Vady předložených správních spisů v soudním řízení

Vydáno: 2 minuty čtení
Vady předložených správních spisů v soudním řízení
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 8 Afs 15/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
„Městský soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 28. 7. 2011, čj. 10 Ca 130/2009 - 66, aby předložil úplné spisy správních orgánů rozhodujících v obou stupních. Pokud stěžovatel případně nedostál své povinnosti a předložil soudu neúplný správní spis, nemůže se nyní dovolávat svého pochybení a tvrdit, že rozhodné důkazy nebyly ve spisu obsaženy. Dokumenty, které správce daně přiložil teprve ke kasační stížnosti a které nebyly obsahem správního spisu, nemohou na tomto závěru nic změnit.“
Je zákonnou povinností správce daně předložit pro účely soudního řízení kompletní spis. Bude-li mít tento vady, pak po vydání rozsudku již není možno tyto napravovat, např. v řízení o kasační stížnosti. V této souvislosti je vhodné také poukázat na rozsudek ze dne 11. 3. 2008, čj. 1 Afs 7/2008-91, ve kterém Nejvyšší správní soud uvedl, že „[p]okud správní orgán nepředloží kompletní spis, vystavuje se nebezpečí, že krajský soud rozhodne v jeho neprospěch, a to jen z toho důvodu, že určitý dokument, který mohl rozhodnutí soudu zcela zvrátit, není ve spisu založen. Soud totiž vždy vychází z předpokladu (pokud opak není zcela zřejmý - pak je povinností soudu vyzvat správní orgán k doplnění spisového materiálu), že správní spis byl předložen ve své úplné podobě. Takový postup může být sice vnímán jako poměrně tvrdý, […] avšak je zcela v souladu s principem rovnosti zbraní mezi správním orgánem a žalobcem, který je správnímu soudnictví (na rozdíl od správního řízení) vlastní, jakož i s principem ‚nechť si každý střeží svá práva'. Předložení neúplného správního spisu pak nelze v žádném případě klást k tíži žalobce, ale je to správní orgán, který musí nést následky svého pochybení.“

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb., správní řád