Postup k odstranění pochybností x vytýkací řízení

Vydáno: 2 minuty čtení
Postup k odstranění pochybností x vytýkací řízení
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 1 Ans 10/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 89 a násl. DŘ.
„Oproti předešlé právní úpravě (§ 43 zákona č. 337/1992 Sb.) zavedl nyní nově daňový řád možný i odlišný postup (nelze-li postup k odstranění pochybností ukončit vydáním rozhodnutí o dani) – a to vedení daňové kontroly. Nejsou-li postupem dle § 89 a násl. daňového řádu odstraněny a vyvráceny dříve sdělené pochybnosti správce daně, je správce daně podle povahy situace buď oprávněn stanovit daň pomocí pomůcek (§ 90 odst. 4), nebo je oprávněn v rozsahu těchto pochybností zahájit daňovou kontrolu. A právě v tomto bodě došlo ke změně dřívější zákonné úpravy; předchozí právní úprava totiž umožňovala správci daně ukončit proces vytýkacího řízení vždy pouze vydáním rozhodnutí o dani.“
Postup k odstranění pochybností je zásadně rozdílný oproti vytýkacímu řízení. Tyto rozdílnosti dané daňovým řádem přitom dosud nejsou správci daně zcela pochopeny a aplikovány. Jednou z hlavních odlišností je, že nyní by měl být postup k odstranění pochybností otázkou pouhých týdnů, maximálně měsíců. Rozhodně tak tímto způsobem nelze nahrazovat daňovou kontrolu tak, jak tomu bylo dříve. Druhou odlišností je pak skutečnost, že postup k odstranění pochybností již nemusí vždy končit vydáním platebního výměru, avšak může dojít k přerodu na daňovou kontrolu. Tato skutečnost má zásadní dopady zejména na řízení před soudy. To z důvodu, že se otevírá široká možnost využití žalob na ochranu před nezákonným zásahem, avšak zároveň se zužuje možnost využít žalob na ochranu před nečinností. Daňový subjekt by tak měl být maximálně obezřetný při výběru z těchto druhů žalobních řízení.