Daňové přiznání k dani silniční za rok 2012

Vydáno: 20 minut čtení

Vzhledem k blížícímu se termínu podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2012 je vhodné připomenout s tím související povinnosti poplatníků a upozornit na nejčastější chyby.

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2012
JUDr.
Zdeňka
Tesařová
 
Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční
Silniční daň je roční přímá daň, která se platí zpětně po uplynutí příslušného zdaňovacího období, resp. poplatník má povinnost po uplynutí zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani silniční a doplatit případný rozdíl vzniklý mezi konečnou výší daňové povinnosti a zaplacenými zálohami. Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2012 má ta osoba, které vznikla v příslušném zdaňovacím období daňová povinnost k této dani. Z hlediska vzniku povinnosti k dani silniční je tento okamžik spojován s okamžikem naplnění rozhodných skutečností ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“). Daňová povinnost tak vzniká počínaje kalendářním měsícem, v němž byly rozhodné skutečnosti splněny. Například začne-li podnikatel používat pro účely podnikání vozidlo dne 20. 5. 2012, daňová povinnost k dani silniční vznikla již počínaje 1. 5. 2012.
Daňová povinnost k dani silniční pak zaniká v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti. Například podnikatel provozuje osobní automobil, který v období prázdnin, tj. červenec a srpen, pro účely podnikání nepoužíval. Naposledy s vozidlem uskutečnil pracovní cestu dne 10. 6. V tomto případě zanikla daňová povinnost v červnu a podnikatel je povinen ještě za měsíc červen zaplatit silniční daň. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
Příklad
Společnost A uzavřela dne 18. 10. 2012 kupní smlouvu se společností B, na jejímž základě prodala nákladní automobil - míchač betonu. Původnímu vlastníkovi (společnost A) tak zanikla daňová povinnost k 30. 9. 2012 a novému vlastníkovi vozidla vznikla daňová povinnost počínaje 1. 10. 2012.
Daňové přiznání k dani silniční má poplatník povinnost podat rovněž za vozidla, která jsou od této daně v daném zdaňovacím období osvobozena. Ačkoliv poplatník, který provozuje vozidla, která jsou po celé zdaňovací období od daně silniční osvobozena, nemá povinno