Oprava zpevněné plochy

Vydáno: 4 minuty čtení
Podnikání Oprava zpevněné plochy
Ing.
Milan
Blatný
Firma vlastní nemovitost, v roce 2012 byly provedeny opravy zpevněné plochy ve výši 160 000 Kč (výkopové práce, zastěrkování, pokládka dlažby, odvodnění atd.). Oprava je zaúčtována na samostatném účtu 021. V jaké odpisové skupině toto odepisovat?
Související předpisy:
*
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“),
*
§ 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
V dotazu se mimo jiné uvádí, že zpevněná plocha byla opravena, z čehož lze opodstatněně usuzovat, že tato plocha již předtím existovala. Ze stručného a příkladmého popisu stavebních prací uváděných v dotazu (výkopové práce, zastěrkování, pokládka dlažby, odvodnění a podobně) lze s jistou pravděpodobností předpokládat, že se jedná spíše o technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona o daních z příjmů než o opravu podle § 47 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Subsidiárně tomu napovídá i to, že podle dotazu nebyly uváděné práce účtovány jako oprava, ale jako stavba na úču 021. Zároveň se však předpokládá, že původní zpevněná plocha se nevybourala a nestavěla nová, protože v takovém případě by šlo podle účetních předpisů o pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, což je něco jiného než technické zhodnocení. Předpokládá se tedy, že ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jde o práce na stávající stavbě, nikoliv o odstranění původní stavby a pořízení novostavby.
Nicméně náklady na technické zhodnocení (stejně jako náklady na novostavbu) se po celou dobu výstavby chronologicky účtují na účet 042, a to:
*
i v případě, že některé práce jsou prováděny vlastními zaměstnanci firmy, a tedy ve vlastní režii čili svépomocí,
*
až do okamžiku uvedení výstavby do stavu způsobilého obvyklému užívání podle § 26 odst. 10 zákona o daních z příjmů.
Zpevněná plocha, monolitická betonová nebo asfaltová anebo dlážděná, panelová, tvárnicová či krytá penetračním makadamem nebo balenou směsí, což je pouze segment z mnoha možných stavebně technických provedení, slouží jako parkoviště nebo odstavná, manipulační či skladovací plocha, případně jako jejich kombinace.
Podle § 2 odst. 2 stavebního zákona lez považovat zpevněnou plochu za stavbu bez nosné svislé konstrukce, a tedy za dlouhodobý hmotný majetek, čili jednotlivý inventární předmět, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny. Zpevněná plocha je zatříděna v Klasifikaci stavebních děl (CZ-CC) pod kódem 211223 - Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací a daňově se odpisuje v páté odpisové skupině, a tedy 30 let.
O hodnotu technického zhodnocení se zvýší pořizovací cena zpevněné plochy, která se proto odpisuje ze zvýšené vstupní ceny, takže technické zhodnocení se neodpisuje samostatně, nýbrž v rámci stavby, jíž je homogenní součástí. Součástí hodnoty technického zhodnocení jsou náklady související s pořízením, které demonstrativně upravuje § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., například na geodetické práce, projekt včetně rozpočtu, odvoz vybouraného materiálu na skládku včetně poplatku za uložení odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Technické zhodnocení se ve věcném a hodnotovém vyjádření zaznamená na inventární kartu zpevněné plochy.
Závěrem se poznamenává, že zpevněné plochy byly pro účel daně z nemovitostí upraveny zákonem č. 212/2011 Sb. Protože však v dotazu není tento účel sledován, není potřebné zacházet do podrobností s tím, že potřebné informace lze získat v citovaném zákoně a v pokynu GFŘ D-6, který byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 7/2011.