Daňové přiznání k dani silniční za rok 2012

Vydáno: 20 minut čtení

Vzhledem k blížícímu se termínu podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2012 je vhodné připomenout s tím související povinnosti poplatníků a upozornit na nejčastější chyby.

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2012
JUDr.
Zdeňka
Tesařová
 
Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční
Silniční daň je roční přímá daň, která se platí zpětně po uplynutí příslušného zdaňovacího období, resp. poplatník má povinnost po uplynutí zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani silniční a doplatit případný rozdíl vzniklý mezi konečnou výší daňové povinnosti a zaplacenými zálohami. Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2012 má ta osoba, které vznikla v příslušném zdaňovacím období daňová povinnost k této dani. Z hlediska vzniku povinnosti k dani silniční je tento okamžik spojován s okamžikem naplnění rozhodných skutečností ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“). Daňová povinnost tak vzniká počínaje kalendářním měsícem, v němž byly rozhodné skutečnosti splněny. Například začne-li podnikatel používat pro účely podnikání vozidlo dne 20. 5. 2012, daňová povinnost k dani silniční vznikla již počínaje 1. 5. 2012.
Daňová povinnost k dani silniční pak zaniká v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti. Například podnikatel provozuje osobní automobil, který v období prázdnin, tj. červenec a srpen, pro účely podnikání nepoužíval. Naposledy s vozidlem uskutečnil pracovní cestu dne 10. 6. V tomto případě zanikla daňová povinnost v červnu a podnikatel je povinen ještě za měsíc červen zaplatit silniční daň. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
Příklad
Společnost A uzavřela dne 18. 10. 2012 kupní smlouvu se společností B, na jejímž základě prodala nákladní automobil - míchač betonu. Původnímu vlastníkovi (společnost A) tak zanikla daňová povinnost k 30. 9. 2012 a novému vlastníkovi vozidla vznikla daňová povinnost počínaje 1. 10. 2012.
Daňové přiznání k dani silniční má poplatník povinnost podat rovněž za vozidla, která jsou od této daně v daném zdaňovacím období osvobozena. Ačkoliv poplatník, který provozuje vozidla, která jsou po celé zdaňovací období od daně silniční osvobozena, nemá povinnost za tato vozidla platit zálohy na daň, důvodem uvádění vozidel osvobozených od daně silniční v daňovém přiznání je skutečnost, že poplatník teprve v daňovém přiznání uplatňuje nárok na osvobození od této daně. Správce daně má rovněž možnost lépe následně zkontrolovat existenci rozhodných skutečností zakládající nárok na osvobození daného vozidla, resp. příslušné důvody, které poplatník v daňovém přiznání uplatnil. Daňové přiznání k dani silniční nemají povinnost podat pouze poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční. Toto však platí pouze za předpokladu, že poplatník nemá povinnost k dani silniční za jiná jím provozovaná vozidla.
 
Lhůta pro podání daňového přiznání
Ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o dani silniční je poplatník povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, tj. za zdaňovací období roku 2012 nejpozději do 31. 1. 2013. Lhůta pro podání daňového přiznání k dani silniční platí i v případě, kdy za poplatníka zpracovává přiznání k dani silniční daňový poradce, i v případě, kdy poplatníkovi hrozí úpadek nebo se již nachází ve stádiu úpadku, který se řeší v rámci insolvenčního řízení dle ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně, tj. místně příslušného finančního úřadu. V případě fyzické osoby se příslušnost správce daně určuje dle místa pobytu. Pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince. Nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje. V případě právnické osoby je rozhodujícím kritériem místo jejího sídla. Pro účely správy daní se sídlem právnické osoby rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
V případě přechodu daňové povinnosti (například z důvodu úmrtí poplatníka, zánik právnické osoby bez likvidace, zánik právnické osoby s likvidací, insolvenční řízení aj.) se postupuje podle § 239§ 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
Daňové přiznání lze podat pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Samotný formulář daňového přiznání k dani silniční je určen pro uvedení maximálně tří vozidel, podléhajících zdanění daní silniční. Pokud poplatník má povinnost k této dani za více vozidel, je nezbytné, aby rovněž vyplnil přílohu k daňovému přiznání. Pro zdaňovací období roku 2012 vydalo Ministerstvo financí tiskopis daňového přiznání - označený 25 5407 MFin 5407 - vzor č. 15, tiskopis přílohy daňového přiznání - označený 25 5407/1 MFin 5407/1 - vzor č. 14 a tiskopis pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční - označený 25 5408 MFin 5408 - vzor č. 19. Ve srovnání s tiskopisy platícími pro zdaňovací období 2011 k výrazným změnám nedošlo. V tiskopise daňového přiznání pro rok 2012 je drobná změna na straně č. 1 spočívající v doplnění specializovaného finančního úřadu. Tiskopis přílohy daňového přiznání zůstal beze změny. V případě tiskopisu pokynů došlo k určitému upřesnění.
Přiznání k dani silniční lze podat též elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo formou datové zprávy opatřené či neopatřené uznávaným elektronickým podpisem. Podrobnosti o formátu a struktuře datové zprávy, jejímž prostřednictvím může být ve smyslu § 72 odst. 1 daňového řádu daňové přiznání rovněž podáno a která bude odeslána správci daně prostřednictvím datové schránky, jsou upraveny pokynem Ministerstva financí D-349.
Podá-li poplatník podání daňového přiznání k dani silniční elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu či bez využití datové schránky, je třeba ve lhůtě pěti dnů toto podání potvrdit, popř. opakovat řádným způsobem. Řádným způsobem se rozumí doručení originálu daňového přiznání správci daně, a to buď v listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
V případě, že daňový subjekt nepodá daňové přiznání, popř. dodatečné daňové přiznání, ačkoliv tuto povinnost měl, nebo učiní-li tak až po uplynutí zákonné lhůty, vzniká daňovému subjektu přímo ze zákona povinnost uhradit pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční. Daňový řád v tomto smyslu připouští časovou toleranci v délce 5 pracovních dnů následujících po uplynutí řádné lhůty pro podání daňového přiznání. Povinnost uhradit tuto sankci nastává po marném uplynutí této lhůty.
Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání má poplatník daně možnost dříve podané daňové přiznání k dani silniční, má-li k tomu důvody, nahradit opravným daňovým přiznáním. Opravným přiznáním lze nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo již podaná opravná přiznání (§ 138 daňového řádu). Podstatné je však dodržení stanovené zákonné lhůty. V případě, že poplatník zjistí, že jeho daňová povinnost (výše daně silniční) je jiná, než uvedl v daňovém přiznání (jeho poslední známá daň), má možnost podat dodatečné daňové přiznání. Je-li dodatečná daň nižší nebo beze změny poslední známé daně, je nutno důvody pro podání dodatečného přiznání blíže specifikovat. Tyto informace se uvádí ve sloupci č. 32 daňového přiznání, popř. na zvláštní samostatné příloze. Poplatník je povinen podat dodatečné přiznání nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci zjištění a ve stejné lhůtě případnou rozdílnou částku uhradit.
 
Termín splatnosti daně
Poplatník je povinen nejenom v daňovém přiznání daň sám vypočítat, ale také ve lhůtě pro podání daňového přiznání ji zaplatit, tj. nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (za rok 2012 nejpozději do 31. 1. 2013). V případě, že poplatník nesplní svou povinnost zaplatit daň silniční včas ve stanoveném termínu, vystavuje se nebezpečí vzniku sankce v podobě úroku z prodlení.
Z hlediska výpočtu konečné výše daňové povinnosti k dani silniční platí určitá speciální úprava pro zaměstnavatele, kteří jsou poplatníky této daně, a to v případě, kdy vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití jeho osobního automobilu nebo přípojného vozidla. Při výpočtu daně v daňovém přiznání může zaměstnavatel, který je poplatníkem daně silniční za tato vozidla, změnit postup zvolený pro účely placení záloh.
V případě, že zaměstnavatel - poplatník daně zjistí, že například platil zálohy dle roční sazby daně, avšak pro výpočet daňové povinnosti je pro něj výhodnější použít na místo jedné dvanáctiny roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo podléhalo zdanění daní silniční, sazbu denní stanovenou ve výši 25 Kč za den, či naopak, má možnost postup původně zvolený při placení záloh změnit.
Vyloučena je však možnost kombinace roční sazby a denní sazby u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla. U každého vozidla vždy tak musí být poplatníkem zvoleno, zda uplatní příslušnou roční sazbu daně nebo sazbu denní.
 
Vozidla podléhající zdanění daní silniční
V daňovém přiznání k dani silniční je poplatník daně povinen uvést všechna vozidla, která jsou předmětem této daně, tj. silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním nebo s jinou samostatnou výdělečnou činností anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 a následující zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodujícími skutečnostmi u těchto vozidel je tedy registrace vozidla v České republice, provozování vozidla v České republice a používání vozidla pro účely podnikání. Nákladní automobily včetně tahačů, nákladní návěsy a nákladní přívěsy ve smyslu vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny jsou předmětem daně silniční bez ohledu na to, zda jsou používány pro účely podnikání. V případě těchto vozidel je rozhodující skutečností pouze registrace vozidla v České republice.
 
Poplatník daně
Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru silničních vozidel a je zapsána v technickém průkazu vozidla. V některých starších technických průkazech vozidla může být ještě na místo termínu „provozovatel vozidla“ uvedeno „držitel vozidla“. Pro účely daně silniční se však držitel vozidla považuje za provozovatele vozidla. Tyto případy se však v praxi objevují spíše již jen ojediněle. Dále je poplatníkem této daně osoba, která vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo jehož provozovatel je odhlášen z registru silničních vozidel, užívá (uživatel vozidla). Poplatníkem daně je rovněž zaměstnavatel, pokud svému zaměstnanci vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla. Nezbytnou podmínkou je však skutečnost, že dané vozidlo nepodléhalo dani silniční již u jeho provozovatele či vlastníka vozidla samotného. Ve specifických případech je poplatníkem daně silniční také osoba, která užívá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k podnikání, či stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
 
Osvobození od daně silniční
Nárok na osvobození od daně silniční lze uplatnit pouze za celý kalendářní měsíc, resp. kalendářní měsíce, v jejichž celém průběhu byly všechny zákonem stanovené podmínky pro možnost uplatnění osvobození splněny.
Vedle základních údajů, které poplatník v daňovém přiznání běžně uvádí, tj. registrační značka vozidla, datum první registrace vozidla, kód druhu vozidla, základ daně silniční dle § 5 zákona o dani silniční, roční sazba daně silniční, počet měsíců, kdy vozidlo podléhalo dani atd., může poplatník uplatnit ve sloupcích č. 25 až 27 daňového přiznání příslušné osvobození. Sloupec č. 25 slouží k uvedení příslušného písmene osvobození. Ve sloupci č. 26 poplatník uvádí počet měsíců, kdy vlastnil nebo provozoval toto vozidlo v příslušném zdaňovacím období. Pokud poplatník u vozidla neuplatňuje nárok na osvobození za celé zdaňovací období, kdy vozidlo podléhalo dani silniční, je třeba uvést na zvláštním samostatném listě přílohy daňového přiznání kalendářní měsíce, příp. dny podléhající dani, v nichž u vozidla nárok na osvobození od daně netrval, včetně měsíce vzniku, popř. zániku, nároku na osvobození od daně. Celková výše osvobození od daně silniční za konkrétní vozidlo se uvádí v Kč, a to ve sloupci č. 27 daňového přiznání.
 
Změny u daně silniční v roce 2012
V roce 2012 nebyla přijata žádná novela zákona o dani silniční. V souvislosti se změnami, které nastaly v roce 2012, lze však zmínit zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Změny, které tento zákon přinesl, jsou účinné od 1. 4. 2012. Z hlediska daně silniční došlo k nahrazení pojmu „zdravotnická vozidla“ v § 3 písm. d) zákona o dani silniční pojmem „vozidla poskytovatele zdravotních služeb“. Tato úprava byla v zájmu zajištění návaznosti a dosažení terminologické jednotnosti upravují pojmy z oblasti poskytování zdravotních služeb a zdravotních záchranných služeb, v rámci nichž byl tak zaveden nový pojem „zdravotní služby“, který nahradil do té doby používaný termín „zdravotní péče“. V případě vozidel nevybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je na základě této novely rozhodující zápis v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská - nově zpřesněno) nejenom u vozidel poskytovatelů zdravotních služeb, ale také u vozidel důlní a horské záchranné služby.
 
Nejčastější omyly
Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů, tj. nákladní automobily včetně tahačů, nákladních přívěsů či nákladních návěsů podléhají zdanění bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání. Jediné kritérium, které je v této souvislosti posuzováno, je místo registrace vozidla. Tato vozidla podléhají zdanění daní silniční v České republice pouze za předpokladu jejich registrace v tuzemsku. Rozhodujícím kritériem není v tomto případě ani skutečnost, kdo dané vozidlo vlastní, zda tuzemská osoba či osoba zahraniční.
Vozidla registrovaná v zahraničí dani silniční v České republice nepodléhají.
V případě, že poplatník daně silniční podal u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve smyslu § 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozitum), nepodléhá toto vozidlo po dobu trvání dočasného vyřazení dani silniční.
Nárok na osvobození od daně silniční lze uplatnit pouze za celý kalendářní měsíc, resp. kalendářní měsíce, v jejichž celém průběhu byly všechny zákonem stanovené podmínky pro uplatnění osvobození splněny. V případě, že podmínky pro uplatnění nároku na osvobození dané vozidlo splňuje pouze po část kalendářního měsíce, nikoliv po celý kalendářní měsíc, nelze nárok na osvobození od daně silniční uplatnit.
U některých vozidel jsou v technickém průkazu vozidla uvedeny vedle údajů o největší povolené hmotnosti na nápravy střední a zadní také údaje o přední nápravě (o povoleném zatížení přední nápravy - točnice). Toto zatížení se však v součtu největších povolených hmotnost na nápravy pro účely stanovení příslušné sazby daně silniční nezohledňuje (nesčítá se).
Denní sazbu daně silniční mohou uplatnit pouze zaměstnavatelé, kteří jsou poplatníky daně silniční v případě, že vyplácí svému zaměstnanci příslušné cestovní náhrady za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již samotnému provozovateli vozidla. Zaměstnavatel však není dle zákona o dani silniční poplatníkem této daně v případě, že zaměstnanec použije pro svého zaměstnavatele a s jeho souhlasem jiný druh silničního motorového vozidla (například nákladní automobil či přívěs atd.), a to i v případě, že zaměstnanci za použití takového vozidla pro zaměstnavatele přísluší cestovní náhrady.
Poplatník daně silniční, který provozuje zemědělskou výrobu, nemůže u vozidel, která podléhají zdanění daní silniční a jsou dle údajů zapsaných v technickém průkazu vozidla určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě, uplatnit snížení sazby daně o 25 % ve smyslu § 6 odst. 5 zákona o dani silniční, a současně snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční v závislosti na stáří vozidla, tj. dle data první registrace vozidla. Tuto kombinaci snížení sazby daně zákon o dani silniční výslovně vylučuje.
Snížení sazby daně ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o dani silniční v závislosti na stáří vozidla lze použít u všech druhů vozidel. Jedinou výjimku představují vozidla registrovaná od 1. 1. 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky. U těchto vozidel zmíněné snížení sazby daně uplatnit nelze.
V případě přestavby vozidla, po jejímž provedení jsou splněny podmínky pro uplatnění nároku na osvobození od daně silniční (například přestavba vozidla používající jako palivo benzín na vozidlo používající LPG), se vznik nároku na osvobození posuzuje shodně jako zánik daňové povinnosti.
 
Příklad vyplnění daňového přiznání na rok 2012
Fyzická osoba - podnikatel měla v roce 2012 příjmy ve smyslu § 7 zákona o dani silniční. Ke své činnosti v tomto roce používala tři vozidla, a sice osobní automobil, nákladní automobil a autobus. Po uplynutí zdaňovacího období z údajů o uskutečněných jízdách bylo zjištěno, že autobus sice nesplnil v tomto zdaňovacím období podmínky stanovené v § 3 písm. c) zákona o dani silniční, avšak jako palivo celý rok používal LPG. Osobní automobil a nákladní automobil používal podnikatel pro účely podnikání v období 10. 8. 2012 až 31. 12. 2012. Autobus pak po celý rok 2012.
Údaje uvedené v technických průkazech vozidel:
Osobní automobil
Datum první registrace vozidla: prosinec 2011
Zdvihový objem motoru: 1994 cm3
Podnikatel používal vozidlo pro účely podnikání v období 10. 8. 2012 až 31. 12. 2012.
Nákladní automobil
Datum první registrace vozidla: červen 1987
Počet náprav: 2
Největší povolená hmotnost: 5,2 t
Podnikatel používal vozidlo pro účely podnikání v období 10. 8. 2012 až 31. 12. 2012.
Autobus
Datum první registrace vozidla: duben 2009
Počet náprav: 2
Největší povolená hmotnost: 19 t
Podnikatel používal vozidlo celé zdaňovací období.
Celý rok 2012 autobus používal jako palivo LPG.
 
Řešení (výpočet daňové povinnosti za jednotlivá vozidla)
1. Osobní automobil
3 000 : 12 = 250 x 5 = 1 250 x 0,52 = 650 Kč
Postup:
*
Roční sazba daně děleno 12 kalendářních měsíců = daňová povinnost za jeden kalendářní měsíc.
*
Daňová povinnost za jeden kalendářní měsíc vynásobená počtem měsíců, kdy vozidlo podléhalo zdanění = daňová povinnost.
*
Daňová povinnost vynásobená výší snížení sazby daně (dle § 6 odst. 6 zákona, zde sníženo o 48 %) = výsledná daňová povinnost za rok 2012.
Daňová povinnost za rok 2012 je 650 Kč.
2. Nákladní automobil
6 000 x 1,25 = 7 500 Kč
Postup:
*
Roční sazba daně vynásobená zvýšením sazby daně o 25 % (dle § 6 odst. 68 zákona) = výsledná daňová povinnost za rok 2012.
Skutečnost, že vozidlo nebylo některé měsíce provozováno pro účely podnikání, se nezohledňuje! Vozidlo podléhá dani za celý rok 2012.
Daňová povinnost za rok 2012 je 7 500 Kč.
3. Autobus
Roční sazba daně 29 100 Kč, avšak vozidlo bylo ve smyslu § 3 odst. f zákona o dani silniční od daně osvobozeno. Daňová povinnost za rok 2012 je 0 Kč.
Blíže viz vzor vyplnění daňového přiznání.
Poznámka: Údaje, uvedené v příkladu, jsou fiktivní.