Švarcsystém ve světle zásady neformálnosti řízení

Vydáno: 2 minuty čtení
Švarcsystém ve světle zásady neformálnosti řízení
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 1 Afs 33/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
Doměření daně v konkrétních případech vztahů mezi žalobcem a osobami konajícími pro něj zednické práce pozůstává ze dvou na sebe logicky a podmíněně navazujících kroků. Tím prvním krokem je zjištění „skutečného obsahu právního úkonu“, který mezi sebou soukromoprávní subjekty uzavřely. Jinými slovy jde o podřazení projevu vůle smluvních stran pod pojem „závislé činnosti“ podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (dále též „krok I.“). Podmíněně navazujícím krokem je eventuální aplikace § 2 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků (dále též „krok II.“). V případech neshody mezi vůlí a projevem vůle je nutné rozlišovat absolutní anebo relativní simulaci na straně jedné. V případech shody mezi vůlí a jejím projevem je dále možné zvažovat obcházení zákona (
in fraudem legis
), zneužití práva, anebo zcela zákonné konání v souladu s právem na straně druhé.
Nejvyšší správní soud posuzoval švarcsystém u zednických prací. Přitom ukázal, jak je povinností správce daně v tomto postupovat. Nejdříve je tak jeho povinností zjistit, co skutečně bylo obsahem ujednání mezi jednotlivými subjekty. Teprve v případě, že tento skutečný obsah se odlišuje od deklarovaného stavu, je možno hovořit o disimulaci. V opačném případě je povinností vycházet ze stavu tak, jak byl deklarován. I zde je však možností správce daně doměřit daň. To v případě, že by se jednalo o obcházení zákona či o zneužití práva.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád