Odpočet darů u zaměstnance a OSVČ za rok 2012

Vydáno: 18 minut čtení

S blížícím se termínem ročního zúčtování záloh a daně z příjmů ze závislé činnosti a s blížícím se termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 si připomeneme v následujícím textu podmínky a postupy uplatnění odpočtu od základu daně v souvislosti s poskytnutím darů různým subjektům, jak vyplývají z § 15 odst. 1 a dalších ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Odpočet darů u zaměstnance a OSVČ za rok 2012
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Dary, sponzoring, reklamní a propagační předměty
Darovací smlouva se uzavírá podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), kde v § 628 až 630 nalezneme její náležitosti. Na základě darovací smlouvy
dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému a ten dar nebo slib přijímá
. Písemné znění darovací smlouvy vyžaduje občanský zákoník pouze v případě, že je předmětem daru nemovitost a u movité věci tehdy, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování. Dar může být poskytnut jak v peněžní formě, tak v nepeněžní formě (například bezplatně provedená služba, darovaná movitá věc nebo nemovitost, bezplatné poskytnutí práva něco užívat). U poskytovatele daru jsou podle znění § 25 odst. 1 písm. t) ZDP
výdaje na dary jeho nedaňovým výdajem (nákladem)
.
Od poskytnutí daru je nutno odlišit sponzoring. Sponzorováním se
podle § 1 odst. 4 zákona o regulaci reklamy
rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora
. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.
Zásadní rozdíl mezi darem a sponzoringem spočívá v tom, že zatímco dar je bezplatný a dárce neočekává žádná protiplnění od obdarovaného, pak u sponzoringu je očekávána určitá protislužba ve formě zajištění reklamy pro sponzora.
Výdaje na sponzoring jsou obdobně jako výdaje na reklamu daňově uznatelným výdajem (nákladem) poskytovatele.
Od daru je nutno odlišit rovněž poskytnutí tzv. reklamních a propagačních předmětů. Podle znění § 25 odst. 1 písm. t) ZDP není poskytnutí reklamního a propagačního předmětu darem a
výdaje spojené s pořízením reklamního a propagačního předmětu jsou u poskytovatele daňově uznatelným výdajem
. Na příjemce reklamního a propagačního předmětu (fyzická osoba) se vztahuje znění § 4 odst. 1 písm. z) ZDP. Zde se uvádí, že od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy plynoucí ve formě