinnosti tohoto zákona na základě těchto žádostí zůstávají nedotčena s tím, že příslušné plnění náleží po vyúčtování zálohové výplaty za rok 2011 ve výsledné výši beze změny, pokud trvá podle právních předpisů České republiky i Slovenské republiky nárok na důchod, který byl důvodem pro přiznání tohoto plnění; zánikem nároku na důchod podle právních předpisů některého z uvedených států zaniká trvale i nárok na příslušné plnění.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XIV
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. a) až c) se za slova „společností“ vkládají slova „ , doplňkového penzijního spoření“.
2. V § 8 odst. 6 se za slovo „pověřil“ vkládají slova „nebo kterou pověřila penzijní společnost“ a slova „zvláštního právního předpisu2)“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo doplňkové penzijní spoření“.
3. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zd) až zf), která včetně poznámek pod čarou č. 27 a 28 znějí:
„zd) penzijních společností a depozitářů důchodových fondů, účastnických fondů a transformovaných fondů27),
ze) mezinárodních finančních institucí, jejichž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy28),
zf) renomovaných ratingových agentur27).
27) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
28) § 98 až 100 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. XV
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 49 odst. 11 se za slova „penzijní připojištění12a)“ vkládají slova „ , nebo doplňkové penzijní spoření34)“.
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
„34) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.
2. V § 62 odst. 4 se za slova „penzijní připojištění“ vkládají slova „ , nebo doplňkové penzijní spoření34)“.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti
Čl. XVI
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 33 odst. 4 se za slovo „papíry“ vkládají slova „ , penzijní společnosti“.
2. Za § 33c se vkládá nový § 33d, který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
 
㤠33d
(1) Ministerstvo financí pro potřeby provedení exekuce poskytne prostřednictvím Komory exekutorům v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z informačního systému o účastnících podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření25), a to v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v registru pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny7j),
3. číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření,
4. identifikační číslo penzijní společnosti.
(2) Ministerstvo financí eviduje důvod poskytnutí údajů podle odstavce 1. Není-li důvod k žádosti o poskytnutí údajů podle odstavce 1 uveden, Ministerstvo financí poskytnutí údajů odepře.
25) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o kolektivním investování
Čl. XVII
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 337/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/ /2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„h) penzijními společnostmi v rámci doplňkového penzijního spoření10).
10) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.
2. V § 56 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) penzijní společnost,“.
Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena i) až q).
3. V § 56 odst. 1 písm. k) se slovo „i)“ nahrazuje slovem „j)“.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. XVIII
V § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se slova „náhrad z penzijních fondů“ nahrazují slovy „dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností“.
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. XIX
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009, zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2a odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) penzijní společnost,“.
Dosavadní písmena i) až p) se označují jako písmena j) až q).
2. V § 2a odst. 1 písm. n) se slovo „l)“ nahrazuje slovem „m)“.
3. V § 54 odst. 2 větě poslední se za slova „peněžním trhu,“ vkládají slova „trhu doplňkového penzijního spoření,“.
4. V § 151 odst. 1 písm. j) se za slova „penzijní fond,“ vkládají slova „penzijní společnost,“.
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XX
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb. a zákona č. 262/2011 Sb., se mění takto:
1. V položce 65 bodu 2 se za písmeno j) vkládají nová písmena k) a l), která znějí:
„k) povolení k činnosti penzijní společnosti         Kč   100 000
l) povolení k vytvoření důchodového
fondu státních dluhopisů, konzervativního
důchodového fondu, vyváženého
důchodového fondu a dynamického
důchodového fondu                           Kč   100 000“.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena m) a n).
2. V položce 65 se doplňuje bod 9, který zní:
„9. Přijetí žádosti o
a) registraci činnosti investičního zprostředkovatele
v oblasti zprostředkování
doplňkového penzijního spoření
podle zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření                      Kč   10 000
b) zápis činnosti vázaného zástupce
investičního zprostředkovatele
v oblasti zprostředkování doplňkového
penzijního spoření podle
zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření                      Kč    2 000
c) zápis vázaného zástupce penzijní
společnosti podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření                 Kč    2 000
d) akreditaci podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření                 Kč   10 000
e) prodloužení akreditace podle zákona
upravujícího doplňkové penzijní
spoření                           Kč    5 000“.
3. V položce 65 se doplňuje bod 10, který zní:
„10. Obnova
a) zápisu činnosti vázaného zástupce
investičního zprostředkovatele podle
zákona upravujícího doplňkové
penzijní spoření                      Kč    1 000
b) zápisu vázaného zástupce penzijní
společnosti podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření                 Kč    1 000
c) registrace činnosti investičního zprostředkovatele
podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření                 Kč    5 000“.
4. V položce 66 bodě 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na penzijní
společnosti nebo k tomu, aby se staly
osobami ovládajícími penzijní společnosti          Kč   20 000“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
5. V položce 66 bodě 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) předchozí souhlas k výkonu funkce
vedoucí osoby penzijní společnosti              Kč   5 000“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
6. V položce 66 bodě 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) k fúzi penzijní společnosti     Kč   20 000“.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
7. V položce 66 bodě 7 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až f), která znějí:
„c) o povolení převést obhospodařování
důchodových fondů na jinou penzijní
společnost                           Kč  20 000
d) o povolení sloučení důchodových
fondů                             Kč  20 000
e) o povolení převést obhospodařování
účastnických fondů na jinou penzijní
společnost                           Kč  20 000
f) o povolení sloučení účastnických
fondů                             Kč  20 000“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena g) a h).
8. V položce 66 bodě 8 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí:
„d) o povolení k vytvoření účastnického
fondu podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření                   Kč  30 000
e) o schválení změny statutu důchodového
fondu                                 Kč  10 000
f) o schválení změny statutu účastnického
fondu                             Kč  10 000“.
Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena g) až n).
9. V položce 66 bodě 8 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) a m), která znějí:
„l) o schválení změny depozitáře účastnického
fondu podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření                   Kč  5 000
m) o schválení změny depozitáře důchodového
fondu podle zákona upravujícího
důchodové spoření                        Kč  5 000“.
Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena n) až p).
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. XXI
V § 3 odst. 2, § 17 odst. 3, § 28 odst. 1, § 31 písm. c) a v § 37 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se za slova „investičním fondem“ vkládají slova „penzijní společností“.
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXII
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 se za slova „investiční fond“ vkládají slova „ , penzijní společnost“.
2. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění se státním příspěvkem“ nahrazují slovy „smlouvy o životním pojištění, o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o doplňkovém penzijním spoření“.
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o auditorech
Čl. XXIII
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. m) se za slova „penzijní fondy,“ vkládají slova „penzijní společnosti,“.
2. V § 44 odst. 6 se za slova „penzijní fond,“ vkládají slova „penzijní společnost,“.
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXIV
V § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, se za slova „penzijním fondem,“ vkládají slova „penzijní společností,“.
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XXV
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/ /2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:
1. § 160 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 74 zní:
 
㤠160
Souběh výsluhového příspěvku s důchody
Při souběhu nároku na výplatu výsluhového příspěvku s nárokem na výplatu starobního důchodu ze základního důchodového pojištění nebo invalidního důchodu74) se výsluhový příspěvek vyplácí pouze tehdy, jestliže je vyšší než některý z uvedených důchodů, a to ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a důchodem. Rozdíl mezi výsluhovým příspěvkem a důchodem se zjišťuje ke dni přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění nebo invalidního důchodu anebo ke dni úpravy invalidního důchodu při změně stupně invalidity. Jde-li o souběh nároku na výplatu výsluhového příspěvku s nárokem na výplatu starobního důchodu ze základního důchodového pojištění, považuje se ode dne přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění za výsluhový příspěvek toliko rozdíl mezi náležejícím starobním důchodem ze základního důchodového pojištění a výsluhovým příspěvkem k tomuto dni a nadále se samostatně zvyšuje podle § 159 bez přihlédnutí k výši důchodu.
74) Zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 163 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Nepožádá-li bývalý příslušník v případě, že se stal invalidním, o přiznání invalidního důchodu anebo nejpozději do 2 let po dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod ze základního důchodového pojištění o přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění, výplata výsluhového příspěvku se zastaví.“.
3. V § 167 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ze základního důchodového pojištění“.
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. XXVI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení části devatenácté, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení a s výjimkou ustanovení čl. XII bodu 18 a čl. XIII, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Nečas v. r.